1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 KIỂM TRA ỔN ĐỊNH MÁI DỐC SAU SANG LẤP

6 KIỂM TRA ỔN ĐỊNH MÁI DỐC SAU SANG LẤP

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGHình 4.3: Mái dốc sau khi san lấp

FiWi102.0 374.9

280.0 1029.0

415.6 1527.3

525.8 1932.1

605.3 2224.6

727.3 2672.8

838.2 3080.4

993.3 3650.2

1012.0 3718.9

1025.6 3769.1

962.3 3536.5

919.8 3380.2

901.4 3312.8

878.4 3228.3

854.1 3138.9

820.6 3015.8

800.6 2942.2

607.2 2231.5

100.64 369.9

TổngWi �cos  i

360.3

988.9

1467.8

1856.8

2137.8

2568.6

2960.2

3507.9

3573.9

3622.1

3398.5

3248.4

3183.6

3102.4

3016.4

2898.2

2827.5

2144.5

355.4

47219.1Wi �sin  i

103.5

284.0

421.5

533.3

614.0

737.7

850.2

1007.5

1026.4

1040.3

976.1

932.9

914.3

891.0

866.3

832.4

812.0

615.9

102.1

13561.4Bảng 4.15: Kiểm tra ổn định trượt sau khi sang lấpHoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTFs =�M

�Mct

gtGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGc �L  Wi �cos  i �tan  5.5 �318.5  47219.1�0.384 1.46 �1.2

Wi �sin  i

113561.4Vậy với thiết kế có sự thay đổi vật liệu nhưng vẫn đảm bảo ổn định cung trượt.Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS., TS. Trần Minh Quang (2013), Cẩm nang thiết kế xây dựng cơng trình thuỷ,

NXB Giao Thơng Vận Tải.

2. PGS., PTS. Phạm Văn Giáp (2012), Cơng Trình Bến Cảng, NXB Xây Dựng.

3. ThS. Bùi Văn Chúng (2003), Cơng Trình Bến Cảng, NXB Đại học Quốc Gia

TP.HCM.

4. KS. Vũ Minh Tuấn (2010), Thiết kế Cơng Trình Bến Cảng, NXB Xây Dựng.

5. GS., TS Nguyễn Viết Trung (2010), SAP2000 .V11.04 Tính toán Cơng Trình Bến

Cảng và Cơng Trình Bờ Biển, NXB Xây Dựng.

6. PGS., TS. Võ Phán (2011), Cơ Học Đất, NXB Xây Dựng.

7. PGS., TS. Võ Phán (2018), Phân tích và tính toán Móng Cọc, NXB Đại học Quốc

Gia TP.HCM.

8. PGS., TS. Châu Ngọc Ẩn (2016), Nền Móng, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM.

9. PGS., TS. Châu Ngọc Ẩn (2016), Nền Móng, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM.

10. 22TCN207 – 92: Cơng trình bến cảng biển, Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Giao thông Vận

Tải, Hà Nội, 1992.

11. 22TCN222 – 95: Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên cơng trình thủy, Tiêu

chuẩn thiết kế, Bộ Giao thông Vận Tải, Hà Nội, 1995.

12. TCVN 10304 – 2014: Móng Cọc, Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Giao thơng Vận Tải, Hà

Nội, 2014.

13. TCCS 04 – 2010: Công nghệ cảng biển, Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Giao thông Vận Tải,

Hà Nội, 2010.

14. TCVN 4116 – 1985: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công, Tiêu chuẩn thiết

kế, Bộ Xây Dựng, Hà Nội, 1995.Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 KIỂM TRA ỔN ĐỊNH MÁI DỐC SAU SANG LẤP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×