1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Đồ thị bức xạ

1 Đồ thị bức xạ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ thị bức xạ: Hệ trục tọa độ trong phân tích antenH 2.1a: Hệ trục tọa độ trong phân tích AntenĐồ thị bức xạ: Hệ trục tọa độ trong phân tích

anten (t t)x, y, z: hệ trục tọa độ decade

r, θ, φ: hệ trục tọa độ cầuH 2.1b: Hệ trục tọa độ góc trong phân tích antenĐồ thị bức xạ (tt): Các dạng bức xạH 2.2: Bức xạ đẳng hướng

(omni-directional pattern)H 2.3: Bức xạ định hướng

(directional pattern)Đồ thị bức xạ: Bức xạ đẳng hướngH 2.2 a: Bức xạ đẳng hướngĐồ thị bức xạ: Bức xạ định hướngH 2.2 b: Bức xạ định hướng ( đồ thị phương

hướng anten)Đồ thị bức xạ: Bức xạ đẳng hướngH 2.2 C: Bức xạ đẳng hướngĐồ thị bức xạ: Bức xạ có hướngH 2.3: Bức xạ có hướngĐồ thị bức xạ: So sánh các dạng bức xạH 2.4: Bức xạ vô hướng

(Isotropic pattern)H 2.5: Bức xạ đẳng hướng

(Omni-directional pattern)Đồ thị bức xạ (tt)H 2.6 a,b : Đồ thị bức xạ các búp sóng, điểm nửa công suất HPBWĐồ thị bức xạ (tt)H 2.6 c: Đồ thị bức xạ

dạng công suất của

array anten 10 thành

phầnĐồ thị bức xạ (tt)

3dB Beamwidth10dB Beamwidth

Peak - 3dB60° (deg)PeakPeak - 10dB120° (deg)Peak - 3dBH 2.7: So sánh búp sóng 3 dB và 10 dBPeakPeak - 10dBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Đồ thị bức xạ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×