1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Cơ khí - Vật liệu >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.1: Khảo nghiệm lực kéo phá hủy với áp suất bơm

Bảng 4.1: Khảo nghiệm lực kéo phá hủy với áp suất bơm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1. Kết luận.

Đã thiết kế chế tạo mơ hình máy ép rơm với áp lực ép từ 120: 240 kg/cm2,

được điều khiển tự động chu kì ép T=5.5s với khung máy có sãn

Kết quả khảo nghiệm sơ bộ nhận thấy:

Rơm ép ra có đường kính 21mm, chiều dài trung bình 17m .

Lực kéo phá hủy: 27N.

5.2. Hướng phát triển đề tài.

Khảo nghiệm với đường kính khuôn 60mm để đánh giá khả năng ứng dụng

của hệ thống vào thực tế.41TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Hữu Toàn, 2000. Sức Bền Vật Liệu. Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí

Minh, 137 trang.

2. Trần Xuân Tùy, Trần Minh Chính, Trần Ngoc Hải, 2005. Hệ thống truyền động

thủy khí. Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, 121 trang.

3. Trần Hữu Quế(chủ biên), Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí, 2009. Nhà xuất bản giáo dục Việt

Nam, 239 trang.

4. Effect of Process Variables on The Quality Attributes of Briquettes from Wheat,

Oat, Canola and Barley, 2011

5. www.intechopen.com/download/pdf/17492

6. Shaw, MD, và Tabil, LG (2007)

7. Improving thermal conversion properties of rice straw by briquetting, S.

Munder, S. Karaj,M. Gummert. S.M. Haefele, J. Muller, Hohenhim

University, Hohenhim, Germany42PHỤ LỤC

phụ lục 1: phần mền ansys

Contents

UnitsModel (A4)

oGeometry

PartsoCoordinate SystemsoConnectionsoMeshoStatic Structural (A5)

Analysis SettingsLoadsSolution (A6)

Solution InformationResultsStress Tool

Safety FactorMaterial Data

oStructural SteelUnits

TABLE 1

Unit System Metric (mm, kg, N, s, mV, mA) Degrees RPM Celsius

Angle

Degrees

Rotational Velocity

RPM

Temperature

CelsiusModel (A4)

Geometry

TABLE 2

Model (A4) > Geometry

Object

Name

State

SourceGeometry

Fully Defined

Definition

C:\Documents and Settings\Administrator.SPCMA01\Local43Type

Length Unit

Element

Control

DisplaySettings\Temp\WB_DAVID02_3936_2\unsaved_project_files\dp0\SYS\DM\SYS.agdb

DesignModeler

Millimeters

Program Controlled

Part ColorStyle

Length X

Length Y

Length Z

Volume

Mass

ScaleBounding Box

250. mm

1103. mm

460. mm

Properties

8.5373e+006 mm³

67.018 kgFactor1.Value

Statistics

Bodies

Active

Bodies

Nodes

Elements

Mesh Metric2

2

12100

5946

None

PreferencesImport SolidYesBodies

Import

SurfaceYesBodies

Import LineNoBodies

ParameterYesProcessing

Personal

ParameterDSKey

CAD

AttributeNoTransfer

Named

SelectionNoProcessing44Material

PropertiesNoTransfer

CADYesAssociativity

Import

CoordinateNoSystems

Reader

Save PartNoFile

Import

UsingYesInstances

Do SmartNoUpdate

Attach File

Via Temp

File

Temporary

Directory

AnalysisYesC:\Documents and Settings\Administrator.SPCMA01\Local Settings\Temp

3-DType

Mixed

ImportNoneResolution

Enclosure

andYesSymmetry

Processing

TABLE 3Model (A4) > Geometry > Parts

Object Name

1_SOLID_1

1_SOLID_2

State

Meshed

Graphics Properties

Visible

Yes

Transparency

1

Definition

Suppressed

No

Stiffness Behavior

Flexible

Coordinate System

Default Coordinate System45Reference TemperatureBy Environment

MaterialAssignment

Nonlinear Effects

Thermal Strain Effects

Length X

Length Y

Length Z

Volume

Mass

Centroid X

Centroid Y

Centroid Z

Moment of Inertia Ip1

Moment of Inertia Ip2

Moment of Inertia Ip3Nodes

Elements

Mesh MetricStructural Steel

Yes

Yes

Bounding Box

250. mm

137. mm

1080. mm

23. mm

460. mm

150. mm

Properties

8.1869e+006 mm³ 3.5036e+005 mm³

64.267 kg

2.7503 kg

2.3617e-015 mm

-5.4193e-002 mm

518.72 mm

1091.5 mm

1.717e-014 mm

1.4035e-002 mm

9.1209e+006

5355.4 kg·mm²

kg·mm²

1.0383e+006

7638.1 kg·mm²

kg·mm²

8.4474e+006

2522.2 kg·mm²

kg·mm²

Statistics

11251

849

5553

393

NoneCoordinate Systems

TABLE 4

Model (A4) > Coordinate Systems > Coordinate System

Global CoordinateObject NameSystem

State

Fully Defined

Definition

Type

Cartesian

Ansys System Number

0.

Origin

Origin X

0. mm

Origin Y

0. mm

Origin Z

0. mm

Directional Vectors

X Axis Data

[ 1. 0. 0. ]

Y Axis Data

[ 0. 1. 0. ]

Z Axis Data

[ 0. 0. 1. ]46Connections

TABLE 5

Model (A4) > Connections

Object Name Connections

State Fully Defined

Auto Detection

Generate Contact On Update

Yes

Tolerance Type

Slider

Tolerance Slider

0.

Tolerance Value 3.0524 mm

Face/Face

Yes

Face/Edge

No

Edge/Edge

No

Priority Include All

Group By

Bodies

Search Across

Bodies

Revolute Joints

Yes

Fixed Joints

Yes

Transparency

Enabled

YesMesh

TABLE 6

Model (A4) > Mesh

Object Name

Mesh

State

Solved

Defaults

Physics Preference

Mechanical

Relevance

0

Sizing

Use Advanced Size Function

Off

Relevance Center

Coarse

Element Size

Default

Initial Size Seed

Active Assembly

Smoothing

Medium

Transition

Fast

Span Angle Center

Coarse

Minimum Edge Length

5.0 mm

Inflation

Use Automatic Tet Inflation

None

Inflation Option

Smooth Transition

Transition Ratio

0.272

Maximum Layers

5

Growth Rate

1.2

Inflation Algorithm

Pre47View Advanced Options

No

Advanced

Shape Checking Standard Mechanical

Element Midside Nodes Program Controlled

Straight Sided Elements

No

Number of Retries

Default (4)

Rigid Body Behavior Dimensionally Reduced

Mesh Morphing

Disabled

Pinch

Pinch Tolerance

Please Define

Generate on Refresh

No

Statistics

Nodes

12100

Elements

5946

Mesh Metric

NoneStatic Structural (A5)

TABLE 7

Model (A4) > Analysis

Object NameStatic Structural

(A5)

SolvedState

Definition

Physics Type

Structural

Analysis Type

Static Structural

Solver Target ANSYS Mechanical

Options

Environment Temperature

22. °C

Generate Input Only

No

TABLE 8

Model (A4) > Static Structural (A5) > Analysis Settings

Object Name

StateAnalysis Settings

Fully Defined

Step ControlsNumber Of1.Steps

Current Step

Number

Step End Time

Auto Time

Stepping

Solver Type

Weak Springs

Large1.

1. s

Program Controlled

Solver Controls

Program Controlled

Program Controlled

Off48Deflection

Inertia Relief

Force

Convergence

Moment

Convergence

Displacement

Convergence

Rotation

Convergence

Line SearchOff

Nonlinear Controls

Program Controlled

Program Controlled

Program Controlled

Program Controlled

Program Controlled

Output ControlsCalculateYesStress

Calculate

Strain

Calculate

Results At

Solver Files

Directory

FutureYes

All Time Points

Analysis Data Management

C:\Documents and Settings\Administrator.SPCMA01\Local

Settings\Temp\WB_DAVID02_3936_2\unsaved_project_files\dp0\SYS\MECH\

NoneAnalysis

Scratch Solver

Files Directory

Save ANSYSNodb

Delete

UnneededYesFiles

Nonlinear

Solution

Solver Units

Solver UnitNo

Active System

nmmSystem

TABLE 9Model (A4) > Static Structural (A5) > Loads

Object Name Force

Force 2

State

Fully Defined

Scope

Scoping Method Geometry Selection49Geometry

1 Face

Definition

Type

Force

Define By

Vector

Magnitude 16624 N (ramped)

Direction

Defined

Suppressed

NoSolution (A6)

TABLE 10

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution

Object NameSolution(A6)

State

Solved

Adaptive Mesh Refinement

Max Refinement Loops

1.

Refinement Depth

2.

TABLE 11

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Solution Information

Object NameSolutionInformation

State

Solved

Solution Information

Solution Output

Solver Output

Newton-Raphson Residuals

0

Update Interval

2.5 s

Display Points

All

TABLE 12

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Results

Object Name

State

Scoping Method

Geometry

Type

By

Display Time

Calculate Time History

Use Average

Identifier

MinimumEquivalent StressEquivalent Elastic Strain

SolvedScope

Geometry Selection

All Bodies

Definition

Equivalent (von-Mises) Stress Equivalent (von-Mises) Elastic Strain

Time

Last

Yes

Yes

Results

0. MPa500. mm/mmMaximum

Minimum Occurs On

Maximum Occurs On

Time

Load Step

Substep

Iteration Number392.19 MPa1.9609e-003 mm/mm

1_SOLID_2

1_SOLID_1

Information

1. s

1

1

1

TABLE 13Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Stress Safety Tools

Object Name

Stress Tool

State

Solved

Definition

Theory Max Equivalent Stress

Stress Limit Type Tensile Yield Per Material

TABLE 14

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Stress Tool > Results

Object Name

Safety Factor

State

Solved

Scope

Scoping Method Geometry Selection

Geometry

All Bodies

Definition

Type

Safety Factor

By

Time

Display Time

Last

Calculate Time History

Yes

Use Average

Yes

Identifier

Results

Minimum

0.63745

Minimum Occurs On

1_SOLID_1

Information

Time

1. s

Load Step

1

Substep

1

Iteration Number

1Material Data

Structural Steel

TABLE 15

Structural Steel > Constants

Density

Coefficient of Thermal Expansion517.85e-006 kg mm^-3

1.2e-005 C^-1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.1: Khảo nghiệm lực kéo phá hủy với áp suất bơm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×