1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vạy lìiãl cãl ”iũ'ii nhịp thoa mãn về hàm lượng ihép tối đa.

Vạy lìiãl cãl ”iũ'ii nhịp thoa mãn về hàm lượng ihép tối đa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

trong đó:sức kháng nứt được xác định trên cơ sở phân bô' ứng suất đàn hồi và cường độchịu kéo khi uốn,(TCN 5.4.2.6):

= 0 , 6 3 7 Ĩ ^ = 3,984 M PaTrong trạng thái giới hạn sử dụng, ứng suất kéo trong bê tông ở đáy dầm do các loại

tải trọng là'

( M pci ^ ^DC2^ D ư w + ^LL+I m )3'2 _, ^Iibi ■/()trong đó: Pj = Ap,.(0,8fpy - X m a t m a t ) = 5320.(1336 - 539,25) = 4238710 MPa.mm'

Thay vào ta được f = 2,832 M Pa

Như vậylà m ôm en gây thêm cho dầm để ứng suất thớ dưới của bêtông đạt đếnứng suất suất kéo:

- - ^ 1 0 ' ' = f f - f = 3 , 9 8 4 - 2 , 8 3 2 = 1,152 MPa

^íd

_ 1 ,1 5 2 x 2 ,5 0 9 x 1 0 '% 10“'’

M „ = ---------- — -- ------------------ = 4 1 0 ,0 5 6 kN m

704,07009

Vậy m i n ( l , 2 M „ ; 1 ,3 3 M J = m in(492,67; 11080,56) = 492,67 kNm

=>> 492,67 kN m T hoả m ãnVậy mặl cắt giữa nhịp thoả m ãn về hàm lượrig thép tối thiểu

4.9.3. Tính cốt đai và kiểm tốn cát ử trạng thái giới h ạn Cường độ 1

Cõng thức tính sức kháng cắt:

V,. = ệV^

trong đó:

ệ - hệ số sức kháng quy định trong TCN 5.5.4.2, ệ = 0.9

-sức kháng tắi danh định quy định trong TCN 5.8.3.3Sức kháng cắt danh định phải dược xác định bằng trị số n h ỏ hơn cúa:v„ = min

V n 2 = 0 ,2 5 fX d ,+ V p

trong đó:

Do bò qua cốt thép thường .=00,083p y Ịíĩ bydy: Lực cắt do bêlõng

Vp - thành phần lực ứng suấi uưóc co hiệu trên hướnglụi, cảt tác dụng làdương nếu ngược

chiều với lực cắi (N) Vp = (Pe)sina (a góc hợp bởi phương nằm ngang

Vp > 0 nếu ngưọc chiều

198VỚ Ilực cắl.vàhướng cáp),ớ dày: Lực cắt ờ gần gối là lớn nhất nén ta chỉ cần duyêi cho mật cắt này.

a - góc nghiêng của cốt thép ngang đối với phương trục dọc = 90°

b^,- bể rộng bụng có hiệu by= 400 mmm

d,,- chiểu cao chịu cắt có hiệu được lấy bằng cự ly đo thẳng góc với trục trung hồ giữa

hợp kéo do uốn (d’v), nhưng khơng lấy ít hơn trị số lớn hơn của 0,9 de và 0,72 h

Mặt cắtdp - a/20,9dp (cm)0,72 hdv (cm)0,8m85,0281,7286,486,4L/489.88586,11280,489,885L/289,92590,75686,490,756s - cự ly cốt thép đai (mm)

C ư ly cốt thép ngang không được vượt quá trị số sau:

Nếu V^, < 0.11;' b ,,d ,:s < 0 ,8d, < ỗOOmm(T C N 5 .8.2.7-1 )Nếu V^I > 0,1s < 0,4d^, < 300 min(TCN 5.S.2.7-2)b^,dy thì:C ó 0 , l.i ; '.b ,.d ,= 0,1.40.400.864.10-- = 1382,4 kN

= > chọn s < 0,8d,, = 0,8.864 = 691.2 < 600 => s < 600mm

Chọn s = 120 mm

A^- diện tích cốt thép chịu cắt trong cự lys (m in ’) A^. = 2(đai 2 nhánh')A , = 2 x P I ( ) x 1.4''^ = 3,079 c m l

3 - hẽ sô' chỉ khả năng của bẽ tông bị nứt chéo truyền lưc kéo tta bảng 5.8.3.4.2

Tu y nhiên trong khn khổ của ví dụ này có thể cho ln p = 2, 0 = 45"

+ Xác định Vp!Vp=A p ,.f p

i= ltro n gđó:diện tích các tao cáp

Ap^ = 5320 (mm').

fp - líim sì trone cáp sau mất mát, giá trị ứng với mỗi mạt cắt.

p ,Ị =A ,p, s, . ( { ) , 8 1 p' ,\ -ym a lm a t)M/cPj (MPa.nV )'0,83,769^1L/43,660L/23,820

199Yi - góc lệch của cáp i so với phương ngang:

M/cBó 1 (siny) Bó 2 (siny) Bó 3 (siny) Bó 4 (siny) Bó 5 (siny) Bó 6 (siny)Zsiny0,80,12800,09000,05150,01290,01290,01290,3082L/40,12150.0X5^^0,04890,01220,01220,01220,2924L/20,06440,04510,02580,00020,00020,00020,1359Thay các giá trị vào còng thức tính V ta được;

M/cP| ';MPa, m"')Vp(kN)0,83.7697,540L/43,6606,825L/23,8203,223Bảng d u \ệ t:

M/cVp ikN)Vc0,25 f' .bv.dvV,(kN)Vn. (kN)Vp2 íkN)Min (\n|,Vn2)0,87,54016,8504608,01241,3561425,854723,621425.85L/46,8259,5422381,41283,0581386,0313215,5211386,031L/23,22310,2562570,41384,8881420,1233325,5621420,1230,9Min(V„„V,2)Vr (kN)Kết luận1283,2651123,25thoả mãn1247,428865,235thoả mãn1278,110245,124ihoả mãn4.10. K IỂ M T O Á N D Ầ M T H E O T R Ạ N G THÁI GIÓI H Ạ N S Ử D Ụ N G

Các vấn đề phải kiểm tra theo trạng thái giới hạn sử dụng của bê tôngứng suất Irướclà ứng suất trong bê tông (TCN 5.9.4), biến dạng (độ võng)

4.10.1. Các giới hạn ứng suất trong bê tơng

ứ n g suất trong bê tơng được tính ở trạng thái giới hạn sử dụng

Các giới hạn đối với các mức ứng suất trong bê tơng khi tính tốn cường độ bê tông

ycu cầu ( l ’CN 5.9.4.2) là:

+ Lúc cãng kéo

Giới hạn ứng suất kéo:2000 , 2 5 ^ , = 1 = 0 , 2 5 ^ 4 0 = 1,581 > 1,38 MPa= > «iới h ạ n ứng suất k éo 1,38 M P a (5 .9 . 4 .1 . 2 - 1 )foei+ fpsi ^1^38 MPa

Giới hạn ứng suất nén;0,55.f!, = 0 ,5 5 .3 4 = 18,7M P a

fD C i+ fp s i^ 2 0 ,4M P aLÚC cãng kéo chỉ có tải trọng DCj \'à lực do ứng suất trước

+ Lúc khai thác sau các mất mát

Giới hạn ứng suấl kéo trong bê íòng là

0 , 5 ^ = 0 .5 7 4 0 = 3,162 MPa(TCN 5.9.4.2.2-1)^DCI'^ fDC2+ fi;)W+ fLL+IM'*'fDN'^ fpsF -3,162 MPaGiới hạn ứng suất nén trong bê tòng (TCN 5.9.4.2.1-1)

* Do D Ư L và các tải trọng thường xuyên:

0,45 f' = 0 ,4 5 .4 0 = 18 M Pa

^DCI + ^ D C 2 + f D Ư W + í | , s F* Do tổng DƯ L hữu hiêu, tải trọna tliường xuyên, các tải trọng nhất thời, và tải trọng

tác dụng khi vận chuyển và bốc xếp:

0 ,6 1;' - 0,6,40 - 24 MPa

^DCI + fDC2 + ^DIÍVV + ^LL+DM^UN + fpsF - '2 4 M Pa4.10.2. T ín h to á n các ứng su ất m é p tr ê n (nén là âm )

4.10.2.1. X é t lúc căng kéo

ứ ng suất do lực DƯL:^DƯL-"

Do tự trọng bản thân:tr o n g ( l ó : p, = A p , , . ( 0 . 8 f p „ -VỚI= A f p , : + Afp,^ +AfpEs4.10.2.2. X é t lúc kh a i thác

ứnu suất do lực DD L:f|)ui = - — +

^0'

I()

201Do tải trọng bản thân:

I()trong đó: p, = Ap,.(0,8fp,-mát)VỚI f^â't mát = ^fpF + ^fpA + AfpES + V r + V r +Do tĩnh tải giai đoan môt:fDci=

^1t r o n g đ ó : M q (-| = ( g o c K b m c ) + ể D C l( đ ỡ ) + g D C l{ d n ) ) -® mDo tĩnh tải giai đoạn hai:fDCi= -^ .PưNv)}^

^Idt r o n g đ ó : M p c i = ( g D C 2 ( k m can)"^ Ỗ D w ) - “ iDo hoạt tải:

I2

4.10.3. Tính tốn các ứng suất m ép dưới (nén là âm )

4 ,1 0 3 .1 , X é t lúc că n g kéo

ứ n g suất do lực DƯ L:fouL= - — ^í)^{)Do tự trọng bản thân;

trong đó P| = Ap,.(0,8fp^, - l^â-,vớiAfpF + AfpA + AfpEs4.10.3.2. X ét lúc k h a i th ác

ứ n g suất do lực D Ư L:D o tự trọng bản thân:fn ư L=■~f„|,ị= I()trong đó; p, = Ap,.(0,8fp, -Do tĩnh tải giai đoạn inột:với= Afpp + AfpA + AfpEs + ApCR + '^pSK + ApR^DCI^

ỉ()trong đó: Mpci =(g D C I(b m c )+ g D C I(d ã)Do tĩnh tải giai đoạn hai:+g D C l(d n ))-“ mÍ dci ”+ ^D u w )y

^Idtrong đó; M d c i = (gDC2{hm can)+ gDw)-«,mDo hoạt íải;202IVI............ v ‘“*

fịL I . + Í M ”. M llT. im Y'

MdTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vạy lìiãl cãl ”iũ'ii nhịp thoa mãn về hàm lượng ihép tối đa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×