1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hạn chế của đề tài

Hạn chế của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Biện pháp hạn chế

● Các câu hỏi phải rõ ý, không được mập mờ, không gây nên nhiều cách hiểu khác nhau

● Với câu hỏi nhị phân (thang trả lời “có” hoặc “khơng”) thì nhất thiết khơng được đặt dưới dạng

phủ định.

● Với các câu hỏi có sắp xếp thứ tự ưu tiên, cần chú ý không nên đưa ra nhiều có thể sẽ gây khó

khăn và người trả lời dễ có thái độ “qua qt”, trả lời cho xong, kết quả khó đảm bảo chính xác.

● Trong phiếu điều tra có thể sử dụng câu hỏi mở nhằm thu thập tối đa ý kiến riêng của người trả

lời, giúp cho việc xử lý kết quả có chiều sâu tâm lý.

● Phải lựa chọn biến đổi nội dung câu hỏi cho phù hợp với khách thể nghiên cứu, địa bàn nghiên

cứu.

● Hình thức phải đẹp, độ dài của phiếu vừa phải, thường khoảng 30 câu.

● Đảm bảo sự cân đối giữa câu hỏi đóng và mở (thường trong một bảng hỏi có khoảng 80% câu

hỏi đóng và 20% câu hỏi mở.

● Trong những trường hợp cần thiết, phải giữ bí mật cho người trả lời.

● Nên có hình thức thưởng, phạt vật chất cho người trả lời.3. Hạn chế của đề tài

B, Xử lý dữ liệu

● Sai số trong điều tra thống kê

● Khái niệm: Sai số trong điều tra thống kê là chênh lệch giữa trị số thu thập được trong điều tra với trị

số thực tế của đơn vị điều tra.

Phân loại:

● Sai số do đăng ký: là loại sai số phát sinh do xác định và ghi chép dữ liệu khơng chính xác. Ngun

nhân dẫn đến sai số là:

● Vạch kế hoạch điều tra sai hoặc không khoa học, không sát với thực tế của hiện tượng.

● Do người trả lời không hiểu câu hỏi nên trả lời sai.

● Do thiếu tính trung thực, khách quan nên cố tình cung cấp hoặc ghi chép sai.

● Do biểu mẫu, phiếu và bản giải thích sai.

● Sai số do tính chất đại biểu: là loại sai số xảy ra trong điều tra khơng tồn bộ, nhất là trong điều tra

chọn mẫu. Nguyên nhân dẫn đến sai sót là do việc lựa chọn đơn vị điều tra thực tế không có tính đại

diện cao.Biện pháp hạn chế

● Tiến hành kiểm tra một cách có hệ thống tồn bộ cuộc điều tra: tiến hành

chọn ra 20% – 30% số phiếu để kiểm tra thật sự đối tượng có được khảo sát

và phỏng vấn hay không, kiểm tra về mặt logic của dữ liệu bằng cách đọc

soát nghiệm thu từng phiếu.4. Hướng phát triển

● Từ những dữ liệu nghiên cứu hiện có sẽ mở rộng nghiên cứu nhiều đối tượng khác từ

đó đưa ra được những kết luận chính xác và có tính dự báo đối với nhu cầu học tiếng

anh của sinh viên ĐHKT góp  phần nâng cao sự hiểu biết về sự quan trọng cũng như

nhu cầu học tiếng anh cho sinh viên đại học hiện nay

● Kết hợp nghiên cứu với các trung tâm và nhà trường để có thể đưa ra những giải

pháp và sự hỗ trợ nhanh chóng trong việc nâng cao khả năng tiếng anh cho sinh viênTHANKS FOR

WATCHINGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hạn chế của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×