1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đồ thị bức xạ: So sánh các dạng bức xạ

Đồ thị bức xạ: So sánh các dạng bức xạ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ thị bức xạ (tt)H 2.6 a,b : Đồ thị bức xạ các búp sóng, điểm nửa cơng suất HPBWĐồ thị bức xạ (tt)H 2.6 c: Đồ thị bức xạ

dạng công suất của

array anten 10 thành

phầnĐồ thị bức xạ (tt)

3dB Beamwidth10dB Beamwidth

Peak - 3dB60° (deg)PeakPeak - 10dB120° (deg)Peak - 3dBH 2.7: So sánh búp sóng 3 dB và 10 dBPeakPeak - 10dB2.2.1 Các búp sóng bức xạH 2.8 a: Các

dạng đường bao

bức xạ & độ

rộng búp sóngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ thị bức xạ: So sánh các dạng bức xạ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×