1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
18 Công thức truyền dẫn FRIIS và Công thức cho RADAR

18 Công thức truyền dẫn FRIIS và Công thức cho RADAR

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công thức truyền dẫn FRIIS

Công suất vào tại đầu cuối của Anten phát là Pt. Giả sử tương đương nguồn phát

vơ hướng, thì mật độ cơng suất vơ hướng Wo tại điểm cách khoảng R là:

Hiệu suất bức xạ của anten phátNếu anten phát không phải là vô hướng (NonIsotropic), thì mật độ cơng suất

theo hướng

Độ lợi anten phát theo hướng θt, Φt

Hướng tính

anten phát

theo θt, Φt

Diện tích hiệu dụng (Ar) của anten thu làHướng tính anten thu theo θr, Φr

Hiệu suất của anten thuCông thức truyền dẫn FRIIS

Công suất thu được từ anten thu làTỷ số giữa công suất thu được Pr trên cơng suất đầu vào (chính là công

suất phát Pt của anten phát)Hiệu suất bức xạ tại đầu phát và

thuCơng thức truyền dẫn FRIIS

Nếu Anten có phối hợp phân cực và phản xạ để đạt bức xạ

hướng tính lớn nhất ta có tỷ số Pr/ Pt như sau:Hệ số Suy hao không

gian tự do (Free

space Loss Factor)Công thức truyền sóng cho RADAR

Xét mơ hình

truyền sóng

Giả sử cơng suất

sóng tới đến điểm

đích σ (target) và

bị tán xạ nên dội

lại về anten thu.

Mật độ công suất

của anten thu bây

giờ bằng với mật

độ tán xạ từ điểm

đích σ tới anten

thuCơng thức truyền sóng cho RADAR (tt)

Mật độ cơng suất sóng tán xạ tới anten thu

Mật độ cơng suất sóng tới

Mật độ cơng suất sóng

tán xạCơng thức truyền sóng cho RADAR (tt)

Lượng cơng suất sóng tới điểm (σ) Pc sẽ bằng mật độ sóng tới Wt nhân với hệ số

phân đoạn RADAR (σ)Cơng suất tới điểm đích σ (Pc) sẽ bị tán xạ vô hướng tới anten thu. Mật độ

công suất tán xạ Ws là:Lượng công suất tới tải thu (anten thu)Diện tích hiệu dụng (Effective area) của anten thuCơng thức truyền sóng cho RADAR (tt)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

18 Công thức truyền dẫn FRIIS và Công thức cho RADAR

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×