1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 . Tổ hợp tải trọng:

2 . Tổ hợp tải trọng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNG2.3 .Tải trọng cần trục20

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNG2.4.Tải trọng neo tàu21

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNG2.5. Tải trọng va tàu2.6. Tải trọng tựa tàuCác tổ hợp tải trọng được trình bày trong bảng sau:

22

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGCác loại

tổ hợpTải trọng

bản thânTổ hợp 1

Tổ hợp 2

Tổ hợp 3

Tổ hợp 4

Tổ hợp 5

Tổ hợp 6x

x

x

x

x

xTải

trọng

hàng

hóa

x

x

x

x

x

xTải

trọng

cần

trụcTải trọng

neo tàuTải trọng

va tàuTải trọng

tựa tàux

x

x

x

x

xx

x

xTở hợp 1:23

SVTH: NHÓM 8ĐỜ ÁN CƠNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XN DŨNGTở hợp 2 :Tở hợp 3 :24

SVTH: NHÓM 8ĐỜ ÁN CƠNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XN DŨNGTở hợp 4:Tở hợp 5:25

SVTH: NHÓM 8ĐỜ ÁN CƠNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XN DŨNGTở hợp 6:26

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGCHƯƠNG 5 : GIẢI CẦU TÀU

Sử dụng phần mềm Sap2000 để giải nội lực, ta có các biểu đồ bao nội lực sau:

1.Biểu đồ bao mơmenHình 6.1. Biểu đồ bao mơmen

2.Biểu đồ bao lực dọc27

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGHình 6.2. Biểu đồ bao lực dọc3.Biểu đồ bao lực cắt28

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGHình 6.3. Biểu đồ bao lực cắt29

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGCHƯƠNG 6 : TÍNH TỐN BÊ TƠNG CỚT THÉP

1.Đặc trưng vật liệu

1.1.

Bê tông

Bê tông sử dụng là bê tông M300 đá 1x2 với các đặc trưng cơ học như sau:

- Modul đàn hồi Eb= 290000 kG/cm2

- Cừng độ chịu nén tính toán Rn = 130 kG/cm2

- Cường độ chịu kéo Rk = 10 kG/cm2

1.2.Cốt thép

Cốt thép sử dụng:

Cốt thép sử dụng cho sàn dầm: Thép AII có đặc trưng cơ học như sau:

- Modul đàn hồi Ea= 2100000 kG/cm2

- Cường độ chịu kéo tính tốn Ra = 2800 Kg/cm2

- Cường độ chịu nén tính tốn Ra’= 2800 kG/cm2

- Cường độ chịu cắt tính tốn Rad = 2240 kG/cm2Cốt thép sử dụng cho cốt đai: Thép AII có đặc trưng cơ học như sau:

2.Modul đàn hồi Ea= 2100000 kG/cm2

Cường độ chịu kéo tính tốn Ra = 2300 Kg/cm2

Cường độ chịu nén tính tốn Ra’= 2300 kG/cm2

Cường độ chịu cắt tính tốn Rad = 1800 kG/cm2Tính tốn cớt thép dầm dọc dưới chân cần trục

Từ kết quả giải nội lực cho ra kết quả như sau:

Mmax = 12.690.000 kGcm

Mmin = 6.330.000 kGcm

Qmax = 13.750.000kGcm

Qmin = 13.600.000 kGcm

2.1.Tính tốn cốt thép dọc

-Tiết diện chịu mômen âm (ở gối):

M= 6.330.000 kGcmCánh nằm ở vùng chịu kéo nên bỏ qua ảnh hưởng cánh. Tiết diện làm việc là chữ nhật

nhỏ (b.h).

Giả thiết từ mép bê tông chịu kéo đến trọng tâm nhóm cốt thép chịu kéo: a = 10 cm

 Chiều cao có ích của tiết diện: ho = h-a = 190 – 10 = 180 cmA=M

Rn × b × ho26330000

= 0,0249

130 × 100 × 1802=

α = 1 − 1 − 2 A = 0, 0252

Fatt =α × Rn × b × ho 0,0252 × 130 × 100 × 180

=

= 16,36

Ra

28006Φ 25

Chọn

(Fa = 29,44 cm2)

Kiểm tra a:cm230

SVTH: NHÓM 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 . Tổ hợp tải trọng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×