1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ị ~i i ị H ị ị ị ị xi ị

ị ~i i ị H ị ị ị ị xi ị

Tải bản đầy đủ - 0trang

V ớ i lải trọng nq ư ời đi:2■pl:1

^■(y, + y ,) - B 3g P L2 = 1-211Với tái trong làn:1.2 1

SLan2 '3m 2Y3 -{S + S^, + 1 5 0 m m - B ^ + B3 - B 2 )gLan2 = 0.142H ui hoặc nhiêu làn thiết k ế

K hoảng cách siữa tim bản bụng phía ngồi của dầm biên và m ép trong bó vỉa hoặc

lan can chắn xe;

d^. := Sị^ + 0 ,1 5 m - B4 -- B3 - B2êmb2 ■ êmg30,97 +

8700m mg . b 2 = 0.453P hạm vi áp clụnịị:

êmb ‘d. •f- (d^ > Omm)-(d. < 1400min)s(S > 1 8 0 0 n im ) - ( S < 3 5 0 0 m m )-s8 mb2"Không nằm trong phạm vi áp dụng"otherxvise= "Không nằm trong phạm vi áp dụng"

^mbHL ■ m ; l X ( g , ^ h ’ ỗ H L 2 )

iL2

mblan 'gmb=gmb2oíherwisegmbHL= 0 .1 7 7m ax (g ^ ,,g L ,„2) if gmb =gn-,b2

gum2otherwisegmblan = 0 - 1 4 2êmbPL '■ m a x ( g ^ h ’ g p L 2 ) ' f g m b = g m b 2

gpL2otherwisegn.bPL= 1 -2 1 15.3.4. Hệ sò p h â n bỏ h o ạt tái th eo làn đỏi với lưc cát

5 .3 .4 .l .H ệ sờ p h á n ho h o ạ t tủ i đối vói lực cất tro n g các d ầ m dọc giữ a- V(5i mộl làn Ihiết kế chịu lải:

0.1.6

í

^

13050mmÍ “ Ìgvgi = 0 . 6 1 1221- Với hai hoặc nhiều làn thiết kế chịu tải:

0.8

êvg2 *í^0.1^ í“ ìg v ,2=0-733, 22 5 0 m m )P hạm vi áp dụng:

G iá trị cực đại được chọn cho sự phân bố hệ số lực cắt thiết k ế của các dầm giữa:

g,,g3 := max(g^g|, g^g2)g,,g3 = 0.733K iểm tra hệ số phân b ố thoả m ãn tiêu chuẩn 22T C N -272-05 đối với phạm vi áp dụng:

êvg •S < - ( S > 1 8 0 0 m m )(S < 3 5 0 0 m m )

H < - (H > 4 5 0 m m ) • (H < 170 0m m )

-(L „ > 6 0 0 0 m m )-(L „ < 43000m m )

N-N,>3êvg3if S - H -L.. - Nu"KhôngTiằm trong phạm vi áp dụng, hay dùn g p p đò n bẩy" otherwise

g^.g = "K hông nằm trong phạm vi áp dụng, hãy dùng p p đ ò n bẩy"

ẽvgHLm a x (g ,^ ,g H u )gị^Liifgv8 =gvg?otherwiseểvỊ^HL = 0.598ê v g la nẽ t anlotherwiseẽ v g la n=1.25 3 .4 .2 . H ệ s ố p h ả n bô' h o ạ t tả i đ ố i với lực cắ t c ủ a d ầ m d ọ c biên

- M ột làn thiết k ế chịu t ả i : D ùng phương pháp đ òn bẩy.

Đ ã tính trong phần trên:

giiL2 = 0 . 1 7 7gPL2= 1-211

gLan2 = 0.142- Hai hoặc nhiều làn tliiết k ế chịu tải:0.8d .3050m m2220,^2 = 0.351P hạmVIáp dụng:Kiểm tra hệ sô' phân bô' thoả mãn tiêu chuẩn 22TCN-272-05 đối với phạm vi áp dụng:

d^. <-(d^, > -300miTi)-(d^ < 1700mm)Đvbs ^ s < 3500mm

de-sgvh2"Khụng nm trong phạm vi áp dụng"othervvise= "Không nằm trong phạm vi áp dụng"

Chọn giá trị cực đại làm hệ số phân bố lực cắt thiết kế cứa các dầm biên:max(g,(,,gHL2)ểvbHL2

gv blan*'otherwiseg v b H L= 0 .1 7 7max(g,t,,gL,n2) ‘f gvb ="gvb2

ê t.u n !SvbPi,gvh = g v b 2otherwiscmax(g,^,gpL2 ) il'gvi, = g v h 2otherwisePL2gvhPi,= 1-2115.3.5. H ệ sô đ iều ch in h tái trọ n g

Ta có

r||j;hệ số dẻor|p) ;= 1đối với các bộ phận và liên kết thòng thường.r||^:hệ số dư thừar|[^ := 1đối với mức dư thừa thông thường,r ||:hệ số quan trọngT|| ;= 1.05cầu thiết kế là quan trọng.Hệ số điều chỉnh của tải trọng:

n := no-nR-nin - T| if ĩì > 0,95

0.95otherwiscri = 1.055.4, X Á C ĐỊNH NÔI L U t TAI CÁC M Ặ T C Á T ĐẢC TRLÌ^G

5.4.1. X ác đ ịn h tĩn h tải

5 .4 .7 ./. T ĩn h tải dầm chủ

+ Xc't docuì dâm cắĩ khấc223Lấy diện tích tiết diện ;Ao = 0.879m 'T ỷ trọng bê tông dầm chủ:y, = 2 . 4 5 x 1 0 ' k g WT rọng lượng đoạn dầm: DCj() := Y^, • A() ■L■2DCd0 = 3.445 X 1 0 'kg+ Xét đoạn dầm đặc:

Lấy diện tích tiết diện :A, = 1.654m'T rọng lượng đoạn dầm: D C j| := Yj.A|.Lj^j,.2D C ji = 9 .7 2 7 x 1 0 'k g+ Xét đoạn d ầm còn lại:

Lấy diện tích tiết diện :A = 0.616m'T rọng lượng đoạn dầm: D Q := Y(..A.[L - 2.(Lj,|^ +D C j = 5 .1 7 6 x lO ’ kg+ Tĩnh tải dầm chủ coi là tải trọng rải đều trên suốt chiều dài dầm:

DCj^. = 1.695x10- kg/m

L

5.4.1.2. Tĩnh tả i bản m ặ t cầu

+ D ầm giữa:^bmgs.hfD C b m e := Y c^^^bmg

c-A+ Dầm biên:bm b *-+ s^■h,^^bmb • Yc-^bmb

5.4.1.3. Tĩnh tả i dầm n g a n g

DC,„ := y.(Sdn-^dn)-NnD C ,, = 84.707 kg/mN ,.L „

5.4.1.4. Tĩnh tả i ván k h u ôn lắ p gh ép

D Q kD Q k = 109.025 kg/m:= Y c -b 7 -5 c m5.4.1.5. Tĩnh tả i vách ngăn

D C ,, := 0 .3 8 kg/m

5.4.1.6. L an can có tay vịn

Phần thép có trọng lượng:DC, := 16 kg/mPhần bê tòng có trọng lượng: DCị,( := B4 h|ị4 Y^.bó vỉa cao hg4 := 0.3m

(Tính gần đúng)Tổng:D C „ - DC, + DCbiDCi, = 383.5 kg/m- G ờ chắn:D C ^ :=D C g ,= 183.75 kg/m224B2-h[ị45.4.1.7. T rọ n g lương lớp p h ủ m át cáu và tiện ích cơng c ộ n g

L ó p bẽ tỏníz Atphan:t| = 0 . 0 7 5 mY| := 2400 k g /m ’Lớp phòng nước:t2 = 5x10 ' m72 := 1800 kg/m''T ổ n g trọng lượng lớp phú mãt cầu:DW|p ;=(t|-Ỵ |+ t2'Ỵ2)'SQ í c tiện ích:DW„5 kg/mDWDW,p + DW„DC.DW = 428.36 kg/m' DWAAVib h.

H ìn h 5.9: Phân h ó ĩĩnh íái- D ầm biên:s + Sị^ + 0 . líĩm - Ba

yih •“s+1 5 iiị>'2h •sD C ,,h := D C ,.y „

DW,„ ^

D W , :=DC,<^ := 0 kg/m- Dám dọc giữa:+ DVV.+ 0 .I 5 m - B4 - B , + -sDWg := DW5.4.1.8. T ổ n g cộ n g tĩn h tải tác d ụ n g lén các dắm doc ch ã

5 .-I.Ỉ.8 1. Dám íịiữa

+ Ciiai đoan chưa liên hợp bán mặt cầu:

DC;,^ = 1.69^x10^ kg/m+ Giai doạn khai ihác: đã đổ bản mặt cầu:DC, := DQ,, +DC,. = 2,768X4- D Q „ + D C „. + DC,, 4- D C ,,

10'' kg/mDWp = 428.36 k g /m5 .4 .L S .2 . P a /ìi hicn+ (iiai tkxiii chưa liên họp báii mặl cẩu:DC,^ = 1.695 X 10''kg/m225+ Giai đoạn khai thác: đã đổ bản mãt cầu:

DC b ;=+ D C j n + DCg(, + DC|^,b + D Q k + D C,,DCb = 3.51 X 10- kg/mDWb = 314.96 kg/m5.4.2. Hoạt tải H L935.4.2.1.Xe tải thiết kê0,3m đến mép bản cánh hẫng

0 ,6 m đến mép làn1’1f14,3m-r9,0m

4,3m

....................... / í------ L------- ,

l45kN (14,78T)145 kN (14.78T)'^35kN(3.68T)Hinh 5 J 0 : C à uíO iì'

1 .8 m:-------- 7í----3.5mXe ĩài ílìỉết k ế5 .4.22. Xe hai truc thiết kẻ1

1 .8 m1 .2 m(11.2lT)110kN1l0kN(11.21T)7^-------3.5mHinh 5.11: c 'ấu tạ o Xe hai trụ c ihiết k ế5 .4.23. Tải trọng làn

9.3 kN/m... ỉ ....^ 1...MMfMiI

3.0mHỉnh 5.12: Ttii f ỉ ọng lâỉi

5.4.3. Đường anh hưỏTng mômen và lực cát tại các mật cát đặc trưng5.4.3.1. Xác định các mặt cắt đặc trưng

+ M ặ tc á tg o i:X q - O it i+ M ặt cắl caclì gối 0.72h:X| = 1.59m (kiêti) tra lực cắt)+ M ặt cắt k h ơ n g bám dính 1;X2 = 3m226í'X3 = 6m+ Mặt cắt khơng dính bám 2

+ Mặt cắt L/2X4 =18.8mL ập véc tơ toạ độ các mặt cắt đặc trưng:

0 ^

1.59m3=6

18.8,

5 ,4 3 .2 , X ác định đường ảnh hưởng nội lực tại các m ặt cắt

5 .4 .3 .2 .1 . Phương írinlỉ đường ảnh hưởng

Phưcmg tiình đường ảnh hưởng m ỏm en tại mặt cắt

+ Trên đoạnX= 0+ T rên đoạnXnhư sau;Xị^ := X|^ -> Lị, :Í2(X,X|^) ;= — (x - L„)Dưới dạng phương trình có Ihê viết :

y ^ ^ ( x , X|.) : =f|(x,xp.)iff2(X,Xk) lí

00 <X<X|^Xk


othenvisePhương trình đường ảnh hưởng lực cắt;

Trên đoanX= 0 ->f3(x, X;,) :=X,-XL..

f4(x, X,,) := 1 -Trên đoanL,Dưới dạnu piiưong trình có thổ viết:

yv(x. \ ) :=i',(x.X|^) i lÍ4(x, x^) if00 sX <

< X <L„otheruisc227Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ị ~i i ị H ị ị ị ị xi ị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×