1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính cấp thiết của đề tài

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công

dân được học tập suốt đời”[14]

Muốn thực hiện cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước hết phải chú

trọng đến phát triển nguồn nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc vào

chất lượng giáo dục. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến

công tác cán bộ, đã xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức về cơ bản đáp ứng các yêu

cầu và nhiệm vụ đặt ra; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 (Khóa VIII)

khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền

với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong cơng tác

xây dựng Đảng”. Vì vậy, “phải thường xun chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ,

đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”, phải

“xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và

trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”.[15]

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế - xã hội, đội ngũ

cán bộ, cơng chức của ta còn bộc lộ nhiều yếu kém và hạn chế. Hội nghị Trung

ương lần thứ 3 (Khóa VIII) đã chỉ rõ: “Đội ngũ cán bộ, cơng chức tuy đơng nhưng

khơng đồng bộ, vẫn còn tình trạng vừa thừa vừa thiếu. Trình độ kiến thức, năng

lực lãnh đạo và quản lý chưa đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới”[2] cho nên “Xâydựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất năng lực là yếu tố quyết định chất

lượng của bộ máy nhà nước”.[15]

Cùng với xu hướng phát triển giáo dục - đào tạo để sớm tạo ra một xã hội

học tập trong tiến trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với yêu cầu của

cuộc cải cách hành chính, hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước cũng

được đẩy mạnh hơn nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có phẩm chất

chính trị vững vàng, có kiến thức và kỹ năng quản lý đáp ứng công cuộc đổi mới

đất nước. Hệ thống các Học viện, Trường, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,

công chức, viên chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

trong đó có Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT (thuộc Bộ TTTT)

cũng được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu trên.

Triển khai Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về

đào tạo, bồi dưỡng cơng chức[11] và thực hiện Quyết định số 1347/QĐ-TTg ngày

12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ, công chức giai đoạn 2011-2015[13]; trong những năm qua, công tác bồi dưỡng

cán bộ, công chức tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT được tiến

hành thường xun và có những chuyển biến tích cực, đã góp phần quan trọng vào

cơng cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc cải cách hành chính của

ngành TTTT.Tuy vậy bên cạnh đó tồn tại một số vấn đề rất đáng quan tâm trong công tác

quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành thông tin và truyền thông tại

Trường Đào tạo, bồi dưỡng bộ quản lý TTTT, đó là chất lượng hoạt động còn bộc

lộ những điểm hạn chế và bất cập bên cạnh việc quan tâm, nghiên cứu về cơng tác

bồi dưỡng chưa được cao. Vấn đề đó có nhiều nguyên nhân, một trong những

nguyên nhân quan trọng là cơng tác quản lý cần được đổi mới và hồn thiện. Do

quá trình thành lập ngành cũng như thời gian ra đời của Trường còn ngắn nên tơi

chọn đề tài: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ quản lý Thông tin và Truyền thông” làm luận văn tốt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng, luận văn đề xuất các biện pháp

quản lý hoạt động bồi dưỡng tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông

tin và Truyền thông nhằm mở rộng quy mô, nâng cao kết quả hoạt động này của

nhà trường.

3. Khách thể và Đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành thông tin và truyền thông.

3.2. Đối tượng nghiên cứuQuản lý hoạt động bồi dưỡng tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý

thông tin và truyền thông.

4. Giả thuyết khoa học

Trong thời gian qua, công tác quản lý bồi dưỡng cán bộ quản lý về thông tin

và truyền thông đã được tiến hành thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực,

tuy nhiên vẫn còn những hạn chế bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn bởi

nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu đề xuất và áp dụng đồng bộ một số biện pháp

quản lý hoạt động bồi dưỡng phù hợp với tình hình xã hội , với điều kiện của nhà

trường, với đặc điểm của cán bộ, công chức, viên chức ngành thơng tin và truyền

thơng thì sẽ mở rộng quy mô, nâng cao kết qủa bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu đổi mới

giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng và vị thế của nhà trường.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................i

LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT........................................................................iii

DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................iv

MỞ ĐẦU..................................................................................................................1

11. Tính cấp thiết của đề tài..................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu........................................................................................3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×