1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DW„ 5 kg/m DW DW,p + DW„ DW = 428.36 kg/m

DW„ 5 kg/m DW DW,p + DW„ DW = 428.36 kg/m

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Giai đoạn khai thác: đã đổ bản mãt cầu:

DC b ;=+ D C j n + DCg(, + DC|^,b + D Q k + D C,,DCb = 3.51 X 10- kg/mDWb = 314.96 kg/m5.4.2. Hoạt tải H L935.4.2.1.Xe tải thiết kê0,3m đến mép bản cánh hẫng

0 ,6 m đến mép làn1’1f14,3m-r9,0m

4,3m

....................... / í------ L------- ,

l45kN (14,78T)145 kN (14.78T)'^35kN(3.68T)Hinh 5 J 0 : C à uíO iì'

1 .8 m:-------- 7í----3.5mXe ĩài ílìỉết k ế5 .4.22. Xe hai truc thiết kẻ1

1 .8 m1 .2 m(11.2lT)110kN1l0kN(11.21T)7^-------3.5mHinh 5.11: c 'ấu tạ o Xe hai trụ c ihiết k ế5 .4.23. Tải trọng làn

9.3 kN/m... ỉ ....^ 1...MMfMiI

3.0mHỉnh 5.12: Ttii f ỉ ọng lâỉi

5.4.3. Đường anh hưỏTng mômen và lực cát tại các mật cát đặc trưng5.4.3.1. Xác định các mặt cắt đặc trưng

+ M ặ tc á tg o i:X q - O it i+ M ặt cắl caclì gối 0.72h:X| = 1.59m (kiêti) tra lực cắt)+ M ặt cắt k h ô n g bám dính 1;X2 = 3m226í'X3 = 6m+ Mặt cắt khơng dính bám 2

+ Mặt cắt L/2X4 =18.8mL ập véc tơ toạ độ các mặt cắt đặc trưng:

0 ^

1.59m3=6

18.8,

5 ,4 3 .2 , X ác định đường ảnh hưởng nội lực tại các m ặt cắt

5 .4 .3 .2 .1 . Phương írinlỉ đường ảnh hưởng

Phưcmg tiình đường ảnh hưởng m ỏm en tại mặt cắt

+ Trên đoạnX= 0+ T rên đoạnXnhư sau;Xị^ := X|^ -> Lị, :Í2(X,X|^) ;= — (x - L„)Dưới dạng phương trình có Ihê viết :

y ^ ^ ( x , X|.) : =f|(x,xp.)iff2(X,Xk) lí

00 <X<X|^Xk


othenvisePhương trình đường ảnh hưởng lực cắt;

Trên đoanX= 0 ->f3(x, X;,) :=X,-XL..

f4(x, X,,) := 1 -Trên đoanL,Dưới dạnu piiưong trình có thổ viết:

yv(x. \ ) :=i',(x.X|^) i lÍ4(x, x^) if00 sX <

< X <L„otheruisc227Diện tích phần đảh dương:

“ Vkd = ^ ( L „ - x j - y v ( x i ^ , x ; ^ )

D iện tích phầnđ ả li á ii i :

Đưcng ảrh I uởriỊị môn en m/r ;“ Vku■ f3 - ( X ; , , X ^ )f3(X,X^)Tổ ng diện tích đường ảnh hưởng:Đường Enl* hường mơmen lực cắt m/c

"v k- ®Vk d + “ vkaH ì n h 5.1 35 .4 3 .2 .2 . T ạ i m ặt cắĩ đặc ĩrưng ĩliứO (m ặí cắĩ gối)

X . •= Xr1YmÍX' \)0-5

como = 0 m '

5101520253035XH i n h 5 . Ĩ 4 : Đ ư ờ n ^ ả n h hưc/n^ nìónicn m ậ ĩ cắĩ ^ốiH ì n h 5 .1 5 : Đườní^ ả n h hưàỉĩíỊ ỉưc í ùỉ m ặ í cầí ^ơ'ị“ voci : = ị - ( L „ - x J - y v ( X ; , , x J«v()d= 9 .4 m“ voa = " 0®V( ) ■“ “ v o d + ®V()a2285 .4 .3 .2 3 . Tại mặt cắt đặc inùig thứ ỉ (cách gối dv)

Xk : =x,X| = 1.59 m®M1 : = - Ỷ ' L „ y M ( X k , X k )(ờĩ^ị ~ 2 8 . 6 2 8Vm("- \XH ỉnh 5-16: Đường ảnh hưởng mơmen mặĩ cắt IXH ì n h S - Ỉ 7 : ĐườỉĩiỊ ảnh hưởnỉ^“ vid : = ị - ( L „® V la2 ’ ^k- X k )yv(Xk.Xk)-f3(Xk>Xk)ôV1 : = vid + đ V l acắt ỉcOvu = 8 . 2 4 1 m® via = - 0 . 0 3 4 m(Oy, = 8 . 2 0 8 ms. 4.3.2.4. T ạ i m ặt cắt đặc trưng th ử 2 (m ặt cắt khơng dính b á m ỉ )

Xị, := Xj^®M2 : = - Ỷ - L „ -yMCXk. X^)®V2u(Ln - > ^ k ) - y v ( X k . X ; , )0)^2 = 5 1 . 9 m '2d = V 2 7 m“ V2a = - 0 - ỉ 2 m

(0^2 = 7 . 1 5 m229Hình 5.Ĩ8: Đường ảnh hưởn^ mơmen mặt cắt 2Vv(x. XHình 5.Ỉ9: Đườnq ảnh hưởng lực cắt mặt cắt 2

5 4 3 .2 .5 . T ạ i m ặt cắt đặc ĩriúĩg th ứ 3 (m ặt cắ ĩ không d ín h bám 2)

•” ^3Xị^ = 6 mXỉ/in h 5,20: Đường ảnh hướng rnơmen mặt cắí 3Hinh 5 2 1 : Đườìĩ(ị ảnh hưởnq lưc câí ìììặi Lắi 3230(0^,3 =94.8m^ ■^-11 ' y M ( ^ k ' ^ k )0 3“ v?d : = ^ - ( L „ - X k ) - y v ( X k . x , , )( V J = 5 .3 7 9 mcov,, : = ^ - x ^ - f ^ ( x k , x j® v :< a = - 0 . 4 7 9 mcO y^ =:=®V3d + “ v3a4 .9 m5 .4 .3 .2.Ố. T ại măt cắt đặc ínữig th ứ 4 (m ặt cắt L/2)

Xk := X4Xk =\...1 8 .8mn r .......... .-5-10101520253035Hình 5.22: Đườn^ ành hưàniỊ mórnen m ặ t cắt LI2Hình 5.23: Đường ảnh hưởng lực cắt m ặ t cắt U 2m4== -2 'L „“ V 4d- x ; , ) - y v ( x k , x j0) y 4^=I7 6 .7 2 n r1 . 1 4 7 x 1 0 '^ m1

“ V 4a® v4a= -4 .7 mC0 v 4 =-4.699m

2315 .4 3 .2 .2 7. Véc tơ diện tích đường ảnh hưởng tại các m ật cắt đặí u ung

'01.59

3CÙM : =m6'2 8 .6 2 8m im2m3m51.9=m'9 4 .8\ 176.72 /. 1 8 -8 ,/0^^\

'đVa =COyovod ^v idV2dCOv,â vC0V2:=C0v3'0'9 .4-0 .0 3 4đVa =-0 .1 2''8 .2 4 1mÍ0vj =-0 .4 7 97 .2 79 .4

8 .2 0 8mcOy =7 .1 5m4.95 .3 7 9\ -4.699 /1 4 7 x 1 0 -';. -4-7 ;^5.4.4. T ín h nội lực do tĩnh tải tác dụng lên dầm giữa và dầm bicn

c ỏ n g thức tính là lấy giá trị tải trọng nhân với diện tích đường íiiih liLioĩig tíii 1 lạt cắt

đang xét. Ta có nội lực iại các mặt I ắl >i:ií iruTijj l'iềii diễn :

5 .4 A .Ỉ . M óm enũ nh tài lác d ụ n g lên dầm bỉén5.4.4.1.1. G iai đoạn chưa đ ổ bản bê tơng0

47 5.99

^DCdc •MM DCdc862.928

1.576x 10^

2.938x10^232kN.m5.4.4.1.2. Giai đoạn khai thác: d ã đ ổ bản bê tông0

985.28

M o c b := DCb-g.co MkN.m1.786x10-^M DCb3.263x10^

6.082x10^

0

88.423

Mowb •= DWj^.g.0) M160.304M DWbkN.m292.809

545.836

5 .4 A .2 . M ôm en tác dụ n g lén dầm giữ a do tĩnh tải

5 .4 .4 .2 .J. G iai đoạn chưa đ ổ bản bê tông0

475.99

862.928MkN.m1.576x10^

2.938x10^

5 .4 .4 .2 .2 . G iai đoạn khai thác: đ ã đ ổ bản bẻ tông0

777.001

Mix-g := DC^-g-WfM1.409x10^M DCgkN.m2.573x10^

4 .7 9 6 x 1 0 'í0

120.26Mowg := DWg.g. 0) M^DVV, -218.02kN.m398.234

742.361

2335.4 .4 3 . Lực cắt của dầm biên do tĩnh tải

5 .4 .4 .3 .Ỉ. G iai đ o ạ n chưa đ ổ bê tông156.291

136.47

''^ D C d c • -D C jj,.g .C 0 vV,DCdc118.885kN81.479

-78.127

5 .4 .4 3 .2 . G iai đoạ n khai thác: đ ã đ ổ bản bê tơng323.517

282.488

246.088^DCb • - DC(,.g.COvkN168.657

-161.719

^ 29.034 ^

25.352

V o w b := D W t,.g .0 ) vV DWb22.085kN15.136

-14.513

5.4.4.4. Lực cắt dầm giữa do tĩnh tải

5 .4 .4 .4 .1 . G iai đ o ạ n chưa đ ổ bản bê tông156.291

136.47

^ D C d c ■ - D C j(,.g .C 0 vVD C dc118.885kN81.479

-78.127

5 .4 .4 .4 .2 . G iai đoạ n khơi thác: đ ã đ ổ bản bé tông

^255.129^222.773

^DCg := DCg.g.cDv194.067

133.005

-127.533234kN3 9 .4 8 7

3 4 .4 7 9VDVVgVowg := DVV^.g.co.kN3 0 .0 3 7

2 0 .5 8 6

-1 9 .7 3 95 .4 .5 . N ộ i lự c d o h o ạ t tả i t á c d u n g lê ti d ầ mg iữ a v à d ầ mb iê n5.4.5.1. M ô m e n do hoạt tải H L 9 3 và P L tác d ụ n g tại các m ặ t cắ t d ầ m

ĐốiVỚIcác mặt cất đặc trưng trong phạm vi từ gơì đến Lj[/2 ta xét 2 trường hợp xếpxe bất lợi nhất lên đường ảnh hưởng m ôm en của mặt cắt đó như hình vẽ sau:

1 .2 m1 .2 mTHIáxe 2 trục thiết kếĨH2xe 2 trục thiết kế4.3m 4 3m4.3m 4.3m

xe tải thiếí kế1 1 1

iiiiiíc irin T Ịiiu u im im mxe tải thiết kếịịịìu iiiriiịịịU iịu u tịịịT rn

ĨM2 %đảh Mômen m/c X,đảh Mômen m/c X,H ỉnh 5.24: xếp tải lên dtỉlỉ mơỉììì

Nội lưc do xe ihiêt kẽ sẽ đươc lấy bằng giá trị max cúa 2 trường hợp trên.^ 4.5 1.1. M ỏm en du xe íải thiết k ế

M>u,cki(x) = 145kN-y^i, + 145kN-yM3 + 35kN-y^^.,j

- 145kN-y^^(x,x) + ỉ4 5kN-yM (x + 4.3m, x) + 35kN-y^^ (x + 8.6m, x)MM.mck2(x) = 145kN-y^,,. + 145kN-yM3' + 35kN-yM4.

M„uck2(>^) •= 145kN--y^i(x,x) + 145kN-y^^ (x + 4,3m, x) + 35kN-y^^ (x - 4.3m, x)

Mtruck(x) ■= max(M,,,,ki(x),

/

04 5 5 .8 0 4M ,ru c k ( > ^ |)M Iruckx■'^ ^ tr u c k x

M ,.u c k ( ^ 3 )8 2 3 .4 4 4kN. m1 .4 9 1 X 102 6 6 8 x1 0 \2355.4.5. ỉ .2. M ômen do xe 2 trục thiết k ế

M ta n đ e m l(x ) = H O k N - ( y M , + yM2>M,andemi(x) := 110kN-(-yM(x,x) - y^Cx + 0.6m,x))

M tandem 2 ( x ) = 1 1 0 k N -(y M 2 ' + YmS’)Handem2(x) := 110kN-(-yM(x - 0.6m, x) - y^^(x + 0.6m,x))

M tan dem (x) := m a x ( M t , „ d , ^ , ( x ) ,M,andem(x,)

M

^^ỉandemx 'Mtandem(X2)602.074^tandemxkN.in1.099x10'^landemí^í),2.035x10^,

Véctơ m ơm en chưa nhân hệ s ố tại các m ặt cắt do xe thiết k ế gây ra có dạng n h ư sau:

/

m ax(M ,^,;,(x,),M ,^j,„(x,))

M xetk455.804max(M ,^^,(x 2 ),M ,,„ ,,„ ( x 2 ))=m a x (M ,„ ,,(X 3),M ,,„ ,,^ (x 3))

(X4 ),\823.444kN.m1.491x10^(X 4 ))^, 2.668 v l O \5.4.5.1.3. M ôm en gây ra do tải trọng làn

The o 3.6.1.2.4, tai trọng làn rải đều suốt chiều dài cầu và c ó độ lớn như sau:

q , ^ := 9.3 kN/m

M ô m e n do tải trọng làn gây ra tại các mặt cắt xác định bằng phưcmg pháp đường ảnh

hưởng (đảh): nhân giá trị củavới diện tích đường ảnh hưởng.Giá trị diện tích đưòíig ảnh hưởng m ơm en tại các mặt cắt đặc trưng được tính sẵn ở trên

Véc tơ diện tích đảh tại các mật cắt đặc trưng:0

28.628

51.9

94.8

176.72236m'Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DW„ 5 kg/m DW DW,p + DW„ DW = 428.36 kg/m

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×