1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Tính toán bản sàn theo phương ngang bến:

b. Tính toán bản sàn theo phương ngang bến:

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT0.05%   GVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGFa

 R

0.595 �14.5

�100%   max  R b �100% 

�100%  3.08%

b �h0

Rs

280Tiết diệnMb

(m)h0

(m)Nhịp115.2310.350.0649Gối97.510.350.0549Att

(cm2)0.067

12.1665

1

0.056 10.2381

5

4Chọn

thépAchọn

(cm2)a16012.570.3476a15010.260.2925Bảng 4.15: Tính toán cốt thép bản sàn theo phương ngang

4.4.6 Tính tốn theo trạng thái giới hạn II – Kiểm tra sự hình thành và mở rộng vết

nứt

Bề rộng khe nứt thẳng góc với trục dọc của cấu kiện an (mm) được xác định theo

công thức trong TCVN 4116 – 1985, Kết cấu bê tong và bê tông cốt thép thủy công

  0

a n  k �Cg � � a

�7 �(4  100) � d

EaTrong đó:

An (mm): bề rộng khe nứt.

K: hệ số, đối với cấu kiện chịu uốn thì k=1.

Cg: hệ số, khi tính tải trọng thường xuyên và tải trọng tạm thời dài hạn

Cg=1.3.

 : hệ số, đối với thép có gờ thì    .

 a (kN / m 2 ): ứng suất trong cốt thép chịu kéo, đối với cấu kiện chịu uốn

thì:a M

Fa �ZChiều cao vùng miền chịu nén của bê tông, lấy theo kết quả tính toán cường độ

của tiết diện:

xma �Ra �Fb

mb �Rb �bTrong đó:

Z  h0 x

2 cánh tay đòn nội lực.

 ma: hệ số điều kiện làm việc của cốt thép, ma=1.

 Ra: cường độ của cốt thép chịu kéo.

 mb: hệ số điều kiện làm việc của bê tơng, mb=1.

Hồng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNG Rb: Cường độ chịu nén của bê tông.

 B: bề rộng tiết diện.

0 ( kN / m 2 ): ứng suất kéo ban đầu trong cốt thép do sự trương nở của bê tông, đốivới kết cấu nằm trong nước thì 0  20000 (kN / m ) .

 (%) : hàm lượng cốt thép của mặt cắt,  �0.02 (%) .

 d(mm): đường kính của cốt thép.

2'

gh

 Điều kiện kiểm tra: an  [aT ] , với bề rộng khe nứt cho phép: [aT ]=k �an .

k '  1.6 - Đối với cơng trình cấp III.

angh :

chiều rộng khe nứt giới hạn, kết cấu thường nằm trong vùng mực nước daođộng.

angh  0.15( mm) � [aT ]  1.6 �0.15  0.24 ( mm)Cấu kiện

Dầm dọc

Dầm dọc CT

Dầm ngangFa

(cm2)

71.25

119.45

48.23Cg

1.3x

z

M(m) (m) (kNm) (%)

0.07 1.05 1384.50 0.30

0.12 1.20 2730.87 0.44

0.04 1.08 982.85 0.20d

n

an

[aT]

(mm)

36.00 184850.19 0.159 0.24

36.00 189778.56 0.157 0.24

32.00 189235.08 0.158 0.24Bảng 4.16: Tính toán theo trạng thấi giới hạn II

4.5

KIỂM TRA CỌC

4.5.1 Kiểm tra momen lớn nhất trong cọc khi cẩu lắp:

Khi vận chuyển và cố định cọc trên giá búa thì vị trí móc cẩu được treo sao cho trị

số momen âm và dương cực trị bằng nhau.

Chiều dài cọc sử dụng là Lc = 35m, gồm 03 đoạn cọc 9m và 01 đoạn cọc 8m.-Hình 4.2: Sơ đờ momen cẩu cọc

Đối với đoạn cọc 9 mét:

 l: chiều dài cọc, chọn l  9(m)Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNG a, b: khoảng cách từ đầu đoạn cọc đến vị trí nhấc cọc,

a  0.207 �l  0.207 �9  1.86( m)

b  0.294 �l  0.294 �9  2.65( m)

q  k �q0 q: tải trọng tác dụng lên cọc,

 k: hệ số xét đến ảnh hưởng của lực xung kích, k  1.2 .

q0  0.38(T / m): trọng lượng bản thân của 1 mét dài cọc. � q  q0 �k   �    m 

 Tính toán trường hợp cẩu nhấc 1 đầu:

M  0.086 �q �l 2  0.086 �0.456 �92  3.17 ( kNm)  M cr  166.8( kNm)→Vậy cọc được cẩu lắp an toàn.

-Đối với đoạn cọc 8 mét:

 l: chiều dài cọc, chọn l  8(m)

 a, b: khoảng cách từ đầu đoạn cọc đến vị trí nhấc cọc:

a  0.207 �l  0.207 �  1.66 (m)

b  0.294 �l  0.294 �   ( m)

q  k �q0 q: tải trọng tác dụng lên cọc,

.

 k: hệ số xét đến ảnh hưởng của lực xung kích, k  1.2 .

q0  0.38(T / m): trọng lượng bản thân của 1 mét dài cọc.� q  q0 �k   �    m Tính toán trường hợp cẩu nhấc 1 đầu:

M  0.086 �q �l 2  0.086 �0.456 �2  2.51( kNm)  M cr  166.8( kNm)→ Vậy cọc được cẩu lắp an toàn.

4.5.2 Kiểm tra nội lực cọc:

Xác định được momen uốn lớn nhất trong cọc: N max  2965.5(kN ); M max  194.94 (kNm)

� N I  2965.5 �1.5  35 �0.17 �25  4597  [P]  6122 ( kN )

� M I  194.94 �1.5  292.41(kNm)  [M ]  689 ( kNm)→ Vậy nội lực của cọc thỏa điều kiện làm việc.

4.5.3 Kiểm tra ứng suất cọc:

Điều kiện kiểm tra:

N M

� 

�[]

A0 WTrong đó:

Hồng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNG N, M: lực dọc, momen thu được từ kết quả giải nội lực

A0  0.17 m 2- tiết diện mặt cắt ngang cọc.W  0.018(m ) - momen kháng uốn tiết diện cọc.

[]=58000 (kN/m 3 ) - ứng suất kéo cho phép.

3 Khi Nmax: N max  3578.81( kN ), M  63.70(kNm)

N M 3578 63.70 24585.95 ( kN / m 2 ) �[]=58000 (kN/m 2 )

A0 W 0.17 0.018

Khi M : N  1263(kN ), M  324.93(kNm)

maxN M

1263 325.93

 

 10661.13( kN / m 2 ) �[]=58000 ( kN / m 2 )

A0 W

0.17 0.018→ Vậy cọc thỏa điều kiện ứng suất

4.6KIỂM TRA ỔN ĐỊNH MÁI DỐC SAU SANG LẤPTính toán lại  tb sau khi thi công sang lấp và cải tạo nền sau bến:

Bùn

Cát lấp

Đá đệm tb  sat  13.3  10  3.3 kN / m3htb  14.5 m sat  14  10  4 kN / m3htb  6 m sat  16  10  6 kN / mhtb  1.5 m� �h

�h

iii33.3 �14.5  4 �6  6 �1.5

 3.675 kN / m3

14.5  6  1.5Trong đó:

c  5.5 kN / m 2 : lực dính tại lớp đất đang xét146

L  R �  125 �

 318.5 m

180

: chiều dài cung trượtWi  Fi �: trọng lượng mãnh thứ iHoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGHình 4.3: Mái dốc sau khi san lấp

FiWi102.0 374.9

280.0 1029.0

415.6 1527.3

525.8 1932.1

605.3 2224.6

727.3 2672.8

838.2 3080.4

993.3 3650.2

1012.0 3718.9

1025.6 3769.1

962.3 3536.5

919.8 3380.2

901.4 3312.8

878.4 3228.3

854.1 3138.9

820.6 3015.8

800.6 2942.2

607.2 2231.5

100.64 369.9

TổngWi �cos  i

360.3

988.9

1467.8

1856.8

2137.8

2568.6

2960.2

3507.9

3573.9

3622.1

3398.5

3248.4

3183.6

3102.4

3016.4

2898.2

2827.5

2144.5

355.4

47219.1Wi �sin  i

103.5

284.0

421.5

533.3

614.0

737.7

850.2

1007.5

1026.4

1040.3

976.1

932.9

914.3

891.0

866.3

832.4

812.0

615.9

102.1

13561.4Bảng 4.15: Kiểm tra ổn định trượt sau khi sang lấpHoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Tính toán bản sàn theo phương ngang bến:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×