1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học

Chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học

Tải bản đầy đủ - 0trang

học và các bậc học cao hơn, để giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa

tuổi.

- Thông qua việc dạy và học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện cho học sinh

các thao tác tư duy cơ bản (phân tích, tổng hợp, phán đốn...).

- Cung cấp cho học sinh những hiểu biết sơ giản về xã hội, tự nhiên và con

người, về văn hoá và văn học của Việt Nam và nước ngồi để từ đó:

- Góp phần bồi dưỡng tình u cái đẹp, cái thiện, lòng trung thực, lòng tốt,

lẽ phải và sự cơng bằng trong xã hội; góp phần hình thành lòng u mến và thói

quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng Việt.

- Góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện đại: có tri thức,

biết tiếp thu truyền thống tốt đẹp của dân tộc, biết rèn luyện lối sống lành mạnh,

ham thích làm việc và có khả năng thích ứng với cuộc sống xã hội sau này.

3.2. Yêu cầu cần đạt về năng lực trong dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học

Năng lực trong môn Tiếng Việt ở tiểu học nói chung và mơn Tiếng Việt lớp

là năng lực ngơn ngữ. Đó chính là khả năng sử dụng tiếng nói và chữ viết trong

giao tiếp, thể hiện ở các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Đây chính là biểu hiện rõ

nhất của năng lực giao tiếp, một năng lực chung hết sức quan trọng dối với

người học, năng lực công cụ. Năng lực ngôn ngữ được thể hiện thông qua các

tiêu chí sau:

- Đọc trơi chảy và hiểu đúng các văn bản thuộc các kiểu loại khác nhau có

chủ đề, nội dung phù hợp với lứa tuổi; biết phản hồi về các văn bản đã học; có

thói quen tìm tòi, mở rộng phạm vi đọc.

- Viết được các văn bản thuộc các kiểu loaị khác nhau có chủ đề, nội dung

phù hợp về lứa tuổi, phục vụ yêu cầu học tập và đời sống; bảo đảm các yêu cầu

về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp và phong cách văn bản.

- Biết nói rõ ràng, mạch lạc; biết trình bày một cách thuyết phục và bảo vệ

quan điểm cá nhân, có tính đến quan điểm của người khác trong giao tiếp.

- Hiểu ý kiến người khác trong giao tiếp thông thường; chắt lọc được thơng

tin quan trọng, bổ ích từ bài thuyết trình, các cuộc đối thoại, thảo luận, tranh

luận và có phản hồi linh hoạt phù hợp.

4. Phương pháp dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học theo định hướng phát

triển năng lực

4.1. Phương pháp dạy học

Trong dạy học nói chung, đã có rất nhiều định nghĩa, cách hiểu về phương

pháp dạy học. Theo các tác giả trong cuốn “ Dạy học phát triển năng lực môn

Tiếng Việt tiểu học” – NXB ĐHSP thì “ Phương pháp dạy học là cách thức hoạt

6động của giáo viên khi thực hiện dạy học; quy định mơ hình hoạt động của giáo

viên nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh dối tượng và đạt mục tiêu bài học”.

Xuất phát từ bản chất của chương trình phát triển năng lực, có thể xác định

một số phương pháp dạy học đặc thù trong môn Tiếng Việt ở tiểu học như sau:

- Phương pháp dạy đọc đúng và đọc diễn cảm.

- Phương pháp dạy đọc hiểu.

- Phương pháp dạy viết đúng.

- Phương pháp dạy viết đoạn văn và văn bản.

- Phương pháp dạy nói và nghe.

Trong mỗi phương pháp dạy học lớn nêu trên có nhiều biện pháp và kĩ

thuật dạy học. Vì vậy để đạt được mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển

năng lực, người giáo viên cần vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy

học, hình thức dạy học cho phù hợp với nội dung, mục tiêu bài học, đối tượng

học sinh, điều kiện cơ sở vật chất…

4.2. Yêu cầu cơ bản của phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học theo định

hướng phát triển năng lực

a. Phát huy tính tích cực của người học

Đề đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, giáo viên cần chú ý hình thành cho

học sinh cách học, tự học, từ phương pháp tiếp cận, phương pháp đọc hiểu đến

cách thức tạo lập văn bản và nghe – nói; thực hành, luyện tập và vận dụng nhiều

kiểu loại văn bản khác nhau để các em có thể học tập suốt đời và có khả năng

giải quyết các vấn đề trọng cuộc sống. Nhiệm vụ của giáo viên là tổ chức các

hoạt động cho học sinh; hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ để các em từng bước hình

thành và phát triển các phẩm chất và năng lực mà chương trình giáo dục mong

đợi.

GV cần khơi gợi, vận dụng kinh nghiệm, vốn hiểu biết đã có của người

học về vấn đề đang học; khuyến khích Hstrao đổi, tranh luận, khám phá, sáng

tạo…bên cạnh việc phát huy tính tích cực của người học,GV cần chú ý về tính

chuẩn mực của người thầy cả về tri thức và kĩ năng sư phạm.

b. Dạy học tích hợp và phân hóa.

Đòi hỏi GV phả thấy được mối liên hệ nội mơn (đọc, viết, nghe, nói), theo

đó nội dung dạy đọc có liên quan đến các nội dung dạy viết, nói và nghe và

ngược lại. Cùng với u cầu tích hợp nội mơn, trong khi dạy đọc, viết, nói, nghe

GV còn phải biết tận dụng các cơ hội để lồng ghép một cách nhuần nhuyễn, hợp

lí vào giờ học có các yêu cầu giáo dục liên môn (Đạo đức, Lịch sử, Địa lí…).

7Dạy học phân hóa được thực hiện bằng nhiều cách: Nêu câu hỏi, bài tập

theo nhiều mức độ khác nhau; yêu cầu tất cả HS đều làm việc và lựa chọn vấn

đề phù hợp với mình; khuyến kkhichs sự mạnh dạn, tự tin… của HS

c. Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức và phương tiện dạy học.

GV cần tránh máy móc rập khn, khơng tuyệt đối hóa một phương pháp

dạy học nào mà cần phải biết vận dụng các phương pháp phù hợp với đối

tượng, bối cảnh, nội dung, mục đích giờ học. Có thể chọn lựa một cách linh

hoạt các phương pháp chung và phương pháp đặc thù của môn học để thực

hiện. Tuy nhiên dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đảm bảo được

ngun tắc “Học sinh tự mình hồn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức,

hướng dẫn của GV”.

-Cần mở rộng không gian dạy và học, không chỉ giới hạn trong phạm vi lớp

học mà còn có thể tổ chức ngoài lớp học.Việc sử dụng phương pháp dạy học

gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học. Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối

tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp như học cá

nhân, học nhóm; học trong lớp, học ở ngoài lớp... Cần chuẩn bị tốt về phương

pháp đối với các giờ thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ năng thực

hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học.

Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị dạy học môn học tối thiểu đã qui

định. Có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm nếu xét thấy cần thiết với nội

dung học và phù hợp với đối tượng học sinh. Tích cực vận dụng cơng nghệ thơng

tin trong dạy học.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Mục tiêu môn Tiếng Việt lớp 2

Mục tiêu của môn Tiếng Việt của tiểu học ở lớp 2 là:

- Hình thành và phát triển ở HS các kĩ năng sử dụng tiếng Việt (nghe, nói,

đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi.

- Thông qua việc dạy - học mơn Tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác

tư duy.

- Cung cấp cho HS những kiến thức sơ giản về tiếng Việt và những hiểu biết

sơ giản về xã hội, tự nhiên và con người, về văn hố, văn học của Việt Nam và

nước ngồi.8- Bồi dưỡng tình u tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng,

giàu đẹp của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã

hội chủ nghĩa.

2. Cấu trúc chương trình

SGK Tiếng Việt 2 (2 tập) gồm 15 đơn vị học, mỗi đơn vị gắn với một chủ

điểm, học trong 2 tuần (trừ chủ điểm Nhân dân học trong 3 tuần). Mỗi đơn vị

học gắn với một chủ điểm lại được chia thành các phân mơn (Tập đọc, Chính tả,

Luyện từ và câu, Kể chuyện và Tập làm văn), căn cứ vào nhiệm vụ rèn luyện kĩ

năng của từng phân môn.

Các chủ điểm học tập trong SGK Tiếng Việt lớp 2 phản ánh nhiều lĩnh vực

khác nhau, từ gia đình, nhà trường, tuổi học sinh đến thiên nhiên, đất nước…

Giữa và cuối mỗi học kì đều có 1 tuần dành cho ơn tập và kiểm tra. Các tuần

dành để ôn tập và kiểm tra là 9, 18, 27 và 35

CÁC CHỦ ĐIỂM TRONG SGK TIẾNG VIỆT LỚP 2

STT

TÊN CHỦ ĐIỂM

1

Em là học sinh

2

Bạn bè

3

Trường học

4

Thầy cơ

5

Ơng bà

6

Cha mẹ

7

Anh em

8

Bạn trong nhà

9

Bốn mùa

10

Chim chóc

11

Mng thú

12

Sơng biển

13

Cây cối

14

Bác Hồ

15

Nhân dân

3.Các phân môn trong SGK Tiếng Việt lớp 2 thể hiện chủ điểm như thế

nào?

- Với phân môn Tập đọc: Các văn bản tập đọc (văn xuôi và thơ , văn bản

khoa học, báo chí, hành chính) đều có nội dung phù hợp với chủ điểm. Câu hỏi

tìm hiểu bài cũng nhằm vào những vấn đề liên quan giúp HS hiểu chủ điểm sâu

hơn.

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×