1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 2: Chương trình hiển thị trên màn hình LCD của vi điều khiển

Phụ lục 2: Chương trình hiển thị trên màn hình LCD của vi điều khiển

Tải bản đầy đủ - 0trang

// RB5 Enable

// RB0 DB4

// RB1 DB5

// RB2 DB6

// RB3 DB7

//

// LCD pins B0-B3 are not used and RW is not used.

#define rs PIN_B4

//rw connect gnd

#define enabled PIN_B5

#define DB4 PIN_B0

#define DB5 PIN_B1

#define DB6 PIN_B2

#define DB7 PIN_B3

char const lcd_type = 2;

char const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};

//=======================================

//=======================================

void make_out_data(char buffer_data)

{

output_bit(DB4,bit_test(buffer_data,0));

output_bit(DB5,bit_test(buffer_data,1));

output_bit(DB6,bit_test(buffer_data,2));

output_bit(DB7,bit_test(buffer_data,3));

}

//===================================

//===================================

void lcd_send_nibble(char buffer_nibble)

{ make_out_data(buffer_nibble);

delay_us(10);

output_high(enabled);

delay_us(10);

output_low(enabled);

}

//====================================

//====================================

void lcd_send_byte( char address, char n )

{

output_low(rs); //rs= = 0;

delay_ms(1);

output_bit(rs,address);//lcd.rs = address;

delay_us(20);

delay_us(20);

output_low(enabled);//lcd.enable = 0;

lcd_send_nibble(n >> 4);

64lcd_send_nibble(n & 0xf);

}

//===============================================

//===============================================

void lcd_init()

{ char i;

//set_tris_lcd(LCD_WRITE);

output_low(rs); //lcd.rs = 0;

//output_low(rw); //lcd.rw = 0;

output_low(enabled); //lcd.enable = 0;

delay_ms(200);

for(i=1;i<=3;++i)

{

lcd_send_nibble(3);

delay_ms(10);

}

lcd_send_nibble(2);

for(i=0;i<=3;++i)

lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);

}

//================================================

//================================================

void lcd_gotoxy( char x, char y)

{char address;

switch(y) {

case 1 : address=0x80;break;

case 2 : address=0xc0;break;

case 3 : address=0x94;break;

case 4 : address=0xd4;break;

}

address=address+(x-1);

lcd_send_byte(0,0x80|address);

}

//=================================================

//=================================================

void lcd_putc( char c) {

switch (c) {

case '\f' : lcd_send_byte(0,1);

delay_ms(2); break;

case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break;

case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break;

default : lcd_send_byte(1,c); break;

}

}

//====================================================

65void LCD_Command(int cm);

void LCD_ShiftLeft(void);

void LCD_ShiftRight(void);

void LCD_MoveRight(char p);

void LCD_MoveLeft(char p);

void LCD_String(char*s,int dly);

void LCD_Command(int cm){

lcd_send_byte(0,cm);

}

void LCD_ShiftLeft(void){

lcd_send_byte(0,0x18);

}

void LCD_ShiftRight(void){

lcd_send_byte(0,0x1C);

}

void LCD_MoveRight(char p){

char i;

for(i=0;i
LCD_ShiftRight();

delay_ms(100);

}

}

void LCD_MoveLeft(char p){

char i;

for(i=0;i
LCD_ShiftLeft();

delay_ms(100);

}

}

void strcpy(char*s1,char*s2) {

while(*s1++ == *s2++);

}

void LCD_String(char*s, int dly) {

while(*s!=0) {

lcd_putc(*s++);

delay_ms(dly);

}

Phụ lục 3: Chương trình điều khiển cảm biến nhiệt độ và ẩm độ SHT75

// Driver file for SHT75 Temperature & Humidity Sensor

//

//

//

// ***** To initialise SHT75 sensor upon power up *****

//

//

//

// Function : sht_init()

//

66// Return : none

//

//

//

//

//

// ***** To measure and caluculate SHT75 temp & real RH *****

//

//

// Function : sht_rd (temp, truehumid)

//

// Return : temperature & true humidity in float values

//

//

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////#define sht_data_pin PIN_D0

#define sht_clk_pin PIN_D1

//***** Function to alert SHT75 *****

void comstart (void)

{

output_float(sht_data_pin); //data high

output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low

delay_us(1);

output_bit(sht_clk_pin, 1); //clk high

delay_us(1);

output_bit(sht_data_pin, 0); //data low

delay_us(1);

output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low

delay_us(2);

output_bit(sht_clk_pin, 1); //clk high

delay_us(1);

output_float(sht_data_pin); //data high

delay_us(1);

output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low

}

//***** Function to write data to SHT75 *****

int1 comwrite (int8 iobyte)

{

int8 i, mask = 0x80;

int1 ack;

//Shift out command

delay_us(4);

for(i=0; i<8; i++)

{

output_bit(sht_clk_pin, 0);

//clk low

if((iobyte & mask) > 0) output_float(sht_data_pin); //data high if MSB high

else output_bit(sht_data_pin, 0);

//data low if MSB low

delay_us(1);

output_bit(sht_clk_pin, 1);

//clk high

67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2: Chương trình hiển thị trên màn hình LCD của vi điều khiển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×