1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Tính toán cốt thép ngang

b. Tính toán cốt thép ngang

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTqx c.GVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGma �Rax �Fx 1 �175000 �316 �106 276.5(kN )

u

200 �103Ta có:

Qtt  2586.53(kN )  Q xb  2 � 0.686 �1 �14500 �1 �1.322 �  4378.22( kN )

� Dầm không bị phá hoại, cốt đai đủ khả năng chịu cắt, không cần tính cốt xiên.

L

s  300  mm 

Đoạn dầm giữa nhịp: chọn

, bố trí 2 giữa dầm.4.4.4 Tính tốn cốt thép dầm ngang:

NGANG

Mmax (kNm)

Mmin (kNm)

Qmax (kN)S

982.85

-1745.85

877.58Hệ số

1.5SI

1474.275

-2618.78

1316.37Bảng 4.12: Nội lực dầm ngang có tính hệ số

a. Tính tốn cốt thép dọcChọn chiều dày lớp bê tơng bảo vệ cốt thép dọc: a0  5(cm)

Giả thiết khoảng cách từ tâm cốt thép chịu kéo đến mép ngoài vùng bê tơng chịu

kéo: a  8(cm) .Chiều cao tính tốn của dầm: h0  h  a  1.2  0.08  1.12(m)

 Tiết diện chịu momen ở gối:

 Cánh nằm trong vùng chịu kéo nên bỏ qua ảnh hưởng của cánh. Tính với

tiết diện hình chữ nhật b �h  1000 �1120( mm)

 Tiết diện chịu momen ở nhịp:

 Cánh nằm trong vùng chịu nén, tham gia chịu lực với sườn. Chiều rộng

cánh tính toán: bc  b  2 �c với c là độ vươn của cánh có trị số bé nhất

trong 3 trị số dưới đây:

 Một nửa khoảng cách thông thủy giữa 2 dầm:

4 1

 1.5(m)

21

6 nhịp tính toán của dầm:4.5  1

 0.58( m)

6

6 lần chiều cao bản cánh: 6 �   m)� c  0.58(m) � b c  b  2 �c  1  2 �0.58  2.16( m)

Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGXác định vị trí trục trung hòa:hc

0.4

)  14500 � �0.4 �(1.12 

)  11525.76(kNm)  M max  1474.28( kN

2

2

Trục trung hòa qua cánh, tính toán với tiết diện chữ nhật: b �h  2.16 �1.12(m) .

M f  Rb �bc �hc �(h0  Tính toán cốt thép:

m  �Rb �b �h0

M

;   1  1  2 m ; Fa 

2

Rb �b �h0

Rs Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

0.05%   Fa

 R

0.595 �14.5

�100%   max  R b �100% 

100%  3.08%

b �h0

Rs

280Tiết diệnMb (m)h0 (m)Nhịp1474.2

82.161.12Gối2618.7811.120.037

5

0.144

00.038

3

0.156

2Att (cm2)Chọn

thépAchọn (cm2)47.9282750.870.198190.5800891.610.8088Bảng 4.13: Tính toán cốt thép dầm ngang

b. Tính tốn cốt thép ngangKiểm tra các điều hiện cốt đai : Qtt  1316.37(kN ) .2

Chọn cốt đai 8 ( aw  50(mm ) , số nhánh cốt đai nx  4 .Chọnu  200  mm .

Q �Q  2 k �m �R �b �h 2 �qxb

b

b

0

x

Điều kiện kiểm tra: tt

Trong đó:

 : chiều cao tương đối vùng chịu nén trong mặt cắt, được xác định theo công

thức:Fa �Rs

 � 0.069

b �h0 �Rb 100 �112 �14500k: hệ số được tính như sau:k  0.5  2  0.5  2 �0.069  0.638 .Fx: Diện tích tiết diện cốt thép đai đặt trong mặt phẳng thẳng góc với trục dọc cấu

kiện cắt tiết diện nghiêng, với fx là diện tích mặt cắt 1 đai,nx là số nhánh.

Fx  nx �f x  4 �   mm 2 )Qx: ứng lực trong cốt đai trên một đơn vị chiều dài cấu kiện trong phạm vi tiết diện

nghiêng và bằng, với Rax là cường độ chịu kéo tính tốn của cốt thép ngang khi

tính tốn mặt cắt nghiêng chịu tác dụng lực cắt và u là bước cốt đai.

ma �Rax �Fx 1 �175000 �200 �10 6

qx  175( kN )

u

200 �103

d.Ta có: Qtt  1316.37(kN )  Q xb  2 � 0.638 �1 �14500 �1 �1.12 �  2850.11( kN )

� Dầm không bị phá hoại, cốt đai đủ khả năng chịu cắt, không cần tính cốt xiên.

2Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGL

Đoạn dầm giữa nhịp: chọn s=300mm, bố trí 2 giữa dầm.4.4.5 Tính tốn cốt thép bản sàn:

Bản sàn

M11

M22Nhịp

61.72

76.82Gối

-64.27

-65Hệ Số

1.5Nhịp

92.58

115.23Gối

96.41

-97.5Bảng 4.12: Nội lực sàn có tính hệ số

a. Tính tốn bản sàn theo phương dọc bến:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc: a0  5(cm) .

Bề rộng tính toán của bản sàn là 1 mét � b  1(m) .

Chọn a � h0  h  a0

m  �Rb �b �h0

M

;   1  1  2 m ; Fa 

2

Rb �b �h0

RsKiểm tra hàm lượng cốt thép

0.05%   Fa

 R

0.595 �14.5

�100%   max  R b �100% 

�100%  3.08%

b �h0

Rs

280Tiết diệnMb

(m)h0 (m)Nhịp92.5810.35Gối96.4110.35Chọn

thépAchọn (cm2)0.0521 0.0536 9.706865a20010.050.0543 0.0558 10.12029a15010.26Att (cm2)Bảng 4.14: Tính toán cốt thép bản sàn theo phương dọc

b. Tính tốn bản sàn theo phương ngang bến:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc: a0  5(cm) .

Bề rộng tính toán của bản sàn là 1 mét � b  1(m) .

Chọn a � h0  h  a0m 

Kiểm tra hàm lượng cốt thépHoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611 .Rb .b.h0

M

,   1  1  2 m , Fa 

2

Rb .b.h 0

Rs0.2773

0.2892THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT0.05%   GVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGFa

 R

0.595 �14.5

�100%   max  R b �100% 

�100%  3.08%

b �h0

Rs

280Tiết diệnMb

(m)h0

(m)Nhịp115.2310.350.0649Gối97.510.350.0549Att

(cm2)0.067

12.1665

1

0.056 10.2381

5

4Chọn

thépAchọn

(cm2)a16012.570.3476a15010.260.2925Bảng 4.15: Tính toán cốt thép bản sàn theo phương ngang

4.4.6 Tính tốn theo trạng thái giới hạn II – Kiểm tra sự hình thành và mở rộng vết

nứt

Bề rộng khe nứt thẳng góc với trục dọc của cấu kiện an (mm) được xác định theo

công thức trong TCVN 4116 – 1985, Kết cấu bê tong và bê tông cốt thép thủy công

  0

a n  k �Cg � � a

�7 �(4  100) � d

EaTrong đó:

An (mm): bề rộng khe nứt.

K: hệ số, đối với cấu kiện chịu uốn thì k=1.

Cg: hệ số, khi tính tải trọng thường xuyên và tải trọng tạm thời dài hạn

Cg=1.3.

 : hệ số, đối với thép có gờ thì    .

 a (kN / m 2 ): ứng suất trong cốt thép chịu kéo, đối với cấu kiện chịu uốn

thì:a M

Fa �ZChiều cao vùng miền chịu nén của bê tơng, lấy theo kết quả tính tốn cường độ

của tiết diện:

xma �Ra �Fb

mb �Rb �bTrong đó:

Z  h0 x

2 cánh tay đòn nội lực.

 ma: hệ số điều kiện làm việc của cốt thép, ma=1.

 Ra: cường độ của cốt thép chịu kéo.

 mb: hệ số điều kiện làm việc của bê tơng, mb=1.

Hồng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Tính toán cốt thép ngang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×