1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 .Tải trọng cần trục

3 .Tải trọng cần trục

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNG2.4.Tải trọng neo tàu21

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNG2.5. Tải trọng va tàu2.6. Tải trọng tựa tàuCác tổ hợp tải trọng được trình bày trong bảng sau:

22

SVTH: NHÓM 8ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGCác loại

tổ hợpTải trọng

bản thânTổ hợp 1

Tổ hợp 2

Tổ hợp 3

Tổ hợp 4

Tổ hợp 5

Tổ hợp 6x

x

x

x

x

xTải

trọng

hàng

hóa

x

x

x

x

x

xTải

trọng

cần

trụcTải trọng

neo tàuTải trọng

va tàuTải trọng

tựa tàux

x

x

x

x

xx

x

xTở hợp 1:23

SVTH: NHÓM 8ĐỜ ÁN CƠNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGTổ hợp 2 :Tổ hợp 3 :24

SVTH: NHÓM 8ĐỜ ÁN CƠNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XN DŨNGTở hợp 4:Tở hợp 5:25

SVTH: NHÓM 8ĐỜ ÁN CƠNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XN DŨNGTở hợp 6:26

SVTH: NHÓM 8ĐỜ ÁN CƠNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGCHƯƠNG 5 : GIẢI CẦU TÀU

Sử dụng phần mềm Sap2000 để giải nội lực, ta có các biểu đồ bao nội lực sau:

1.Biểu đồ bao mơmenHình 6.1. Biểu đồ bao mơmen

2.Biểu đồ bao lực dọc27

SVTH: NHÓM 8ĐỜ ÁN CƠNG TRÌNH CẢNGGVHD: TS. VŨ XN DŨNGHình 6.2. Biểu đồ bao lực dọc3.Biểu đồ bao lực cắt28

SVTH: NHÓM 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 .Tải trọng cần trục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×