1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 3: Chương trình điều khiển nhiệt độ trên Autobase:

Phụ lục 3: Chương trình điều khiển nhiệt độ trên Autobase:

Tải bản đầy đủ - 0trang

if( k0
{

k0=k0+1;

$f_cap_lieu_tang_soi=$f_cap_lieu_tang_soi;

}

else

{

k0=0;

$f_cap_lieu_tang_soi=$f_cap_lieu_tang_soi+1;

}

}

}

}

if($f_cap_lieu_tang_soi==0)

{

$vit_cap_trau_tang_soi=0;

}

else

$vit_cap_trau_tang_soi=1;

Phụ lục 4: Chương trình PLC S7 200 CPU 222.767778Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 3: Chương trình điều khiển nhiệt độ trên Autobase:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×