1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu trúc luận văn

Cấu trúc luận văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 2: Thực trạng quản lý dạy học môn GDTC tại các trường THCS

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Chương 3: Biện pháp quản lý dạy học môn GDTC tại các trường THCS

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Mẫu số 2:

Quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 ở thành

phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh”.

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài

Quan điểm của Nhà nước ta về Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đã được

khẳng định trong Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Phát triển

giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn lực, bồi

dưỡng nhân tài ” (Khoản 1, Điều 61- Hiến pháp năm 2013) [30].

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI nêu rõ “Phát triển giáo dục là quốc sách

hàng đầu. Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn

hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ

chế quản lý giáo dục (QLGD), phát triển đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lí

(CBQL) giáo dục là khâu then chốt ”[20].Thực tế ở nước ta hiện nay, sự nghiệp giáo dục liên tục phát triển, tuy nhiên,

chất lượng giáo dục còn nhiều hạn chế. Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày

03/12/2004 của Quốc hội khóa XI đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế của giáo dục

Việt Nam “Chất lượng giáo dục còn nhiều yếu kém, bất cập, hiệu quả giáo dục còn

thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát

triển đất nước, công tác quản lý giáo dục còn hạn chế…” [28].

Vì vậy Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 (Hội nghị TƯ 8 khóa XI)

đề ra mục tiêu “Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Nhà nước ưu tiên tập

trung đầu tư xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợ

để bảo đảm từng bước hồn thành mục tiêu phổ cập theo luật định. Khuyến khích

phát triển các loại hình trường ngồi cơng lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục

chất lượng cao ở khu vực đô thị...Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường,

lớp học; có chính sách hỗ trợ để có mặt bằng xây dựng trường. Từng bước hiện đại

hóa cơ sở vật chất (CSVC) kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin

(CNTT). Bảo đảm đến năm 2020 số học sinh (HS) mỗi lớp không vượt quá quy

định của từng cấp học…” [1]. Vì vậy xây dựng hệ thống các trường đạt chuẩn quốc

gia (CQG) là một trong những yêu cầu cấp thiết và đang đặt ra nhiều vấn đề về

công tác quản lý đối với ngành GD&ĐT cũng như các cấp Đảng ủy, chính quyền

địa phương nhằm xây dựng hệ thống biện pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng

giáo dục.Trong những năm qua sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát

triển toàn diện. Báo cáo tổng kết các năm học của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đã

khẳng định: “Công tác giáo dục được đẩy mạnh, tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ GV

các cấp học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, vận dụng linh hoạt hình thức đối

tác cơng - tư để đẩy mạnh xã hội hóa (XHH) đối với các cơ sở giáo dục ở những

nơi có điều kiện thuận lợi. Chất lượng giáo dục được nâng cao, tỷ lệ trường chuẩn

quốc gia tăng từ 47,1% năm 2010 lên 70% vào năm 2015 (trong đó các trường

MN, TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là 30%. Kết quả Phổ cập giáo dục (PCGD)

được duy trì và nâng cao chất lượng”. Đồng thời báo cáo cũng chỉ rõ những khó

khăn hạn chế: “Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp của các huyện miền núi còn thấp. CSVC

cho dạy và học ở nhiều nơi chưa bảo đảm, điều kiện trang thiết bị dạy học chưa

đáp ứng theo yêu cầu, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của GV chưa đồng

đều…”[15].

Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng giáo dục, công tác chỉ đạo và quản lý

nhằm xây dựng trường học đạt CQG ở tỉnh Quảng Ninh được các cấp chính quyền,

ngành giáo dục, các tổ chức Đoàn thể và nhân dân quan tâm. Đối với thành phố

Cẩm Phả tại thời điểm tháng 9/2016 có 54 đơn vị trường học, 55 cơ sở MN tư thục

trực thuộc phòng GD&ĐT (trong đó có 16 trường THCS, 20 trường TH, 17 trường

MN và 1 trường TH&THCS). Hiện nay tỷ lệ đạt CQG của thành phố Cẩm Phả đạt

96,3 %, trong đó trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là 35% cao hơn mặt bằngchung của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả xây dựng trường học đạt CQG mức độ 2 ở cấp

TH, mầm non giai đoạn 2010- 2015 trên địa bàn thành phố không đồng đều, đặc

biệt cấp TH, trong 7/20 (35%) trường đạt CQG mức độ 2 thì cả 7 trường thuộc địa

bàn có trình độ dân trí phát triển và điều kiện kinh tế -xã hội (KT-XH) thuận lợi.

Việc xây dựng thêm 03 trường (theo Nghị quyết đến năm 2020 đạt 50%), đạt CQG

mức độ 2 và giữ vững, duy trì 7 trường tiểu học đạt CQG mức độ 2, trong những

năm tiếp theo gặp phải những khó khăn và mâu thuẫn đó là: Mâu thuẫn giữa nhu

cầu xây dựng trường TH đạt CQG mức độ 2 và điều kiện thực hiện. “Đa số các

trường TH không đạt CQG mức độ 2 đều chưa đạt tiêu chuẩn về CSVC, trang thiết

bị dạy học, số lớp quá quy định, vượt số HS/lớp. Đặc biệt không đủ phòng học cho

80% số HS của trường học 2 buổi/ngày, một số trường chưa quan tâm chú trọng

đến công tác lập kế hoạch xây dựng trường CQG mức độ 2, do đó chưa có biện

pháp hữu hiệu nhằm khắc phục những tiêu chí chưa đạt được…” [26].

Từ những khó khăn thực tế đã nêu ở trên, để đạt được mục tiêu xây dựng

trường TH đạt CQG mức độ 2 của thành phố, trong những năm tới cần phải có

những biện pháp tích cực, cần sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính

quyền các cấp, sự phối kết hợp của các lực lượng xã hội, đặc biệt là công tác lãnh

đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của ngành giáo dục. Trong đó, vai trò quản lý của

Hiệu trưởng trường TH là rất quan trọng.Với lý do trên tôi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Quản lý xây

dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 ở thành phố Cẩm Phả tỉnh

Quảng Ninh”.

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng công tác xây dựng

trường đạt CQG ở thành phố Cẩm Phả đề xuất các biện pháp xây dựng trường TH

đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Nghiên cứu lý luận về quản lý xây dựng trường TH đạt CQG mức độ 2

của Hiệu trưởng trường TH.

3.2. Đánh giá thực trạng xây dựng trường TH và thực trạng quản lý xây

dựng trường TH đạt CQG mức độ 2 của Hiệu trưởng trường TH ở thành phố Cẩm

Phả tỉnh Quảng Ninh.

3.3. Đề xuất biện pháp quản lý xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ

2 của Hiệu trưởng trường TH ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

4.1. Khách thể nghiên cứu

Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

4.2. Đối tượng nghiên cứu

Quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài

5.1. Giới hạn đối tượng nghiên cứu

Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu biện pháp quản lý của Hiệu trưởng trường

tiểu học đối với xây dựng trường TH đạt CQG mức độ 2 ở thành phố Cẩm Phả tỉnh

Quảng Ninh.

5.2. Giới hạn khách thể điều tra

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng

Ninh (5 người).

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng

Ninh (15 người).

- CBQL, GV các trường TH ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (30

CBQL, 180 GV).

6. Giả thuyết khoa học

Công tác quản lý xây dựng trường TH đạt CQG mức độ 2 ở thành phố Cẩm

Phả những năm qua bước đầu đã đạt được một số kết quả, nhưng vẫn còn những

mặt hạn chế do nhiều nguyên nhân, trong đó có ngun nhân chính thuộc cơng tác

quản lý của Hiệu trưởng trường TH. Nếu áp dụng một cách đồng bộ những biện

pháp quản lý có tính khả thi của tác giả đề xuất sẽ đạt được mục tiêu xây dựng

trường TH đạt CQG mức độ 2 ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh, theo đó góp

phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Quảng Ninh.7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

Tiến hành phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các nguồn tài liệu lý luận và

thực tiễn có liên quan đến cơng tác xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia mức

độ 2, bao gồm:

- Các tài liệu văn kiện của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển

GD&ĐT các quy định về xây dựng trường phổ thơng đạt CQG nói chung và

trường TH đạt CQG mức độ 2 nói riêng.

- Các kết quả nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước về phát triển

giáo dục, xây dựng trường CQG, các tài liệu khoa học có liên quan đến vấn đề xây

dựng trường TH đạt CQG mức độ 2.

7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

7.2.1. Phương pháp điều tra

Xây dựng các bảng điều tra phù hợp với nội dung đề tài luận văn; thống kê,

phân tích các dữ liệu để có những đánh giá chính xác về thực trạng các trường TH

và thực trạng quản lý xây dựng trường TH đạt CQG mức độ 2 của Hiệu trưởng

trường TH ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

7.2.2. Phương pháp chuyên giaThông qua bảng hỏi ý kiến chuyên gia, các CBQL, GV có nhiều kinh

nghiệm để khảo sát tình hình xây dựng trường TH đạt CQG mức độ 2 và biện pháp

quản lý của Hiệu trưởng trường TH ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

7.2.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

Xin ý kiến CBQL, chuyên viên Phòng giáo dục Tiểu học Sở GD&ĐT tỉnh

Quảng Ninh, Phòng GD&ĐT thành phố Cẩm Phả, CBQL, GV các trường TH và

đặc biệt là trường TH đã đạt CQG mức độ 2 ở thành phố Cẩm Phả để phân tích,

lựa chọn các ý kiến tốt bổ sung vào biện pháp quản lý xây dựng trường TH đạt

CQG mức độ 2 ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

7.2.4. Phương pháp khảo nghiệm.

Xin ý kiến đánh giá của các chuyên gia, CBQL giáo dục, GV có nhiều kinh

nghiệm, phỏng vấn về các kết quả nghiên cứu các biện pháp được đề xuất trong

luận văn.

7.3. Phương pháp thống kê trong toán học.

Sử dụng phương pháp thống kê trong tốn học để xử lý dữ liệu, các thơng tin

trong quá trình nghiên cứu, điều tra, thu nhập. Trên cơ sở đó xác định được kết quả

một cách khách quan các biện pháp quản lý xây dựng trường TH đạt CQG mức độ

2 ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

8. Đóng góp mới của đề tàiĐề tài góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận liên quan đến biện

pháp quản lý trong công tác xây dựng trường TH đạt CQG mức độ 2, phân tích

thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng phù hợp nhằm xây

dựng trường TH đạt CQG mức độ 2 ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

9. Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, luận văn

được trình bày trong 3 chương.

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý của Hiệu trưởng trường TH đối với xây

dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Chương 2: Thực trạng quản lý xây dựng trường TH đạt CQG mức độ 2 của

Hiệu trưởng trường TH ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

Chương 3: Biện pháp quản lý xây dựng trường TH đạt CQG mức độ 2 của Hiệu

trưởng trường TH ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiMỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC CÁC BẢNGviDANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒviiMỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục đích nghiên cứu33. Khách thể và đối tượng nghiên cứu34. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 4

5. Giả thuyết khoa học 4

6. Nhiệm vụ nghiên cứu37. Phương pháp nghiên cứu 5

8. Đóng góp mới của đề tài 6

9. Cấu trúc luận văn6Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐI VỚI XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT

CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 271.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề71.1.1. Những nghiên cứu của một số nước trên thế giới71.1.2. Những nghiên cứu ở trong nước 9

1.1.3. Một số nhận xét121.2. Một số khái niệm, thuật ngữ có liên quan đến vấn đề nghiên cứu

12

1.2.1. Biện pháp121.2.2. Quản lý giáo dục131.2.3. Quản lý nhà trường 14

1.2.4. Khái niệm chuẩn, chuẩn hóa151.3. Giáo dục tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân161.3.1. Vị trí của trường tiểu học 16

1.3.2. Mục tiêu của giáo dục tiểu học171.3.3. Định hướng phát triển trường tiểu học 17

1.4. Hiệu trưởng và vai trò của Hiệu trưởng trường tiểu học 17

1.4.1. Khái niệm Hiệu trưởng171.4.2. Vai trò của Hiệu trưởng trường tiểu học 18

1.5. Nội dung xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

20

1.6. Nội dung quản lý của Hiệu trưởng trường TH trong xây dựng trường

TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2201.6.1. Mối quan hệ của những quy định về tiêu chuẩn của trường TH đạt

CQG mức độ 2 với nội dung quản lý trường tiểu học 20

1.6.2. Một số nội dung quản lý của Hiệu trưởngtrường TH trong xây dựng

trường TH đạt CQG mức độ 2221.7. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xây dựng trường tiểu học đạt

chuẩn quốc gia mức độ 224Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu trúc luận văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×