1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại anten (t t): hình dạng các loại anten

Phân loại anten (t t): hình dạng các loại anten

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân loại anten (t t): hình dạng các loại antenH 1.3b: Hình dạng các loại antenPhân loại anten: Hình dạng các loại anten (tt)H 1.4: Các loại anten dây (wire antenna)Phân loại anten: Hình dạng các loại anten (tt)H 1.5: Các

loại anten

rỗng

(Aperture

Antenna)Phân loại anten: Hình dạng các loại anten (tt)H 1.6: Các

loại anten

array theo

kiểu anten

dây; anten

rỗng; anten

microtrip

và anten

ống dẫn

sóng có

khe1.3 Kỹ thuật bức xạ sóng vơ tuyến của antenH 1.7: Các cấu

hình phản xạ đặc

trưngH 1.8: Các dạng phản xạ của Anten thấu kính

(lens antenna)H 1.9: Các

cấu hình bức

xạ bằng dây

(wire

radiation)Chương 2: Các thơng số cơ bản của antenna

 Cónhiều thông số khác nhau được sử dụng

để mô tả đặc tính hoặc chất lượng của anten.

 Tùy loại anten mà một số trong các thông số

này được sử dụng để mơ tả / đánh giá đặc

tính của anten.

 Và các thơng số này còn được sử dụng

trong việc tính tốn một tuyến liên lạc vơ

tuyến hoặc một mạch điện có anten.

 Ở đây, tóm tắt một số các thơng số cơ bản

của antenNội dungĐồ thị bức xạ.

Mật độ công suất bức xạ.

Cường độ bức xạ.

Hệ số định hướng.

Các kỹ thuật số học.

Độ lợi.

Hiệu suất anten.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại anten (t t): hình dạng các loại anten

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×