1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Ước lượng thống kê

2 Ước lượng thống kê

Tải bản đầy đủ - 0trang

> Với độ tin cậy 95%, có thể kết luận số tiền học phí kỳ vọng trung bình

khi hoc Online nằm trong khoảng: 0.870 - 1.270 triệu đồng

Số trung bình tiền học phí kỳ vọng tại Trung tâm

Bài tốn: Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số tiền học phí kỳ vọng trung bình

của sinh viên tại trung tâm ( Câu 24.2 - trong bảng câu hỏi)> Với độ tin cậy 95%, có thể kết luận số tiền học phí kỳ vọng trung bình tại

Trung tâm nằm trong khoảng: 1.902 - 2.333 triệu đồng• Số trung bình học viên trong một lớp học ở trung tâm

Bài toán: Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số học viên trung bình trong một lớp

học ở trung tâm( Câu 29- trong bảng câu hỏi)> Với độ tin cậy 95%, có thể kết luận số học viên trung bình trong một lớp

học nằm trong khoảng: 9.50 - 13 học viên

2.2.2Ước lượng tỉ lệ tổng thể

Cách thực hiện với SPSS

- Bước 1:Mã hóa đối tượng cần ước lượng là 1

Mã hóa đối tượng khác là 0- Bước 2:

Thực hiện việc ước lượng tương tự ước lượng trung bình đối

với biến đã mã hóa.

• Tỉ lệ khóa học luyện thi bằng quốc tế / tất cả các khóa học

Bài tốn: Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tỷ lệ luyện thi bằng quốc tế trong tất

cả các khóa học Tiếng anh> Với độ tin cậy 95% có thể kết luận tỷ lệ Bằng quốc tế nằm trong khoảng:

55.4%-79.01%.• Tỉ lệ sinh viên muốn tham gia khóa học ở trung tâm/ tất cả các sv tham gia khảo

sát

Bài toán: Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tỷ lệ sinh viên muốn tham gia khóa

học ở trung tâm trong tất cả các sinh viên tham gia khảo sát> Với độ tin cậy 95% có thể kết luận tỷ lệ sinh viên có nhu cầu học Trung tâm

nằm trong khoảng: 64.1%-85.9%.

2.3Kiểm định giả thuyết thống kê2.3.1Kiểm định tham sốa. Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau giữa hai số trung bình của hai tổng thể,

mẫu độc lập

“Có ý kiến cho rằng thời gian học Tiếng Anh trung bình

của sinh viên năm 1 và sinh viên năm 3 là bằng nhau.”

Giả thuyết:

H0: Bằng nhau

H1: Không bằng nhau

Bảng 2.3.1 Bảng mơ tả số trung bình hai tổng thểBảng 2.3.1. Bảng kết quả kiểm định trung bình hai tổng thể>> Sig = 0.74 > 0.05, nên chưa đủ cơ sở bác bỏ H 0, hay nói với độ tin cậy 95% có thể

kết luận thời gian học Tiếng Anh của sinh viên khơng có sự khác biệt giữa sinh

viên năm 1 và năm 3.

b. Kiểm định giả thuyết về phương sai hai tổng thể:

“Phương sai của học phí kì vọng khi học trung tâm của

sinh viên năm 1, 2, 3, 4 là như nhau.”

Giả thuyết:

H0: Bằng nhau

H1: Không bằng nhau

BẢNG 2.3.3. Kết quả kiểm định phương sai hai tổng thể>> Sig=0.145 > 0.05: chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H 0. Hay, với mức ý nghĩa 5%

thì sinh viên đang học năm nào thì số tiền học phí bỏ ra để học ở trung tâm là như

nhau.

2.3.2Kiểm định phi tham sốa. Kiểm định giả thuyết về mối liên hệ tương quan giữa hai tiêu thức danh định (t 58)

“Có người cho rằng có mối liên hệ tương quan giữa trình độ Tiếng

Anh ( câu 15) với kỉ năng Tiếng Anh cần cải thiện (câu 16)”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Ước lượng thống kê

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×