1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Thiết kế phần mềm điều khiển

3 Thiết kế phần mềm điều khiển

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4.15:Giao diện chương trình thu tốc độ động cơ45Hình 4.16:Giao diện mơ phỏng vận tốc động cơHình 4.17: Giao diện mô phỏng khoảng cách và chụp camera464.4 Kết quả khảo nghiệm

Bảng 4.2: Kết quả khảo nghiệm khoảng cách

Số Lần

1Khoảng cách đo Khoảng cách

được bằng

đo được khi xe

thước(cm)

dừng(cm)

20

18ĐènChn

gOFFOFF23031OFFON34039OFFON45048ONOFF56061OFFOFF67070OFFOFF78079OFFOFF89089OFFOFF9100103OFFOFF10110111OFFOFFHình 4.18:Đồ thị biểu diễn khoảng cách47Hình4.19: Khảo nghiệm đo bằng thước và mơ hình48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Thiết kế phần mềm điều khiển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×