1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài tiến hành khảo sát trong 02 năm học: Năm học 2015-2016 và 20162017.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận

Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa... các tài liệu, các văn bản có liên quan đến

quản lý hoạt động bồi dưỡng ở trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng

khung lí thuyết cho đề tài.

7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Sử dụng phiếu hỏi để khảo sát thực

trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng ở trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ

quản lý Thông tin và Truyền thông

Phương pháp phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn cán bộ quản lý, Giảng viên,

nhằm thu nhận các thông tin bổ sung cho hoạt động điều tra bằng phiếu hỏi, để rút

ra những nhận xét sâu hơn về thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ở nhà trường..

Phương pháp quan sát, thẩm vấn

7.3. Phương pháp thống kê tốn học

Sử dụng các cơng cụ thống kê nhằm xử lý các số liệu đã thu nhận được qua

quá trình điều tra, để làm cơ sở để phân tích và đánh giá thực trạng của đề tài.8. Cấu trúc luận văn

Ngoài các phần: Mở đầu; Kết luận và khuyến nghị; Danh mục tài liệu tham

khảo và Phụ lục; luận văn có 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý

Thông tin và Truyền thông

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng ở Trường Đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ quản lý TTTT.

Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng ở Trường Đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ quản lý TTTT.

Mẫu số 5

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Đó là nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, là phương sách

hàng đầu để kiến quốc lâu dài và hiệu quả. Dạy học không đơn thuần là cung cấp

tri thức, rèn luyện kỹ năng môn học ở trên lớp mà còn gắn bó chặt chẽ với bản chất

của dạy học hiện đại: “Học để biết, học để làm việc, học để chung sống và học để

làm người” (UNESCO). Luật Giáo dục (2005) ghi rõ: “ Mục tiêu giáo dục là đào

tạo con người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩmmỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập và chủ nghĩa xã hội, hình

thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, năng lực của công dân, đáp ứng yêu

cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày

4/11/2013 đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhấn mạnh: “ Chuyển

biến quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện

năng lực và phẩm chất người học”.

Chiến lực phát triển Giáo dục năm 2011 – 2020 của nước ta, nêu rõ: Nền

giáo dục nước ta được đổi mới căn bản và tồn diện theo hướng chuẩn hố, hiện

đại hố, xã hội hố, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục được

nâng cao một cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng

tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực,

nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo

dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, từng bước hình thành xã hội học

tập.

Đó là những giáo trị đạo đức cơ bản và năng lực nghề nghiệp cần có ở con

người lao động của thời kỳ cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước . Những giá trị

đạo đức và năng lực nghề nghiệp của người lao động, rõ ràng được hình thành cơ

bản không chỉ bằng giờ học trên lớp mà phải được rèn luyện, củng cố và phát triểnthông qua các hoạt động GD phong phú, đa dạng, đặc biệt hoạt động giáo dục

ngồi giờ lên lớp ở nhà trường phổ thơng đóng vai trò quan trọng.

Họat động giáo dục ngồi giờ lên lớp là con đường quan trọng để phát triển

toàn diện nhân cách cho học sinh. Thông qua hoạt động này, học sinh sẽ được củng

cố và mở rộng tri thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển xúc cảm, tình cảm của bản

thân và năng lực riêng của mình. Qua đó, các em sẽ có cơ hội thể hiện sự tích cực

tham gia và khả năng sáng tạo của bản thân trong mọi hoạt động. Hoạt động ngoài

giờ lên lớp là một phần rất quan trọng trong hoạt động giáo dục ở trường phổ thơng

nhằm góp phần hồn thiện mục tiêu giáo dục; đặc biệt là đào tạo nhân cách học

sinh, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của đời sống xã hôi. Thông qua hoạt động

này, học sinh sẽ hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được triển khai ở trường THCS Tôn

Quang Phiệt – Huyện Thanh Chương – Tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, hoạt động chưa

thực sự được chú trọng, đầu tư đúng mức; quy trình và cách thức tổ chức còn tản

mạn, mang tính hình thức, chưa phát huy vai trò trong việc hình thành phẩm chất,

nhân cách học sinh một cách toàn diện, dẫn đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

năm học còn hạn chế. Xuất phát từ những lý do trên tôi mạnh dạn chọn đề tài

nghiên cứu: “Quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng trường THCS

Tôn Quang Phiệt – Huyện Thanh Chương – Tỉnh Nghệ An” .

2. Mục đích nghiên cứuĐề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động GDNGLL của hiệu trưởng

trường THCS Tôn Quang Phiệt – Huyện Thanh Chương – Tỉnh Nghệ An nhằm

nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

 Nghiên cứu cơ sở lí luận của quản lý hoạt động giáo dục ngồi giờ lên

lớp .

 Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài

giờ lên lớp của Trường THCS Tôn Quang Phiệt – Huyện Thanh Chương

– Tỉnh Nghệ An.

 Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Trường THCS Tôn Quang Phiệt – Huyện Thanh Chương – Tỉnh Nghệ

An.

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

4.1. Khách thể nghiên cứu

Công tác quản lý hoạt động GDNGLL .

4.2. Đối tượng nghiên cứu

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng

Trường THCS Tôn Quang Phiệt - Huyện Thanh Chương – Tỉnh Nghệ An.

5. Phạm vị nghiên cứu- Luận văn tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động GDNGLL theo

định hướng phát triền toàn diện năng lực và phẩm chất người học của trường

THCS Tơn Quang Phiệt từ đó đưa ra một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL trong

giai đoạn hiện nay.

- Các số liệu thống kê được sử dụng trong nghiên cứu là số liệu của trường

THCS Tôn Quang Phiệt giai đoạn từ 2012 – 2015.

6. Giả thuyết khoa học

Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp ở trường THCS Tơn Quang Phiệt,

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã được triển khai và đạt

được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trên một số phương

diện, trong đó có cơng tác quản lý của người hiệu trưởng và các lực lượng hỗ trợ.

Nếu xác định rõ cơ sở lý luận, đánh giá đúng thực trạng hoạt động giáo dục ngồi

giờ lên lớp thì có thể đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng, góp phần nâng

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường.

7. Phương pháp nghiên cứu

 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:

Nghiên cứu các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng từ cấp Trung ương đến địa

phương; Các văn bản, chỉ thị của Bộ GD&ĐT như Điều lệ nhà trường trung học,

Chỉ thị năm học; Các văn bản của Sở GD&ĐT về hoạt động giáo dục ngồi giờ lên

lớp.Nghiên cứu giáo trình, các tài liệu liên quan đến hoạt động giáo dục ngoài

giờ lên lớp.

 Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

+ Phương pháp quan sát: Quan sát việc tổ chức các HĐGDNGLL ở trường

THCS Tôn Quang Phiệt để bổ sung tư liệu, thông tin cho vấn đề nghiên cứu.

+ Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Xây dựng phiều trưng cầu ý kiến

của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về nội dung đánh giá thực trạng công tác

quản lý và tổ chức HĐGDNGLL theo định hướng phát triển toàn diện năng lực và

phẩm chất người ở trường Tôn Quang Phiệt nhằm rút ra những kết luận thực tiễn

làm cơ sở đề ra các biện pháp có tính khả thi để nâng cao hiệu quả quản lý

HĐGDNGLL ở trường Tôn Quang Phiệt hiện nay.

+ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Nghiên cứu một số mẫu

thiết kế các HĐGDNGLL; nghiên cứu sự phân cơng, bố trí cán bộ giáo viên phụ

trách HĐGDNGLL, nghiên cứu một số quy trình tổ chức HĐGDNGLL .

+ Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Lấy ý kiến của cán bộ quản lý nhà

trường về công tác tổ chức, quản lý HĐGDNGLL theo định hướng phát triển toàn

diện năng lực và phẩm chất người như: việc xây dựng kế hoạch, phương pháp

giảng dạy, cách thức tổ chức thực hiện một chủ đề HĐGDNGLL.

+ Nghiên cứu tài liệu lưu trữ: Phân tích, đánh giá q trình dạy học triển

khai các HĐGDNGLL qua các kỳ học, năm học của trường.- Phương pháp xử lý số liệu

Dùng phương pháp bổ trợ như thống kê toán học để xử lý số liệu, mơ hình,

sơ đồ, bảng biểu… nhằm thống kê, phân tích, xử lý số liệu và lết quả nghiên cứu.

8. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục,

nội dung chính của luận văn được trình bày trong 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp của hiệu

trưởng trường THCS.

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của

Hiệu trưởng trường THCS Tôn Quang Phiệt – Huyện Thanh Chương – Tỉnh Nghệ

An.

Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp của Hiệu

trưởng trường THCS Tôn Quang Phiệt – Huyện Thanh Chương – Tỉnh Nghệ An.

9. Đề cương chi tiếtCHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ

LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS

1.Sơ lược lịch sử nghiên cứu của vấn đề2.Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến vấn đề nghiên cứu

1.Biện pháp2.Quản lý và quản lý giáo dục3.Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .4.Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .5.Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .3.4.Những vấn đề cơ bản của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .

1.Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp2.Vị trí, vai trò hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp3.Nhiệm vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp4.Nội dung hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp5.Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp6.Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp7.Nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp

Cơng tác quản lý của Hiệu trưởng trường THCS trong hoạt động giáodục ngoài giờ lên lớp .

1.4.1. Thực hiện xây dựng kế hoạch HDGDNGLL

1.4.2. Hình thức tổ chức HĐGDNGLL

1.4.3. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL.

1.4.4. Việc phối kết hợp các lực lượng tham gia tổ chức HĐGDNGLL.

1.4.5. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện HĐGDNGLL.

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động GDNGLL .TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI

GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÔN QUANG

PHIỆT – HUYỆN THANH CHƯƠNG – TỈNH NGHỆ AN.

2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của Huyện Thanh

Chương, tỉnh Nghệ An.

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.2. Kinh tế - xã hội

2.1.3. Nhận xét

2.2. Khái quát chung về giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Chương, tỉnh

Nghệ An.

2.3. Giới thiệu trường THCS Tôn Quang Phiệt, huyện Thanh Chương, tỉnh

Nghệ An

2.4. Thực trạng quản lý HDGDNGLL

2.4.1. Thực trạng nhận thức của đội ngũ giáo viên quản lý, giáo viên về tầm

quan trọng của HĐGDNGLL

2.4.2. Thực trạng về xây dựng kế hoạch HDGDNGLL

2.4.3. Thực trạng mức độ thực hiện các hình thức HĐGDNGLL

2.4.4. Thực trạng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL.2.4.5. Thực trạng về việc phối kết hợp các lực lượng tham gia tổ chức

HĐGDNGLL.

2.4.6. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện

HĐGDNGLL.

2.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động GDNGLL của trường

THCS Tôn Quang Phiệt, huyện Thanh Chương,tỉnh Nghệ An

2.5.1. Ưu điểm

2.5.2. Hạn chế

2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI

GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÔN QUANG

PHIỆT – HUYỆN THANH CHƯƠNG –TỈNH NGHỆ AN.1.Các nguyên tắc xây dựng biện pháp

3.1.1. Đảm bảo tính hệ thống

3.1.2. Đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi

3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn

3.1.4. Đảm bảo tính hiệu quảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×