1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Cơ khí - Vật liệu >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4 : HỆ THỐNG PHỤ TRÊN XE ÔTÔ

CHƯƠNG 4 : HỆ THỐNG PHỤ TRÊN XE ÔTÔ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khi có dòng điện đi qua cuộn dây tạo lực từ hóa hút tiếp điểm rơ-le đóng lại. Sẽ

có dòng điện như sau:

Từ cầu chì EF5 FRT WIPER 20A (BAT)  chân số 1 và số 2 của relay (IR5 FRT

WIPER).

 Nếu bật cơng tắc gạt nước rửa kính ở vị trí LOW/MIST ( tốc độ thấp ) thì sẽ

có dòng điện như sau:

Từ tiếp điểm của relay (IR5 FRT WIPER)  chân LOW của cơng tắc gạt nước

rửa kính chân LOW của motor gạt nước và đồng thời cũng có dòng đến motor rửa

kính  mass. Lúc này hệ thống làm việc ở tốc độ thấp.

 Nếu bật công tắc gạt nước rửa kính ở vị trí HIGH ( tốc độ cao ) thì sẽ có dòng

điện như sau:

Từ tiếp điểm của relay (IR5 FRT WIPER)  chân HIGH cơng tắc gạt nước rửa

kính chân HIGH của motor gạt nước và đồng thời cũng có dòng đến motor rửa kính

 mass. Lúc này hệ thống làm việc ở tốc độ cao.

 Nếu bật cơng tắc ở vị trí INT ( gián đoạn ) thì sẽ có dòng điện như sau:

Từ tiếp điểm của relay (IR5 FRT WIPER)  chân INT của cơng tắc gạt nước rửa

kính đồng thời cũng có dòng đi qua bộ điều khiển gián đoạn làm tín hiệu đầu vào gởi

đến IC CONTROL. Lúc này sẽ có dòng đi đến chân LOW của cơng tắc gạt nước rửa

kính  chân LOW của motor gạt nước và đến motor rửa kính. Hệ thống làm việc ở tốc

độn thấp.

Ngay sau đó, transistor trong IC điều khiển gạt nước nhanh chóng ngắt làm cho

tiếp điểm rơle mở mạch từ vị trí thường mở về vị trí thường đóng. Tuy nhiên, khi

motor bắt đầu quay tiếp điểm của công tắc dạng cam chuyển từ P3 sang P2 , do đó

dòng điện tiếp tục đi vào chổi than tốc độ thấp của motor và motor làm việc ở tốc độ

thấp rồi dừng lại khi tới vị trí dừng cố định.Hình 4.1: Cơng tắc dừng tự động

58Sau đó transistor lại đóng làm cho gạt nước tiếp tục hoạt động gián đoạn tuần

hoàn.

Tùy vào vị trí cấp độ của cơng tắc gạt nước gián đoạn mà tần số đóng ngắt của

transistor tương ứng.

 Nếu bật cơng tắc ở vị trí Washer ( rửa kính ) sẽ có dòng như sau:

Từ tiếp điểm của relay (IR5 FRT WIPER)  chân WASHER của công tắc gạt

nước rửa kính motor rửa kính  mass. Motor rửa kính hoạt động.

 Nếu bật cơng tắc ở vị trí OFF: sẽ khơng có dòng đi qua các motor gạt nước và

rửa kính nên hệ thống khơng hoạt động.

4.2 HỆ THỚNG NÂNG HẠ KÍNH

4.1.1 Sơ đồ mạch điện594.1.2 Ngun lý hoạt động

Khi bật chìa khóa ở vị trí ON ( IG ) sẽ có dòng điện như sau:

Từ IF4 ELEC IG2 10A (IG)  chân số 3 và số 4 của cuộn dây relay IR4 POWER

WINDOW  mass.

Khi có dòng điện đi qua cuộn dây tạo lực từ hóa hút tiếp điểm rơ-le đóng lại. Sẽ

có dòng điện như sau:

Từ IFL4 POWER WINDOW 30A (BAT)  chân số 1 và số 2 của cuộn dây relay

IR4 POWER WINDOW.

 Nếu bật cơng tắc nâng hạ kính của cửa phía trước bên trái ở vị trí UP sẽ có

dòng điện như sau:

Từ IFL4 POWER WINDOW 30A (BAT)  chân số 1 và số 2 của cuộn dây relay

IR4 POWER WINDOW  B1  cơng tắc nâng kính ở vị trí UP  chân 6 và chân 3 của

Power Window Motor Fr L/H  mass.

Lúc này motor hoạt động và kéo kính lên.

 Nếu bật cơng tắc nâng hạ kính của cửa phía trước bên trái ở vị trí DOWN sẽ có

dòng điện như sau:60Từ IFL4 POWER WINDOW 30A (BAT)  chân số 1 và số 2 của cuộn dây relay

IR4 POWER WINDOW  B1  cơng tắc nâng hạ kính ở vị trí DOWN  chân 3 và

chân 6 của Power Window Motor Fr L/H  mass.

Lúc này motor hoạt động và kéo kính xuống.

 Tương tự như vậy với các cửa phía trước bên phải, phía sau bên trái và bên

phải.

Do mỗi cửa có một cơng tắc riêng biệt và có một cơng tắc chung đặt ở phía trước

bên phải ( ghế tài xế ) nên tài xế có thể điều khiển các cửa còn lại.

4.3 HỆ THỚNG ĐIỀU KHIỂN KÍNH CHIẾU HẬU

4.1.1 Sơ đồ mạch điện4.1.2

Nguyên lý

hoạt động

 Khi bật

côngtắcđiềukhiển kính chiếu

hậubêntrái( L/H ) và bật

LEFT ( kính

xoay trái ) thì

sẽdòngđiện như sau:

Từ IF3 AUDIO

10A (ACC)  cơng

tắc LEFT  công tắc L/H  chân số 9 và số 8 Outside Rearview Mirror L/H  mass.

Lúc này kính chiếu hậu bên trái sẽ xoay sang trái.

 Khi bật công tắc điều khiển kính chiếu hậu bên trái ( L/H ) và bật RIGHT

( kính xoay phải ) thì sẽ có dòng điện như sau:

61Từ IF3 AUDIO 10A (ACC)  cơng tắc RIGHT  chân số 8 và số 9 Outside

Rearview Mirror L/H  công tắc L/H  mass. Lúc này kính chiếu hậu bên trái sẽ xoay

sang phải.

 Khi bật cơng tắc điều khiển kính chiếu hậu bên trái ( L/H ) và bật UP ( kính

xoay lên ) thì sẽ có dòng điện như sau:

Từ IF3 AUDIO 10A (ACC)  công tắc UP  công tắc L/H  chân số 6 và số 7

Outside Rearview Mirror L/H  mass. Lúc này kính chiếu hậu bên trái sẽ xoay sang

lên.

 Khi bật cơng tắc điều khiển kính chiếu hậu bên trái ( L/H ) và bật DOWN

( kính xoay xuống ) thì sẽ có dòng điện như sau:

Từ IF3 AUDIO 10A (ACC)  công tắc DOWN  chân số 7 và số 6 Outside

Rearview Mirror L/H  công tắc L/H  mass. Lúc này kính chiếu hậu bên trái sẽ xoay

sang xuống.

 Tương tự như thế với hoạt động điều khiển kính chiếu hậu khi bật sang điều

khiển kính bên phải ( R/H ).

 Khi ra khỏi xe và bật Block cửa thì cơng tắc Rectract hoạt động và có dòng

điện như sau:

Từ IF3 AUDIO 10A (ACC)  cơng tắc Rectract  đến các chân Shut và chân

Open của motor  mass. Lúc này kính chiếu hậu ở bên trái và bên phải sẽ gập lại.

Ngược lại khi mở Block cửa thì sẽ có dòng điện đi ngược lại, lúc này các kính chiếu

hậu sẽ mở ra.624.4 HỆ THỚNG KHĨA CỬA

4.1.1 Sơ đồ mạch điện4.1.2 Nguyên lý hoạt động

Hệ thống khóa cửa điều khiển hồn tồn nhờ các tín hiệu gửi về BCM.

Khi bật công tắc Tailgate Opener SW ( R55 ) thì sẽ có tín hiệu SIG gửi về chân

B4 BCM, lúc này chúng ta có thể mở cửa của tất cả các cửa.

Khi bật công tắc Tailgate Lock ( R53 ) thì sẽ có tín hiệu SIG gửi về chân B5

BCM, lúc này BCM sẽ cấp tín hiệu CONT đi từ C16 làm cho motor hoạt động và điều

khiển khóa tất cả các cửa.

Front Door Power Window SW R/H ( D9 ) khi chân số 10 nối với chân 13 thì sẽ

có tín hiệu SIG gửi về chân B6 BCM , lúc này BCM sẽ điều khiển Lock kính tất cả

các cửa.63Khi chân 10 nối với chân 4 sẽ có tín hiệu SIG gửi về chân B15 BCM, lúc này

BCM sẽ điều khiển mở tính năng Lock kính và chúng ta có thể nâng hạ kính ở tất cả

các cửa.

Ở cửa của xe sẽ có cơng tắc Lock cửa riêng khi bật Lock cửa ở riêng một cánh

cửa nào của xe thì sẽ có tín hiệu SIG gửi về chân C24 của BCM lúc này BCM sẽ cấp

tín hiệu CONT đi từ làm motor ở riêng các cửa hoạt động và khóa cửa lại.64CHƯƠNG 5 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN VÀ CUNG CẤP ĐIỆN CỦA

HỆ THỐNG

5.1 SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN VÀ CUNG CẤP ĐIỆN CỦA HỆ THỐNG

5.1.1 Sơ đồ đấu dây6566Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4 : HỆ THỐNG PHỤ TRÊN XE ÔTÔ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×