1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 1: Thiết kế giao diện người dùng (HMI)

Phụ lục 1: Thiết kế giao diện người dùng (HMI)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Font Menu

Vùng hiển thị nhómMỗi nhóm Tag chọn một từ khóa trong hiển thị của khu vực hiển thị

Tạo một Tag mớiVùng hiển thị TagCó thể chọn lựa tất cả cácTag bằng ứng dụng phím Shift và Ctrl, khi muốn tạo

nhiều Tag cùng loại ta có thể sử dụng chức năng Copy và Paste các Tag được tạo ra

sau đó được gán tên với chữ số liên tiếp.

2. Thiết lập Tag.

Khi tạo dự án Tag được tạo ra theo từng loại, các Tag này đều ở chế độ Disabled.

Nhấn lên núthoặc nhấn lên bản gốc Tag đã tạo và sử dụng nút/để tạo thêm Tag, khi hộp thoại Add Tag xuất hiện ở đây ta có thể đặt Tag Type

và Link Type, sau đó nhấnTag mới sẽ được tạo ra. Để chỉnh sửa Tag click 2 lầnvào Tag hoặc click vào núthộp thoại Tag Properties xuất hiện ta có thể thiết lậpcác thuộc tính Tag .P

L

C

_

S

C

A

N

:a. AI Tag.

68Chọn Tab AI, Click Double vào Tag AI đã tạo hoặc Click vàohộp thoạichỉnh sửa Tag xuất hiện dưới đây.n điểm chú ý xuất hiện cảnh báo, nếu trong thời gian ngắn giá trị hiện tại thay đổi lớn thì hỗn xuất hiện cảnh báoện báo động. Thông thường lựa chọn báo động: Cao > High; thấp > Low được thiết lập.

Vùng giá trị đầu vào tối thiểu, tối đa cho đồ hoạ

Nhập địa chỉ, cổng của chương trình truyền thơng

Full, Base giá trị sử dụng AI Max, min

PlcFull, PlcBase giá trị AI Max, Min của đầu vào thiết bị.Thiết lập phương pháp tính giá trị hiện tại từ giá trị đo lườngPhương pháp hiển thị giá trị khi vượt quá mức giá trị trong vùng full, BaThiết lập số để làm giảm giá trị trung bình đo lường các giá trị hiệ

Thiết lập số lần hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirm) khi có giá trịNgăn chặn sự xuất hiện nhiều cảnh báo bằng cách thiết lập giá trị thu hồi cảnh báo theo giá tXuất hiện cảnh báo khi thay đổi trên (%) giá trị thiết lập.

Scrip

ở “Calc

ở trên

số sử

HiHi / LoLo Khi

DO chọn

– giá trị

AI q

mứcFilter”

thiết lập

HiHicó/ thể

LoLotạo

thìhàm

Tag DO

sẽdụng

ON khơng có giá trị trả về phép tính số học. (Ví du: Value/100).

AO Tag – Giá trị đầu ra AO thay đổi khi giá trị AI thay đổi

AO SV - Thiết lập giá trị đầu ra cho Tag AO69Thông số thiết lậpNội dụng thiết lậpChọn kết nối Tag kiểu PLC- SCAN 1

WORD : Vùng nhớ WORD (16 bit, 0~65534)

HiByte : Byte cao của WORD (0 ~ 255)

LoByte : Byte thấp của WORD (0 ~ 255)

Float : Vùng nhớ của FLOAT(32 bit, giá trị thực)

DWORD : Vùng nhớ DWORD (32 bit, 0 ~ 4294967295)

int : Vùng nhớ WORD phân chia +/- từ (-32768 ~ 32767)

Long : Vùng nhớ của DWORD phân chia +/- từ (-2147483648 ~

2147483647)

word HL : Nội dung của DWORD sắp xếp theo WORD Hi/Lo nhận giá trị

(0 ~ 4294967295)

Ví dụ) Địa chỉ của Tag PLC-SCAN = 0, giá trị Word 0 =1, giá trị Word1

=2,

Như vậy word HL = 1x65536+2

MEMORY TYPEWord LH : Nội dung của DWORD sắp xếp theo WORD Lo/Hi nhận giá trị

(0 ~ 4294967295) Lo/Hi

Ví dụ) Địa chỉ của Tag PLC-SCAN = 0, giá trị word 0 =1, giá trị word1 =

2, như vậy Word HL = 2x65536+1

DWORD HL : Nội dung của DWORD nhận được giá trị 64 bit theo sắp

xếp Hi/Lo

DWORD LH: Nội dung của DWORD nhận được giá trị 64 bit theo sắp xếp

Lo/Hi

BCD : Giá trị của WORD, DWORD thiết lập theo dạng BCD (BinaryCoded Decimal). (sử dụng địa chỉ 16 nhị phân chuyển đổi thành 10 nhị

phân)

Ví dụ) khi thiết lập giá trị thập phân của word là 1024 (16 nhị phân = 0400),

nếu BCD kiểm tra là 400, nếu không kiểm tra thì được giá trị đo lường là

1024.

Sub Type : sử dụng kết hợp với bộ nhớ WORD khi thiết lập theo kiểu bộUnitnhớ của WORD

Nhập trong vòng 6 chữ số (V, mA, m, km, g, kg) đơn vị mẫu tự tiếng Hàn,

tiếng Anh, và số của Tag AI.70Thông số thiết lậpNội dụng thiết lậpGiá trị đầu vào analog trên màn hình đồ hoạ hiển thị theo số, phương pháp

hiển thị số bằng cách nhập theo 7.3, 10.1, 12.4. Là các số trước dấu thập

phân toàn bộ các số ( bao gồm cả dấu thập phân) và các số sau dấu thập

Formatphân của phương thức hiển thị.

{0:C0}, {0:C1}, … : Hiển thị số thập phân, đơn vị tỷ lệ 1000, hiển thị tiền

tệ (\, $)

{0:N0}, {0:N1}, … : hiển thị số thập phân, đơn vị tỷ lệ 1000.

Proportion - Phép toán theo tỷ lệ thuận giá trị Full, Base, PlcFull, PlcBase

COS(-90~90) Sử dụng trong phép toán chỉ số dạng COSCalculate the filterNocalculate – Giá trị đầu vào sử dụng bằng giá trị hiện tại

Power ratio - Chỉ số tăng, giảm tuyến tính

Power origin – Chỉ số giá trị đo lường sử dụng theo giá trị gốcAlarm Wav fileScipt – Tạo cơng thức tính tốn bằng cách sử dụng Script

Chọn âm đầu ra FILE WAV khi xuất hiện cảnh báoAlarm graphics files Nhập tên module đồ hoạ hiển thị khi xuất hiện cảnh báo.

Nhập ưu tiên cảnh báo từ 0 ~ 999. thiết lập mỗi Tag sử dụng cảnh báo. Có

thể thiết lập âm thanh cảnh báo khác nhau, màn hình cảnh báo, in dòng, trên

từng mục ưu tiên cảnh báo (Settings | Alarm set priority). Trong chương

Alarm prioritytrình quản lý SMS người sử dụng sẽ thiết lập được vị trí đầu ra ưu tiên cảnh

báo.

Tức là có thể thấy các Tag gộp thành nhóm theo lịch trình tại đầu ra ưu tiênScan time

Using the alarm

Save Datacảnh báo

Chu kỳ đọc giá trị hiện tại nhập theo đơn vị (mSec) trong chương trình

truyền thơng.

Thiết lập sự xuất hiện cảnh báo.

Thiết lập lưu dữ liệu.Nội dung và thông số thiết lập của Tab AI thuộc tính Tag.71b. Tag AO.

Nhấp 2 lần vào Tag AO đã tạo hoặc nhấp vào nútxuất hiện hộp thoạichỉnh sửa Tag.C

á

cT

h

i

ế

tK

h

i

k

i

T

h

i

ế

tP

o

r

tl:

P

oc. DI Tag.Nhấp chuột 2 lần vào Tag DI đã tạo hoặc nhấp vào nútxuất hiện hộpthoại chỉnh sửa Tag. Chọn Tab DI.

Nhập địa chỉ Port, vị trí, kiểu dữ liệu trong chương trình truyền thơngNhập các kí tự hiển thị khi ở trạng thái ON/OFFTag DO được thiết lập kết nối trên Tag DI

ON DO, OFF DO là thiết lập giá trị đầu ra Tag DO ngay khi tag DI được ON/OFF

Out1, Out2 thiết lập Tag DO kết nối trên DI.72d. DO Tag.

Nhấp chuột 2 lần vào Tag DO hoặc Click vào nútxuất hiện hộp thoạichỉnh sửa Tag. Chọn Tab DO.P

o

r

t

:C

hn

l

o

P

o

r

te. Tag String.

Nhấp 2 lần vào Tag string được tạo hoặc click vào nútxuất hiện hộpthoại chỉnh sửa Tag. Chọn Tab ST.N

hp

đaC

hn

K

iu

T73P

h

ư

ơ

n

g

p

h

á

p

t

h

i

ếPhụ lục 2: Gửi Email.

Gửi Email trong Autobase.

@MailSend(string mail_server, string username, string password, int ssl, string

mail_to, string mail_from, string title, string text, int text_format, string filename).

Trong đó:

- string mail_server : tên của mail server.

- string username : ID của email của người gửi.

- string password : password của email người gửi.

- int ssl : chức năng bí mật [not use(0), use(1)].

- string mail_to : Email người nhận.

- string mail_from : Email người nhận.

- string title : tiêu đề của Email.

- string text : nội dung của Email.

- int text_format : Định dạng của nội dung [Text(0), HTML(1)].

- string filename : đường dẫn file đính kèm.

Gửi Email bằng tay:

@MailSend("smtp.mail.yahoo.com", "caouoc_cdt@yahoo.com", "09153035", 0,

"caouoc_cdt@yahoo.com","caouoc_cdt@yahoo.com", "Mail chứa dữ liệu từ hệ thống

sấy", "Đây là Email được gửi dữ liệu từ hệ thống sấy!", 0,

"D:\\thesis\\sayvinhlong\\reportsay.xls");

Gửi Email tự động:

h=@GetTimeHour();

m=@GetTimeMin();

s=@GetTimeSec();

if(h==$gio && m==$phut && s==$giay)

{

@MailSend("smtp.mail.yahoo.com", "caouoc_cdt@yahoo.com", "09153035", 0,

"caouoc_cdt@yahoo.com","caouoc_cdt@yahoo.com", "Tự động gửi Mail", "Đây là

Email được gửi dữ liệu tự động từ hệ thống sấy!", 0,

"D:\\thesis\\sayvinhlong\\reportsay.xls");

74}.

Phụ lục 3: Chương trình điều khiển nhiệt độ trên Autobase:

thoigiangiam=$thoi_gian_giam;

thoigiantang=$thoi_gian_tang;

s0= @GetTimeSec();

if($chon0==1 && $nhiet_do > $nguong_tren)

{

if($f_cap_lieu_tang_soi<=50 && $f_cap_lieu_tang_soi >0)

{

if(s0<=60 )

{

if( k0
{

k0=k0+1;

$f_cap_lieu_tang_soi=$f_cap_lieu_tang_soi;

}

else

{

k0=0;

$f_cap_lieu_tang_soi=$f_cap_lieu_tang_soi-1;

}

}

}

}

elseif($chon0==1 && $nhiet_do < $nguong_duoi)

{

if($f_cap_lieu_tang_soi<50 && $f_cap_lieu_tang_soi >=0)

{

if(s0<=60 )

{

75Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 1: Thiết kế giao diện người dùng (HMI)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×