1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
tại khu vực nghiên cứu

tại khu vực nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

tiến hành phân tích kết quả thành phần lồi của từng bộ. Kết quả thể hiện ở

bảng 3.2

Bảng 3.2. Thành phần lồi cơn trùng nước thu được ở các điểm nghiên

cứuSTTTAXONSC1SC2SC3++++Bộ Phù du (Ephemeroptera)

Họ Baetidae

1Acentrella lata Muller & Liebenau, 1985+2Baetiella bispinosa Tong & Dudgeon, 2000+3Baetis clivisus Kang & Yang, 1994+4Baetis inornatus Kang & Yang, 1994++5Baetis morrus Kang & Yang, 1994++6Baetis pseudofrequetus Muller & Libenau, 19857Gratia narumorae Boonsoong & Thomas, 20048Platybaetis bishop Muller & Libenau, 1980++

+++Họ Caenidae

9Caenis sp.1+10Caenis sp.2++Họ Ephemerellidae

11Ephacerella commatema (Allen,1971)+12Teloganopsis jinghongensis (Xu, You & Hsu,1984)+Họ Heptageniidae

13Afronurus mnong Nguyen & Bae, 2003++14Asionurus primus Braasch & Soldán, 1986++19STTSC1TAXONSC2SC315Compsoneuria thienenmanni Ulmer, 1939+16Epeorus bifucatus Braasch & Soldán, 1979+17Epeorus hieroglyphicus Braasch & Soldán, 1984+18Epeorus tiberius Braasch & Soldán, 1984+19Iron martinus Braasch & Soldán, 198420Thalerosphyrus vietnamensis Dang, 1967+

+Bộ Cánh cứng (Coleoptera)

Họ Elmididae

21Stenelmis sp.+Họ Scirticdae

22Cyphon sp.+Họ Ptibodactidvidae

23Stenocclus sp.+Bộ Cánh Nửa (Hemiptera)

Họ Pleidae

24Paraplea sp.+Bộ Hai Cánh (Diptera)

Họ Chironomidae

25Ablabesmyia sp.+26Chironomus sp.+27Kiefferulus sp.+++28Thienemannimyia sp.+++29Nonacladius sp.+20+STTSC1TAXONSC2SC3Họ Ephydrridae

30Enphydra sp.+Họ Tipulidae

31Antocha sp.32Limnophila sp.++

+Họ Simuliidae

33Sinulium sp.134Sinulium sp.2+++

+Bộ Chuồn Chuồn (Odonata)

Họ Cordulegastridae

35Cordulegater sp.+Bộ Cánh lông (Trichoptera)

Họ Hydropsychidae

36Hydromanicus sp.+37Potamyia sp.38Trichomacronema paniae Malicky &

Chantaramongkol, 1991+

++

+Họ Rhyacophilidae

39Rhyacopphila sp+Họ Philopotamidae

40Chimara sp.+41Wormaldia sp.+Họ Glossosomatidae21STT

42SC1TAXONSC2Glossosoma sp.SC3+Bộ Cánh Vẩy

Họ Cambidae

43Elophila sp.+Bộ Cánh Rộng (Megaloptera)

Họ Corydalidae

44Protohermes sp.+3.1.1. Thành phần loài Phù du (Ephemeroptera)

Bộ Phù du là một trong số các bộ có thành phần loài phong phú nhất tại

khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 20 loài thuộc 14

giống của 4 họ.

Ở mức độ giống, nhận thấy họ Heptageniidae là họ chiếm ưu thế nhất

khi có 6 giống chiếm 42,9%. Tiếp theo là họ Baetidae có 5 giống chiếm

35,7%, họ Ephemerellidae có 2 giống chiếm 14,3%. Họ Caenidae có duy nhất

1 giống chiếm 7,1%.

Sự khác nhau giữa các họ thể hiện rất rõ ở mức độ loài. Họ

Heptageniidae và họ Baetidae có số lượng lồi nhiều nhất với 8 loài chiếm

40,0% trên tổng số loài thu được tại khu vực nghiên cứu.

Tại khu vực nghiên cứu, họ Ephemerellidae và họ Caenidae với 2 loài

chiếm 10,0%. 2 loài thuộc họ Ephemerllidae chỉ xuất hiện và tìm thấy ở điểm

thu mẫu SC1.

3.1.2. Thành phần loài Chuồn chuồn (Odonata)

Kết quả phân tích mẫu thu được đã xác định 1 lồi thuộc 1 giống và 1

họ. Ở bộ Chuồn chuồn có 1 loài Cordulegater sp. thuộc họ Cordulegastridae

chỉ xuất hiện ở SC3. So với các kết quả nghiên cứu trước đây của Nguyễn

22Văn Vịnh et al. (2001) [24], Jung (2006) [19], Jung et al. (2008) [20] cho rằng

ở các thủy vực dạng suối số lượng lồi của bộ Chuồn chuồn ln chiếm ưu

thế thì kết quả nghiên cứu của tơi có số lượng lồi Chuồn chuồn rất ít là 1 lồi

chiếm 2.27% tổng số loài thu được.

3.1.3. Thành phần loài Cánh nửa (Hemiptera)

Kết quả điều tra về thành phần loài Cánh nửa tại khu vực nghiên cứu đã

xác định được l loài Paraplea sp thuộc 1 giống, 1 họ (họ Pleidae), loài này chỉ

thu được ở SC1.

3.1.4. Thành phần loài Cánh cứng (Coleoptera)

Sau khi phân tích về thành phần lồi Cánh cứng tại các điểm nghiên cứu

tôi đã xác định được 3 lồi thuộc 3 giống, 3 họ. Trong đó 3 họ Elmiđiae,

Scirticdae, Ptibodactidvidae đều chỉ thu được duy nhất một loài lần lượt là:

Stenelmis sp, Cyphon sp, Stenocclus sp.

Sự phân bố của các loài này trong khu vực nghiên cứu là tương đối hẹp.

Loài Stenelmis sp và Cyphon sp thu được tại điểm thu mẫu SC3. Và loài

Stenocclus sp thuộc họ Ptibodactidvidae chỉ thu được ở điểm SC2.

3.1.5. Thành phần lồi Cánh rộng (Megaloptera)

Kết quả phân tích mẫu vật thu được tại khu vực nghiên cứu chỉ thu được

1 loài Protohermes sp. thuộc họ Corydalidae. Mẫu thu được tìm thấy duy nhất

ở một điểm SC2.

3.1.6. Thành phần loài Hai cánh (Diptera)

Bộ Hai cánh là một trong các bộ có thành phần loài khá phong phú tại

khu vực nghiên cứu. Kết quả điều tra cho thấy bộ Hai cánh bao gồm 10 lồi

thuộc 8 giống, 4 họ. Trong đó họ Chironomidae chiếm ưu thế là 5 loài và hầu

như gặp tất cả ở các điểm thu mẫu. Số loài thu được trong các họ còn lại là

khá thấp: họ Tipulidae và họ Similiidae với 2 loài, tiếp đến là họ Ephydrridae

(1 lồi) duy nhất.

Một số lồi có phân bố rộng trong bộ Hai cánh phải kể đến: Kiefferulus

sp., Thienemannimyia sp., Sinulium sp.1 chúng có mặt ở cả ba điểm thu mẫu.

Ngược lại, các loài như: Ablabesmyia sp., Chironomus sp., Enphydra sp.,

23Limnophila sp., Sinulium sp.2 lại có phân bố rất hẹp, chỉ xuất hiện tại một

điểm khảo sát.

3.1.7. Thành phần loài Cánh lơng (Trichoptera)

Kết quả phân tích mẫu đã xác định với 7 lồi thuộc 7 giống, 4 họ. Họ

Hydropsychidae có số loài nhiều nhất với 3 loài chiếm 6,81% tổng số lồi thu

được. Tiếp sau đó là họ Philopotamidae với 2 lồi, các họ Glossosomatidae,

Rhyacophilidae đều chỉ xuất hiện có 1 lồi. Điều đặc biệt sau khi phân tích

mẫu tơi nhận ra rằng các loài thuộc họ Rhyacophilidae và họ Philopotamidae,

Glossosomatidae đều chỉ xuất hiện ở điểm thu mẫu SC3 mà khơng xuất hiện

ở 2 điểm còn lại SC1 và SC2. Loài Hydromanicus sp. và Potamyia sp. phân

bố rộng, trải đều hơn so ở các độ cao khác nhau do thức ăn của chúng cũng đa

dạng. Số lượng mẫu thu được cũng tương đối phong phú.

3.1.8. Thành phần loài Cánh vẩy (Lepidoptera)

Kết quả nghiên cứu mẫu vật bộ Cánh vảy đã xác định được 1 loài thuộc

1 giống của 1 họ. Họ Cambidae thu được loài Elophila sp. .Phân bố rất hẹp

chỉ xuất hiện ở 1 điểm nghiên cứu là SC1.

3.2. Một số đặc điểm của quần xã côn trùng nước tại khu vực nghiên cứu

3.2.1. Tính tương đồng về thành phần lồi giữa các điểm nghiên cứu

Sau khi phân tích mức độ tương đồng giữa các điểm thu mẫu điều tra

dựa vào chỉ số tương đồng Sorensen và xử lý số liệu trên phần mền Primer 6

đã cho chúng tôi thấy mức độ giống nhau về thành phần loài của quần xã côn

trùng nước tại các điểm nghiên cứu. Kết quả tính tốn chỉ số tương đồng

Sorensen giữa các điểm nghiên cứu được trình bày ở bảng 3.3 và sơ đồ về

mối tương đồng được thể hiện ở hình 3.2

Bảng 3.3. Chỉ số Sorensen giữa các điểm nghiên cứu

SC1SC2SC1

SC20,3SC30,480,2524SC3Hình 3.2. Sơ đồ Sorensen thể hiện mối liên quan giữa các điểm

nghiên cứu

Dựa vào bảng 3.3 và hình 3.2 chúng tơi có thể nhận thấy rằng điểm SC1

và SC3 có mức độ tương đồng gần nhau nhiều nhất so với các điểm khác

trong khu vực (mức độ tương đồng 0,48). Từ hình 3.3 cho thấy: Điểm thu

mẫu SC2 có mức độ tương đồng về thành phần loài khác biệt nhất so với 2

điểm thu mẫu còn lại. Sự khác nhau như vậy có thể do đặc điểm sinh cảnh có

phần khác so với 2 điểm thu mẫu SC1 và SC3. Sự khác nhau đó thể hiện qua

sinh cảnh như: Độ đục của suối lớn nhất, suối nằm gần nơi đang thi cơng, bề

mặt suối có nhiều đá to. Với hai điểm SC1 và SC2 có mức độ tương đồng

thành phần lồi là 0,3, ở mức độ tương đồng này ít hơn so với mức tương

đồng của SC1 và SC3 khoảng 0,18. Vậy hai điểm này có mức độ tương đồng

thành phần lồi gần nhau ít. Tương tự như vậy, hai điểm thu mẫu SC2 và SC3

có mức độ tương đồng thành phần lồi gần nhau ít với chỉ số tương đồng chỉ

đạt 0,25.

3.2.2. Mật độ côn trùng nước tại khu vực nghiên cứu

Bên cạnh việc xác định thành phần loài, chúng tơi còn tiến hành thu mẫu

định lượng tại mỗi điểm nghiên cứu.25Tại các điểm nghiên cứu thu mẫu định lượng bằng lưới Surber Sample

lấy 5 mẫu. Diện tích tại mỗi điểm thu mẫu là 0,5m2. Như vậy diện tích thu

mẫu tại khu vực nghiên cứu là 1,5m2. Kết quả chi tiết được trình bày ở bảng

3.4.

Bảng 3.4. Mật độ cá thể các bộ côn trùng nước tại khu vực nghiên cứu

BộSố cá thể/1,5 m2Tỷ lệ (%)Phù du32575,0%Cánh cứng21,0%Cánh nửa10%Hai cánh6214,0%Chuồn chuồn00%Cánh lơng379,0%Cánh vẩy10%Cánh rộng21,0%Tổng430100%Kết quả phân tích định lượng cho thấy số cá thể thuộc bộ Phù du rất đa

dạng và phong phú, xuất hiện hầu hết các điểm thu mẫu. Tổng số cá thể côn

trùng nước thu được ở cả ba điểm thu mẫu là 430 cá thể/1,5 m2, trong đó bộ

Phù du chiếm ưu thế xuất hiện với số lượng loài lớn với 325 cá thể chiếm

75,0% tổng số cá thể thu được tại 3 điểm nghiên cứu, tiếp đến là bộ Hai cánh

với 62 cá thể (14,0%) và bộ Cánh lông với 37 cá thể (9,0%). Các bộ còn lại

như bộ Cánh cứng, Cánh nửa, Cánh vẩy và cánh rộng xuất hiện với số lượng

lồi rất ít dao động từ 1 đến 2 cá thể chiếm khoảng từ 0 đến 1% .

Như vậy, có thể thấy rằng số lượng cá thể thu được giữa các bộ có sự

khác nhau khá rõ ràng. Không những bộ Phù du chiếm ưu thế về số lượng lồi

và chúng còn chiếm ưu thế về số lượng cá thể thu được ở các điểm thu mẫu.

Các bộ Hai cánh và bộ Cánh lơng khơng có sự khác nhau đáng để. Các bộ26Cánh cứng, Cánh nửa, Cánh vẩy Cánh rộng có số lượng ít hơn hẳn các bộ còn

lại thậm chí còn khơng xuất hiện các thể nào (Bộ Chuồn Chuồn)Số lượng cá thể

350325300

250

200

150

100

62

3750

210120

Bộ Phù duBộ Cánh

cứngBộ Cánh nửa Bộ Hai cánhBộ Chuồn Bộ Cánh lơng Bộ Cánh vẩy

chuồnBộ Cánh

rộngHình 3.3. Số cá thể thu được ở mỗi bộ côn trùng nước tại khu vực nghiên

cứu

3.2.3. Loài ưu thế và một số chỉ số đa dạng

Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng tiến hành xác định loài ưu thế, chỉ

số loài ưu thế (DI), chỉ số Đa dạng sinh học Shannon - Weiner (H’) tại các

điểm nghiên cứu (Bảng 3.5)27Bảng 3.5. Loài ưu thế, chỉ số loài ưu thế (DI) và chỉ số Đa dạng sinh học

Shannon – Weiner (H’)Khu

vực

nghiên

cứu

SC1SC2SC3Tổng Tổng

số

loàisố cá

thể1763133222344Loài ưu thế

thứ nhấtLoài ưu thế thứ

hai(%)(%)Acentrella

lata Muller &

Liebenau,

1985Baetis inornatus

Kang & Yang,

199452,425,4Acentrella

lata Muller &

Liebenau,

1985Ephacerella

commatema

(Allen,1971)27,322,7Baetis

inornatus

Kang &

Yang, 1994Acentrella lata

Muller &

Liebenau, 198523,321,8Trung bình (± sai số chuẩn)DIH'0,81,50,52,10,52,40,6 ± 0,2 2,0 ± 0,5Dựa vào kết quả phân tích cho thấy, lồi Acentrella lata Muller &

Liebenau, 1985 chiếm ưu thế lớn nhất trong khu vựa nghiên cứu. Ở điểm thu28mẫu SC1 và SC2 loài ưu thế lớn nhất đều là Acentrella lata Muller &

Liebenau, 1985 hay ở SC3 Acentrella lata Muller & Liebenau, 1985 cũng là

loài ưu thế thứ 2, Acentrella lata Muller & Liebenau, 1985 thuộc bộ Phù du ,

họ Baetidae với phần trăm tương đương là : 52,4 và 27,3. Điều này chứng tỏ

rằng: Bộ phù du chiếm ưu thế lớn nhất ở khu vực nghiên cứu. Tại các điểm

nghiên cứu các loài phù du ln chiếm ưu thế lớn có thể là do đặc điểm sinh

cảnh phù hợp với sự phát triển của các loài phù du.

Chỉ số đa dạng sinh học Shannon - Weiner (H’) đạt giá trị trung bình là 2

± 0,5. Với 3 địa điểm nghiên cứu là SC1, SC2 và SC3 đều có H’ nằm trong

khoảng 1 - 3, cho thấy mức độ đa dạng sinh học ở mức khá. Như vậy, sự đa

dạng của quần xã côn trùng nước tại hệ thống suối tại xã Sín Chải, huyện Sa

Pa, tỉnh Lào Cai ở mức độ khá.29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

tại khu vực nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×