1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

1 MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT5.1 KẾT QUẢ TÍNH NỘI LỰC

Hình 5.2 Mặt bằng cầu chính phương án 1SVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279054THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT

610005500H5500G325004500F4500E4500D4500CA1500B5900

15900

25900

35900

45900

55900

65900

75900

85900

95900

10115.1.1 Nội lực khung ngang:

Hình 5.3 Momen dầm trục 1Hình 5.4 Momen dầm trục 2SVTH: LÊ HOÀI PHÚC

MSSV: 8120279055THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GỊN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 5.5 Momen dầm trục 3Hình 5.6 Momen dầm trục 4Hình 5.7 Momen dầm trục 5

SVTH: LÊ HOÀI PHÚC

MSSV: 8120279056THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 5.8 Momen dầm trục 6Hình 5.9 Momen dầm trục 7Hình 5.10 Momen dầm trục 8

SVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279057THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 5.11 Momen dầm trục 9Hình 5.12 Momen dầm trục 10Hình 5.13 Momen dầm trục 11

SVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279058THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GỊN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 5.14 Lực cắt dầm trục 1Hình 5.15 Lực cắt dầm trục 2Hình 5.16 Lực cắt dầm trục 3SVTH: LÊ HOÀI PHÚC

MSSV: 8120279059THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 5.17 Lực cắt dầm trục 4Hình 5.18 Lực cắt dầm trục 5Hình 5.19 Lực cắt dầm trục 6SVTH: LÊ HOÀI PHÚC

MSSV: 8120279060THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GỊN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 5.20 Lực cắt dầm trục 7Hình 5.21 Lực cắt dầm trục 8Hình 5.22 Lực cắt dầm trục 9SVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279061THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 5.23 Lực cắt dầm trục 10Hình 5.24 Lực cắt dầm trục 11SVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279062THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT5.1.2 Nội lực khung dọc:

Hình 5.25 Momen dầm khung AHình 5.26 Momen dầm khung CHình 5.27 Momen dầm khung DSVTH: LÊ HOÀI PHÚC

MSSV: 8120279063THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 5.28 Momen dầm khung EHình 5.29 Momen dầm khung GHình 5.30 Momen dầm khung HHình 5.31 Lực cắt dầm khung A

SVTH: LÊ HOÀI PHÚC

MSSV: 8120279064Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×