1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đồ thị bức xạ (tt)

Đồ thị bức xạ (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2.1 Các búp sóng bức xạH 2.8 a: Các

dạng đường bao

bức xạ & độ

rộng búp sóngH 2.8 b: Đồ thị công suất & mối liên hệ giữa đường bao và độ

rộng búp sóngCác búp sóng bức xạ (tt)H 2.9: Độ thị bức xạ của

một anten dãy (Array)

gồm 10 thành phần.2.2.2 Các vùng trường (Field regions)H 2.10: Phân tích các vùng trường của anten có hướngCác vùng trường: cơng thức tínhCác vùng trường: cơng thức tínhH 2.11: Vùng

trường của

nguồn phát

vơ hướng

Cường độ trường tại điểm cách nguồn phát vô hướng khoảng R:Root mean squareTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ thị bức xạ (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×