1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giả định kết cấu bến

Giả định kết cấu bến

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG

-GVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGDầm ngang và dầm dọc tiết diện 100x150 cm chưa kể bản, được chế

tạo từ bê tông mác 300 và cốt thép AII.Giả định tường chắn đất4.5.-Phía tuyến sau bến dùng tường chắn để giữ ổn định mái đất.

Cấu tạo tường chắn đất và vòi voi như hình vẽ.-4.6. Tính tốn sơ bộ số lượng cọc bến

4.6.1. Sức chịu tải của cọc (theo cường độ đất nền)

Qtc = m(mR q p Ap + U ∑ m f f ili )

Trong đó:

m = 1 – hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất

qp (T/m2) – sức chống tính tốn của đất dưới mũi cọc, phụ thuộc:

Độ sâu hạ mũi cọc: 29 – 14 = 15m

Đất dưới mũi cọc: á cát, trạng thái cứng

mR, mf – hệ số điều kiện làm việc của đất nền dưới mũi cọc, xung quanh cọc

=> mR = 1; mf = 1

U – chu vi ngoài của tiết diện ngang của cọc

U = 3,14 x 0,6 = 1,884m

Ap – diện tích chống của cọc trên đất

Ap = 0,32 x 3,14 = 0,2826m2

li – chiều dày lớp đất thứ i tiếp xúc với mặt hông cọc (m)

7

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGfi – sức chống tính tốn của lớp đất thứ i của nền lên mặt hông cọc

Cao

độ

(m)Lớp đấtUĐộ

dày

li-20

-23

-28

-30Cát 1

Á Sét 2

Á Sét 3

Sét 21.884

1.884

1.884

1.8842

2

2

2Ma

sát

hông

fi

0.872

4.22

8.74

13.89Sức

kháng

hôngTổng sức

kháng hôngSức

kháng

mũiSức chịu tải6.571392

31.80192

65.86464

26.168766.571392

38.373312

104.237952

130.40671249.5963180.003012Vậy Qtc < Pvl = 228T

P=Sức chịu tải tính tốn của cọc là:Qtc

K tcQtc = 180,003 180 (T) – sức chịu tải của cọc theo đất nền

Ktc = 1,4 – hệ số tin cậy

P=

=>180

= 128,57(T )

1, 44.6.2. Tổng tải đứng cho một phân đoạn

Tổng tải đứng bao gồm:

- Tải trọng bản thân

- Tải trọng hàng hóa

- Thiết bị bốc xếp

Tải trọng bản thân:

- Bản sàn dày 40cm

G1 = hb . Bb . Lb .γ n . xn

G1 = 0,4 x 25,4 x 41 x 2,5 x 1,05 = 1093,47 (T)

- Dầm ngang: gồm 9 dầm, tiết diện 1000x1900

G2 = 9.(hd − hb ).Bb .bd .γ bt . xn

G2 = 9x (1,9 – 0,4) x 25,4 x 1 x 2,5 x 1,05 = 900,11 (T)

- Dầm dọc: gồm 7 dầm, tiết diện 1000x1900

8

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGG3 = 7.( hd − hb ). Lb .bd .γ bt . xn

G3 = 7 x (1,9 – 0,4) x 41 x 1 x 0,25 x 1,05 = 113 (T)

Tải trọng hàng hóa:G4 = ∑ qhh .Lhh .Bhh .xnc

Xếp hàng hóa cách chân trục là 1,5m

G4 = 41 x (1 x 2,75 + 4 x 7,5 + 2 x 9 + 4 x 2,65) x 1,2 = 2518,42 (T)

Thiết bị bốc xếp:

Cần trục cổng C35: G5 = 210 (T)

- Lớp phủ bản mặt cầu dày 10cm

G6 = hn . Bb . Lb .γ n . xn

G6 = 0.1 x 25,4 x 41 x 2,5 x 1,05 = 273.37 (T)Vậy tổng tải đứng tác dụng lên 1 phân đoạn bến là:

G = G1 + G2 + G3 + G4 + G5 + G6= 5108.37 (T)4.6.3. Số lượng cọc

Ncọc = x 1,5 = x 1,5 = 59.59 (cọc)

=> Ncọc < số lượng cọc đã chọn là 63 cọc (hợp lý).9

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGCHƯƠNG 3 : XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG

1 . Tải trọng bản thân

Bao gồm trọng lượng của bản, dầm ngang, dầm dọc. Để tính tốn nội lực của bến ta

cắt 1 dài bản song song với dầm ngang có chiều dọc bằng khoảng cách giữa 2 hàng

cọc ( lấy bằng 5m – bước cọc theo phương dọc ).

Tải trọng bản thân bản:

Tải trọng bản thân của bản được xác định:

Gb= hb.Bb.Lb.γb = 0,4 x 2,5 x 25,4 x 41 = 1041.4 (T)

hb – chiều cao bản.

Lb - chiều dài một phân đoạn

Bêtơng mác 300 có trọng lượng riêng 2500 kG/m3 = 2,5 T/m3.

Bb- chiều rộng bến1.1. Tải trọng bản thân dầm ngang:

Tải trọng bản thân do dầm ngang gồm 9 dầm được xác định:

Gdn = bn . hn . γbtBd = 9. (1,9 – 0,4) . 2,5.25,4 =857.25 (T)

bn : bề rộng dầm ngang.

Bd :chiều dài dầm ngang

hn : chiều cao dầm ngang trừ đi chiều dày bản.1.2. Tải trọng bản thân dầm dọc:

Tải trọng bản thân do 7 dầm dọc được xác định:

Gdd = 7(hd-hb).Lb.bd.γbt= 7(1,9– 0.4) . 41. 1.2.5=1076.25 (T)

1.3.Tải trọng bản thân vòi voi:Tải trọng bản thân của vòi voi được tính một cách tương đối và thiên về an toàn,có

dạng tập trung đặt tại đầu dầm và có giá tri : Gvv=8.25 (T).

Vậy bản thân có tải trọng 1 phân đoạn là =1041,4 +857.25+ 1076,25 + 8,25=

2983,15(T)

2. Tải trọng thiết bị hàng hóa

Cấp tải trọng khai thác trên bến:10

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGCấp tải

trọng

khai thác

trên bến

IGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGTải trọng do phương tiện và

thiết bị vận tải

Cần cẩu

giàn

210Xe nâng

70Tải trọng do hàng hóa

m2

(KN/

)Ơ TƠ

H30q1q2q3q410402040Tính tốn với bề rộng 4,5m ta có:

q1 = 2.75x 10= 27.5 (T/m)

q2 = 10,5x 40= 420 (T/m)

q3 = 9x20= 180(T/m)

q4= 3,15 x40= 126(T/m)

vậy tải trọng hang hóa trên 1 phân đoạn là :753,5 (T)

Tải trọng do cần trục giàn tác dụng lên cầu tầu có dạng tập trung đặt tại chân của cần

trục.

áp lực cho mỗi chân cần trục là 105 T

áp lực do xe nâng tác dụng lên là 70T3 . Tải trọng gió tác dụng lên tầu:

Theo mục 5.2/22TCN222-95 ta có thành phần ngang Wq và thành phần dọc Wn của tải

trọng gió tác dụng lên tàu được xác định theo công thức :

Wq = 73,6.10-5.Aq.vq2.ξ

Wn = 49.10-5.An.vn2.ξTải trọng gió được thể hiện ở bảng sau:

Pha của

tàu

Đầy

hàng

Khơng

hàngAq

m2

2100An

m2

510Vq

m/s

20Vn

m/s

20ξ

Ngang

0,5330065020200,5Wq (kN)Wn (kN)Dọc

1309.1299.961485.76127.44 . Tải trọng dòng chảy tác dụng lên tầu:

Theo mục 5.3/22TCN222-95 ta có thành phần ngang Q w (kN) và thành phần dọc Nw

(kN) của lực do dòng chảy tác dụng lên tàu được xác định theo công thức:

Qw = 0,59.Al.vl2

11

SVTH: NHÓM 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giả định kết cấu bến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×