1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kỹ thuật bức xạ sóng vô tuyến của anten

3 Kỹ thuật bức xạ sóng vô tuyến của anten

Tải bản đầy đủ - 0trang

H 1.8: Các dạng phản xạ của Anten thấu kính

(lens antenna)H 1.9: Các

cấu hình bức

xạ bằng dây

(wire

radiation)Chương 2: Các thơng số cơ bản của antenna

 Cónhiều thơng số khác nhau được sử dụng

để mơ tả đặc tính hoặc chất lượng của anten.

 Tùy loại anten mà một số trong các thông số

này được sử dụng để mô tả / đánh giá đặc

tính của anten.

 Và các thơng số này còn được sử dụng

trong việc tính tốn một tuyến liên lạc vơ

tuyến hoặc một mạch điện có anten.

 Ở đây, tóm tắt một số các thông số cơ bản

của antenNội dungĐồ thị bức xạ.

Mật độ công suất bức xạ.

Cường độ bức xạ.

Hệ số định hướng.

Các kỹ thuật số học.

Độ lợi.

Hiệu suất anten.

2.1 Đồ thị bức xạ

 Đồthị bức xạ = Radiation Pattern.

 Được dùng để biểu diễn đặc tính bức xạ của

anten.

 Là một biểu thức toán học hoặc một đồ thị

trong hệ trục tọa độ trong không gian (x, y, z)

 Thông thường, đồ thị bức xạ biểu diễn trường

vùng xa của các đại lượng như:

Mật độ bức xạ.

Cường độ bức xạ.

Cường độ trường.

Hệ số định hướng.

V.v.Đồ thị bức xạ: Hệ trục tọa độ trong phân tích antenH 2.1a: Hệ trục tọa độ trong phân tích AntenTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kỹ thuật bức xạ sóng vô tuyến của anten

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×