1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xác định tâm đàn hồi

Xác định tâm đàn hồi

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGhàng cọcL0LuLnA14.42521.42542.213B13.63820.63841.426C11.80018.80039.588D9.96316.96337.751E8.38815.38836.176F6.81313.81334.601G5.88512.88533.6731.3. Phân phối lực ngang do tàu tác dụng lên công trình18

SVTH: NHÓM 8ĐỜ ÁN CƠNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XN DŨNG2 . Tổ hợp tải trọng:

2.1.Tải trọng bản thân2.2. Tải trọng hàng hóa19

SVTH: NHÓM 8ĐỜ ÁN CƠNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNG2.3 .Tải trọng cần trục20

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNG2.4.Tải trọng neo tàu21

SVTH: NHÓM 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định tâm đàn hồi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×