1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN 2

CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT6.1 KẾT QUẢ TÍNH NỘI LỰC

Hình 6.2 Mặt bằng cầu chính phương án 2

610005500H5500G325004500F4500E4500D4500CA1500B5900

15900

25900

35900

45900

55900

65900

75900

85900

95900

10116.1.1 Nội lực khung ngang:

Hình 6.3 Momen dầm trục 1SVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279082THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 6.4 Momen dầm trục 2Hình 6.5 Momen dầm trục 3Hình 6.6 Momen dầm trục 4SVTH: LÊ HOÀI PHÚC

MSSV: 8120279083THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GỊN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 6.7 Momen dầm trục 5Hình 6.8 Momen dầm trục 6Hình 6.9 Momen dầm trục 7SVTH: LÊ HOÀI PHÚC

MSSV: 8120279084THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 6.10 Momen dầm trục 8Hình 6.11 Momen dầm trục 9Hình 6.12 Momen dầm trục 10SVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279085THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 6.13 Momen dầm trục 11Hình 6.14 Lực cắt dầm trục 1Hình 6.15 Lực cắt dầm trục 2SVTH: LÊ HOÀI PHÚC

MSSV: 8120279086THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GỊN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 6.16 Lực cắt dầm trục 3Hình 6.17 Lực cắt dầm trục 4Hình 6.18 Lực cắt dầm trục 5SVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279087THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 6.19 Lực cắt dầm trục 6Hình 6.20 Lực cắt dầm trục 7Hình 6.21 Lực cắt dầm trục 8SVTH: LÊ HOÀI PHÚC

MSSV: 8120279088THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 6.22 Lực cắt dầm trục 9Hình 6.23 Lực cắt dầm trục 10Hình 6.24 Lực cắt dầm trục 11SVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279089THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GỊN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT6.1.2 Nội lực khung dọc:

Hình 6.25 Momen dầm khung AHình 6.26 Momen dầm khung CHình 6.27 Momen dầm khung DSVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279090THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 6.28 Momen dầm khung EHình 6.29 Momen dầm khung GHình 6.30 Momen dầm khung HSVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279091THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GỊN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTHình 6.31 Lực cắt dầm khung AHình 6.32 Lực cắt dầm khung CHình 6.33 Lực cắt dầm khung DSVTH: LÊ HOÀI PHÚC

MSSV: 8120279092Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×