1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Kết quả đạt được:

1 Kết quả đạt được:

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng việt

1. Tống văn Anh – Lê khả Trường, 2006, nghiên cứu tính tốn- chế tạo và khảo

nghiệm mơ hình máy sấy chân khơng. Luận văn tốt nghiệp kỹ sư, Đại Học Nông Lâm

Tp.HCM, Việt Nam.

2. Nguyễn Thế Hùng , 2006, Điều Khiển Tự Động, Trường Đại Học Sư Phạm

Kỹ Thuật Tp.HCM

3. Nguyễn Doãn Phước, 2002, Lý thuyết điều khiển tuyến tính, NXB Khoa học và

Kỹ thuật

4. Nguyễn Văn Tình, 2005, Tài liệu vi điều khiển pic 18f877a, Trường Sĩ Quan

CHKT Thông Tin

5. Nguyễn hữu trí, 1992, Vật lý và kỹ thuật chân khơng, ĐH tổng hợp TPHCM

6. Hoàng văn Chước, 1999. Kỹ thuật sấy. Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật, Việt

Nam.

Tài liệu tiếng anh

1. Li-Xin Wang, 2006, “A Course in Fuzzy Systems and Control”, Prentice Hall.

2. Tood P.Meyrath, 2007, “Multipurpose Analog PID controller”.

Tài liệu internet

1. “Bộ Điều Khiển PID”, truy cập ngày 1-4-2013

2.

3. “Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ cho lò nhiệt điện trở dùng PID”, truy cập

ngày 10-4-2013.4. Lê Tiến Lộc, “Nghiên cứu ba chế độ điều khiển on/off, pid, fuzzy và ứng

dụng trong điều khiển mơ hình lò nhiệt”, truy cập ngày 15-4-2013.5. “Ứng dụng Pic16F877A đo và ổn định nhiệt độ bằng thuật toán PID”, truy

cập ngày 5-4-2013

45PHỤ LỤC

CÁC THƠNG SỐ CƠ BẢN TRONG Q TRÌNH ĐO ĐẠC:

TÊN THIẾT BỊ

-Buồng sấy--Khay sấy-Điện trở-Bình ngưng tụ-Quạt làm mát---Bơm nướcChiều cao h = 1000 mm

Vật liệu Inox dày 1 mm

Đường kính D’’ = 500 mm; cao h = 600 mm

Đường kính vành Dv = 520 mm, thép CT3, Ø = 10mm-Bơm vòng chất lỏngVật liệu Inox 1 mm, lưới Inox Ø 2 mm

Chiều dài

D = 500 mm

Chiều rộng R = 390 mm

Chiều cao

H = 50 mm

Kích thước 400x150x50 mm (dài*rộng*cao)

Cơng suất 500W

Điện áp 220 V

Vật liệu Inox dầy 1.5 mm

Đường kính thân bình D = 230 mm

Đường kính đáy Dd = 320 mm

Chùm 24 ống ngưng tụ Ø = 17 mm thép CT3 dày 1mm

-Thân tháp giải nhiệtTHÔNG SỐ CƠ BẢN

Vật liệu là Inox dày  = 2.5 mm

Đường kính ngoài Dn = 500 mm

Chiều dài buồng sấy Lb = 550 mm

Đường kính miệng DM = 550 mm

Ron cao su chịu nhiệt 20

Lớp bông cách nhiệt b = 25 mm-Tên: Quạt hút SenKo, sản xuất tại Việt Nam

Cánh 250 mm

Công suất 40W, điện áp 220V/ 50Hz

Độ tăng nhiệt cuộn dây Max 70oC

Vận tốc hút: 200 l/sec

Công suất riêng: 200W/ (1/s)

Trọng lượng riêng vòng chất lỏng trong bơm:10Kg(1/s)

Cơng suất 200W

Điện áp 200 V

-code:

46#include <16f877a.h>

#include

#device *=16 adc=10

#fuses XT,NOWDT,NOLVP,NOPROTECT,HS

#use delay(clock=20M)

int8 tem_dat=0,tem_do,i;

int8 chuc, donvi;

float adc_tong,adc_tb,xung;

signed int8 e2,e1,e_sum,e_del;

float Kp;

float Ki;

float Kd;

unsigned int16 value;

unsigned char led7[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};

void doc_adc()

{

set_adc_channel(0);//Truoc khi doc ADC can chi ro kenh can doc

delay_ms(10);//chong nhieu vi sai khi lay mau=========================

adc_tong=0;

for(i=0;i<50;i++)

{

adc_tong=adc_tong+read_adc();

delay_ms(10);

}

adc_tb=adc_tong*0.02;

tem_do=adc_tb*0.4887;

delay_ms(50);

chuc=tem_do/10;

donvi=tem_do%10;

delay_ms(50);

i=0; //khoi tao gia tri vong lap tao thoi gian hien thi led

47while(i<100)//bat dau vong lap{

output_b(led7[donvi]); //hien thi gia tri don vi ra led

RD1=1;

delay_ms(10); //thoi gian hien thi gia tri don vi

RD1=0;

output_b(led7[chuc]); //hien thi gia tri hang chuc vi ra led

RD0=1;

delay_ms(10); //thoi gian hien thi gia tri hang chuc

RD0=0;

i++;

}

}

/*void hienthi()

{

i=0; //khoi tao gia tri vong lap tao thoi gian hien thi led

while(i<100)//bat dau vong lap{

output_b(led7[donvi]); //hien thi gia tri don vi ra led

RD1=1;

delay_us(400);//thoi gian hien thi gia tri don viRD1=0;

output_b(led7[chuc]); //hien thi gia tri hang chuc vi ra led

RD0=1;

delay_us(400);//thoi gian hien thi gia tri hang chucRD0=0;

/*output_b(0x9C); //hien thi gia tri hang tram vi ra

RD2=1;

delay_us(400);//thoi gian hien thi gia tri hang tramRD2=0;

output_b(0xC6);//hien thi gia tri hang nghin vi ra

48RD3=1;

delay_us(400);//thoi gian hien thi gia tri hang nghinRD3=0;

i++; //tang gia tri vong lap len 1 don vi

}

}*/

/*void hex_bcd()

{

chuc=tem_do/10;

donvi=tem_do%10;

}*/

void begin()

{

TRISD=0x00;

TRISB=0x00;

TRISA=0xFF;

TRISC=0x00;

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);

setup_adc_ports(AN0);

set_adc_channel(0);

setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,207,1);//tao chu ki T=0.0005984s, ung voi 186, tinh

ra dien ap la 4V

//chu ki T=0.00067, ung voi 207, tinh ra dien ap la 3V

//voi nhiet do ban dau=30, nhiet do dat=50, tinh ra xung=499.632

setup_ccp1(CCP_PWM);

}

void main()

{

e1 = 0;

e2 = 0;

e_sum = 0;

49e_del = 0;

xung = 0;

begin();

while(TRUE)

{

//doc xuat led

doc_adc();

//delay_ms(50);

//hex_bcd();

//hienthi();

delay_ms(50);

tem_dat=60;

//ki=24.95, kp=0.0316, kd=0

Ki=80;

Kp=400;

Kd=42;

e2=tem_dat-tem_do;

e_sum=e2+e1;

e_del=e2-e1;

e1=e2;

xung=xung+(Kp*e2)+(Ki*e_sum)+(Kd*e_del);

if(xung<0)

value=0;

else

value=xung;

set_pwm1_duty(xung);

delay_ms(100);

}

}50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kết quả đạt được:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×