1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Cơ khí - Vật liệu >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 : HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN XE ÔTÔ ISUZU MU-X 1.9 L 2017

CHƯƠNG 3 : HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN XE ÔTÔ ISUZU MU-X 1.9 L 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.2 Nguyên lý hoạt động

 Khi bật công tắc ( Lighting SW ) ở vị trí Tail lúc này sẽ có dòng như sau:

(+) Acqui chân 4 và 3 của cuộn dây relay đèn đầu ( ER8 Head Light )  chân 12

của công tắc tổ hợp ( Combination SW )  công tắc ( Lighting SW ) ở vị trí Tail 

chân số 16 của cơng tắc tổ hợp ( Combination SW ) mass.

Khi có dòng điện đi qua cuộn dây tạo lực từ hóa hút tiếp điểm rơ-le đóng lại. Sẽ

có dòng điện như sau:

(+) Acqui  chân 1 và 2 của tiếp điểm relay đèn đầu ( ER8 Head Light )  các

đèn con  mass. ( Đèn con sáng )54Đồng thời cũng sẽ có dòng đến các cầu chì 10A (EF1), (EF2)  chân số 3 và số 1

của đèn LOW bên trái và bên phải  mass. ( Đèn Low sáng )

 Khi bật công tắc ( Lighting SW ) ở vị trí Head lúc này sẽ có dòng như sau:

(+) Acqui chân 4 và 3 của cuộn dây relay đèn đầu ( ER8 Head Light )  chân 12

của công tắc tổ hợp ( Combination SW )  công tắc ( Lighting SW ) ở vị trí Head 

chân số 16 của cơng tắc tổ hợp ( Combination SW ) mass.

Khi có dòng điện đi qua cuộn dây tạo lực từ hóa hút tiếp điểm rơ-le đóng lại. Sẽ

có dòng điện như sau:

(+) Acqui  chân 1 và 2 của tiếp điểm relay đèn đầu ( ER8 Head Light ) chân số

3 và số 5 của cuộn dây relay ( ER7 Dimmer )  công tắc ( Dimmer SW ) ở chế độ

UPPER ( sáng cao ) hoặc LOWER ( sáng thấp )  chân số 16 của công tắc tổ hợp

( Combination SW) mass.

Khi có dòng điện đi qua cuộn dây tạo lực từ hóa hút tiếp điểm rơ-le đóng lại. Sẽ

có dòng điện như sau:

(+) Acqui  chân số 1 và số 2 của tiếp điểm relay ( ER7 Dimmer ) các cầu chì

10A (EF15), (EF16)  chân số 2 và số 1 của đèn HEAD bên trái và bên phải  mass.

( Đèn Head sáng )

Đồng thời sẽ có dòng đi từ các cầu chì 10A (EF15), (EF16)  đèn báo pha trên

bảng điều khiển  mass. ( Đèn báo pha sáng )

 Khi bật công tắc ( Lighting SW ) ở vị trí Rear Fog lúc này sẽ có dòng như sau:

(+) Acqui chân 4 và 3 của cuộn dây relay đèn đầu ( ER8 Head Light )  chân 12

của công tắc tổ hợp ( Combination SW )  cơng tắc ( Lighting SW ) ở vị trí Rear Fog

 chân số 16 của công tắc tổ hợp ( Combination SW ) mass.

Khi có dòng điện đi qua cuộn dây tạo lực từ hóa hút tiếp điểm rơ-le đèn con đóng

lại. Sẽ có dòng điện như sau:

(+) Acqui  chân 1 và 2 của tiếp điểm relay đèn đầu ( ER8 Head Light )  các

đèn sương mù phía sau  mass. ( Đèn sương mù phía sau sáng )

 Khi bật chế độ PASSING ( Flash ) lúc này sẽ có dong như sau:

(+) Acqui chân 4 và 3 của cuộn dây relay đèn đầu ( ER8 Head Light )  chân 15

của công tắc tổ hợp ( Combination SW )  công tắc ( Dimmer SW ) ở vị trí PASSING

 chân số 16 của cơng tắc tổ hợp ( Combination SW ) mass.

55Khi có dòng điện đi qua cuộn dây tạo lực từ hóa hút tiếp điểm rơ-le đóng lại. Sẽ

có dòng điện như sau:

(+) Acqui  chân 1 và 2 của tiếp điểm relay đèn đầu ( ER8 Head Light ) chân số

3 và số 5 của cuộn dây relay ( ER7 Dimmer )  công tắc ( Dimmer SW ) ở chế độ

PASSING  mass.

Khi có dòng điện đi qua cuộn dây tạo lực từ hóa hút tiếp điểm rơ-le đóng lại. Sẽ

có dòng điện như sau:

(+) Acqui  chân số 1 và số 2 của tiếp điểm relay ( ER7 Dimmer ) các cầu chì

10A (EF15), (EF16)  chân số 2 và số 1 của đèn HEAD bên trái và bên phải  mass.

( Đèn Flash sáng ). Vì vậy khơng cần bật đèn đầu vẫn có thể bật Flash được.

3.2 HỆ THỚNG TÍN HIỆU

3.2.1 Sơ đồ mạch điện đèn lùi ( Back-up Lamp )3.2.2 Nguyên lí hoạt động

Khi gài số lùi sẽ có dòng như sau:

(+) Acqui  cầu chì IF10 Back Light 15A (IG)  chân số 2 và số 1 của công tắc

số lùi (M/T) hoặc (A/T)  các đèn lùi bên trái và bên phải  mass. ( Đèn lùi sáng )

56CHƯƠNG 4 : HỆ THỐNG PHỤ TRÊN XE ÔTÔ

ISUZU MU-X 1.9 L 2017

4.1 HỆ THỐNG GẠT NƯỚC RỬA KÍNH

4.1.1 Sơ đồ mạch điện4.1.2 Nguyên lý hoạt động

Khi bật gạt nước rửa kính sẽ có dòng điện như sau:

(+)Acqui  B62 ( Passive Entry and Start System C/U )  chân số 5 và số 3 của

relay (IR6 IG1)  mass.

Khi có dòng điện đi qua cuộn dây tạo lực từ hóa hút tiếp điểm rơ-le đóng lại. Sẽ

có dòng điện như sau:

Từ cầu chì EFL7 IG-1 30A (BAT)  chân số 1 và số 2 của relay (IR6 IG1) 

chân số 5 và số 3 của relay (IR5 FRT WIPER)  mass.57Khi có dòng điện đi qua cuộn dây tạo lực từ hóa hút tiếp điểm rơ-le đóng lại. Sẽ

có dòng điện như sau:

Từ cầu chì EF5 FRT WIPER 20A (BAT)  chân số 1 và số 2 của relay (IR5 FRT

WIPER).

 Nếu bật công tắc gạt nước rửa kính ở vị trí LOW/MIST ( tốc độ thấp ) thì sẽ

có dòng điện như sau:

Từ tiếp điểm của relay (IR5 FRT WIPER)  chân LOW của công tắc gạt nước

rửa kính chân LOW của motor gạt nước và đồng thời cũng có dòng đến motor rửa

kính  mass. Lúc này hệ thống làm việc ở tốc độ thấp.

 Nếu bật cơng tắc gạt nước rửa kính ở vị trí HIGH ( tốc độ cao ) thì sẽ có dòng

điện như sau:

Từ tiếp điểm của relay (IR5 FRT WIPER)  chân HIGH cơng tắc gạt nước rửa

kính chân HIGH của motor gạt nước và đồng thời cũng có dòng đến motor rửa kính

 mass. Lúc này hệ thống làm việc ở tốc độ cao.

 Nếu bật công tắc ở vị trí INT ( gián đoạn ) thì sẽ có dòng điện như sau:

Từ tiếp điểm của relay (IR5 FRT WIPER)  chân INT của cơng tắc gạt nước rửa

kính đồng thời cũng có dòng đi qua bộ điều khiển gián đoạn làm tín hiệu đầu vào gởi

đến IC CONTROL. Lúc này sẽ có dòng đi đến chân LOW của cơng tắc gạt nước rửa

kính  chân LOW của motor gạt nước và đến motor rửa kính. Hệ thống làm việc ở tốc

độn thấp.

Ngay sau đó, transistor trong IC điều khiển gạt nước nhanh chóng ngắt làm cho

tiếp điểm rơle mở mạch từ vị trí thường mở về vị trí thường đóng. Tuy nhiên, khi

motor bắt đầu quay tiếp điểm của công tắc dạng cam chuyển từ P3 sang P2 , do đó

dòng điện tiếp tục đi vào chổi than tốc độ thấp của motor và motor làm việc ở tốc độ

thấp rồi dừng lại khi tới vị trí dừng cố định.Hình 4.1: Cơng tắc dừng tự động

58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 : HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN XE ÔTÔ ISUZU MU-X 1.9 L 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×