1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khách thể và Đối tượng nghiên cứu

Khách thể và Đối tượng nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quản lý hoạt động bồi dưỡng tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý

thông tin và truyền thông.

4. Giả thuyết khoa học

Trong thời gian qua, công tác quản lý bồi dưỡng cán bộ quản lý về thông tin

và truyền thơng đã được tiến hành thường xun và có nhiều chuyển biến tích cực,

tuy nhiên vẫn còn những hạn chế bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn bởi

nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu đề xuất và áp dụng đồng bộ một số biện pháp

quản lý hoạt động bồi dưỡng phù hợp với tình hình xã hội , với điều kiện của nhà

trường, với đặc điểm của cán bộ, công chức, viên chức ngành thông tin và truyền

thơng thì sẽ mở rộng quy mơ, nâng cao kết qủa bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu đổi mới

giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng và vị thế của nhà trường.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................i

LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT........................................................................iii

DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................iv

MỞ ĐẦU..................................................................................................................1

11. Tính cấp thiết của đề tài..................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu........................................................................................33. Khách thể và Đối tượng nghiên cứu.................................................................3

4. Giả thuyết khoa học..........................................................................................3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.......................................................................................4

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu...........................................................................4

7. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................4

8. Cấu trúc luận văn..............................................................................................5

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN

BỘ QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG............................................6

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề........................................................................6

1.1.1. Một số cơng trình nghiên cứu ở nước ngồi.........................................7

1.1.2. Một số cơng trình nghiên cứu ở Việt Nam............................................9

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài..................................................................11

1.2. 1. Bồi dưỡng...........................................................................................11

1.2.2. Quản lý................................................................................................13

1.2.3. Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ.................................................14

1.2.4. Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Thông tin và

Truyền thông.................................................................................................14

1.3. Khái quát về hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Thông tin truyền

thông...................................................................................................................15

1.3.1. Nội dung bồi dưỡng.............................................................................161.3.2. Phương pháp bồi dưỡng......................................................................17

1.3.3. Hình thức tổ chức bồi dưỡng...............................................................18

1.4. Khái quát về quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL ngành TTTT..............19

1.4.1. Lập kế hoạch bồi dưỡng CBQL ngành TTTT....................................19

1.4.2. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành thông tin và truyền

thông..............................................................................................................21

1.4.3. Chỉ đạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành TTTT.................................22

1.4.4. Kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT..........................24

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến bồi dưỡng..........................................................25

1.5.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật................................................25

1.5.2. Nhận thức của xã hội..........................................................................25

1.5.3. Các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí bồi dưỡng.........................26

Kết luận chương 1..................................................................................................27

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝHOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ỞTRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ

TRUYỀN THÔNG................................................................................................28

2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Trường Đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ quản lý TTTT..........................................................................................28

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức.................................................28

2.1.2. Đội ngũ giảng viên..............................................................................312.2. Tổ chức khảo sát..........................................................................................31

2.2.1. Mục đích khảo sát:..............................................................................32

2.2.2. Nội dung khảo sát................................................................................32

2.2.3. Các phương pháp khảo sát:.................................................................32

2.3. Thực trạng bồi dưỡng tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT

............................................................................................................................33

2.3.1. Thực trạng nội dung bồi dưỡng tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

quản lý TTTT................................................................................................33

2.3.2. Thực trạng phương pháp bồi dưỡng tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ quản lý TTTT...........................................................................................34

2.3.3. Thực trạng về hình thức tổ chức bồi dưỡng tại Trường Đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông...........................................36

2.4. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng ở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ TTTT..............................................................................................................38

2.4.1. Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng ở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ quản lý TTTT...........................................................................................38

2.4.2. Thực trạng tổ chức hoạt động bồi dưỡng tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ quản lý TTTT.....................................................................................40

2.4.3. Thực trạng chỉ đạo bồi dưỡng ở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

quản lý thông tin và truyền thông..................................................................432.4.4. Thực trạng kiểm tra đánh giá bồi dưỡng ở Trường Đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ quản lý thông tin và truyền thông......................................................45

2.5. Đánh giá chung về quản lý hoạt động bồi dưỡng ở Trường........................47

2.6. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động bồi dưỡng ở

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT.............................................49

2.7. Đánh giá chung............................................................................................51

2.7.1 Thành công..........................................................................................51

2.7.3 Nguyên nhân........................................................................................52

Kết luận chương 2..................................................................................................53

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG Ở TRƯỜNG

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN

THÔNG.................................................................................................................54

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp...............................................................54

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học.....................................................54

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn......................................................54

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa........................................................54

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả......................................................55

3.2. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ quản lý TTTT.................................................................................................553.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động bồi

dưỡng cán bộ quản lý trong cán bộ, giảng viên nhà trường.........................55

3.2.2. Biện pháp 2: Tổ chức xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể hợp lý và

khoa học........................................................................................................57

3.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức hoạt động bồi dưỡng đáp ứng với nhu cầu xã hội

.......................................................................................................................61

3.2.4. Biện pháp 4: Chỉ đạo đổi mới hoạt động bồi dưỡng theo hướng phát

triển năng lực người học................................................................................65

3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới kiếm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng..........67

3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng

.......................................................................................................................69

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp..................................................................72

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp...........................73

3.4.1. Mục tiêu khảo nghiệm.........................................................................73

3.4.2. Đối tượng khảo nghiệm.......................................................................74

3.4.3. Nội dung khảo nghiệm........................................................................74

3.4.4. Tiêu chí khảo nghiệm..........................................................................74

3.4.5 Kết quả khảo nghiệm............................................................................74

3.4.6. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp quản lý bồi dưỡng

tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông..76Kết luận chương 3..................................................................................................79

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ........................................................................80

1. Kết luận...........................................................................................................80

2. Khuyến nghị...................................................................................................82

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................84Mẫu số 4

Lời cảm ơn

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG

TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề về phát triển chương trình giáo dục Mầm non

1.1.2. Tổng quan nghiên cứu vấn đề về quản lý phát triển chương trình giáo dục

mầm non

1.2. Các khái niệm cơ bản

1.2.1. Chương trình giáo dục

1.2.2. Phát triển chương trình giáo dục

1.2.3. Quản lý

1.2.4. Quản lý giáo dục1.2.5. Quản lý phát triển chương trình giáo dục

1.3. Chương trình giáo dục mầm non, đặc điểm phát triển của trẻ lứa tuổi mầm non

1.4. Lý luận về phát triển chương trình giáo dục

1.4.1. Chu trình phát triển chương trình giáo dục

1.4.2. Chu trình phát triển chương trình giáo dục cho bậc học mầm non

1.5. Quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.5.1. Kế hoạch hóa phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.5.2. Tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.5.3. Chỉ đạo phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.5.4. Kiểm tra, thanh gia phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.6. Các yếu tố tác động tới quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.6.1. Bối cảnh thế giới và trong nước

1.6.2. Yếu tố kinh tế – văn hóa – xã hội

1.6.3. Hệ thống giáo dục quốc dân

1.6.4. Chất lượng đội ngũ

1.6.5. Điều kiện cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục mầm non

Tiểu kết chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON VINSCHOOL

2.1. Đặc điểm hệ thống giáo dục Vinschool2.1.1. Vị trí địa lý, năm thành lập

2.1.2. Quy mơ

2.2. Sơ lược về các trường mầm non Vinschool

2.2.1. Quy mô trường lớp

2.2.2. Chất lượng giáo dục

2.2.3. Nhu cầu học tập của học sinh

2.2.4. Đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý

2.3. Thực trạng phát triển và quản lý phát triển chương trình giáo dục tại trường

mầm non Vinschool

2.3.1. Nhận thức về việc phát triển chương trình giáo dục tại trường Vinschool

2.3.2. Thực trạng phát triển chương trình giáo dục tại trường Vinschool theo khảo

sát thực trạng các nội dung của chu trình phát triển chương trình giáo dục

2.3.3. Thực trạng quản lí phát triển chương trình giáo dục tại trường Vinschool

theo khảo sát các chức năng quản lí

2.3.4. Đánh giá chung

Tiểu kết chương 2

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON VINSCHOOL

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Đảm bảo tính mục đích3.1.2. Đảm bảo tính phù hợp

3.1.3. Đảm bảo tính cân đối

3.1.4. Đảm bảo tính tồn diện

3.1.5. Đảm bảo tính hệ thống

3.1.6. Đảm bảo tính cá biệt

3.1.7. Đảm bảo tính thực tiến

3.1.8. Đảm bảo tính hiệu quả

3.2. Những biện pháp quản lý phát triển chương trình giáo dục tại trường mầm non

Vinschool

3.2.1. Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục mầm non

3.2.2. Tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra

3.2.3. Tổ chức thiết kế chương trình theo chuẩn đầu ra

3.2.4. Tổ chức thực thi chương trình

3.2.5. Tổ chức đánh giá chương trình

3.2.6. Xây dựng mơi trường giáo dục

3.3. Kết quả khảo cứu về tính cần thiết, khả thi của các biện pháp

3.3.1. Đối tượng khảo nghiệm

3.3.2. Nội dung khảo nghiệm

Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊTÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khách thể và Đối tượng nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×