1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
"Không đạt" otherwise min(ơljb, ơl,j, ơ2,b, ơ2jd, ơ3;b, ơ3,d) = -2.551 MPa

"Không đạt" otherwise min(ơljb, ơl,j, ơ2,b, ơ2jd, ơ3;b, ơ3,d) = -2.551 MPa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều kiện để dầm khổno run là ứng suất kéo khơng vượt q ngưõng cho phép

Đ iêìi kiện= -3.536 M Paf|, - ứng suất nén lớn nhất ở biên chịu n én của dầm (ở đây tính cho dầm giữa vì dầm

giữa chịu mơmen uốn lớn hơn)

-'^DC2g + ^DWg +

;

Ih■psl>'k! -pcA cq■cq^^Dc:g, +MDWg, +^^LLg,,

^DCIg , ,

Yklh + T

'^kl

eq/ M

’^DClg,

■ykih;+ T

'yki,Ih.' 0 ^'- 0 . 5 1 1 "1.598.7263Xmc =m=12.80968.912\ 18.8 /,^-1.616,MPaKiểm tra ứng suất thớ dưới dầm:

; = i f (min(ơ4,,,i) >

= "Đat""Đạt", "Khống đ ạ t ”)với Ícf4 kd = -3.536 MPa5.8.1.4. K iểm toán ứng suất tro n g bê tô n g g ia i đoạn th i cơ n g

5.8. ì .4.1. K iểm tốn ứng siicíĩ thớ írén tronẹ q trình thi cơng

Khi dầm vừa chế lạo xong, lúc này, dự ứng lực trong cốt thép là lớn nhất trong khi

chưa có hoạt tải mà mói chỉ có tải trong bản thân của dầm chống lại lực nén của dự ứng

lực. D ầ m có khá năng bị nứt thớ trẽn.

Điều kiện f, > - 0 . 5 8 - ^

f, - ứng suất thớ trên của dầm (có thể là ứng suất kéo do D Ư L )

r.icirờng độ chịu nén cúa bẻ tỏno d ầ m khi truyền lực

f,i:= 0 .8 -f„r„ = 40M PaTải trọng tác dụng lên dầm khi th: cõng;

nA cq^ PC T

•cq[x:dc•ym•cq265Lực thực sự trong cáp DƯL:

fp e tc *“fp j “ ^ f p E S “ ^ f p R l0

5.1 88x10^F^lCị •=

• fAF

. =

* peic6.363x10'kN7.365x10'

7.502 xlO'"

0^-3.374

p s l|^DCdC:

•YnL + .

-ynl:f.=-3.12M Pa-1.71

2.878

"Đạt" if min(ft) > -0.58K T , s5 :="Khơng đạt"

-0.58'i • M P aothenvise

K T „,5 = "Đạt"• M Pa = -3.668 M P a5.8.1.4.2. K iểm toán ứng su ấ t th ớ dưới trong giai đoạn thi công

Đ ồng thời với khả năng nứt thớ trên, nếu n h ư ta dự ứng lực vượt qu á khả năng chịu

nén của bê tơng thì bê tông sẽ bị nứt dọc ở thớ dưới.

Kiểm tra khả năng này bằng phương trình dưới đây:

Đ iều kiệnh < 0 .6 r ,,0 . 6 f ; = 24 M P a- ứng suất thớ dưới của dầm (ở đây tính cho dầm biên vì dầni( T C N 5.9. 4.1. 1)biênchịu m ô m e n uốnlớn hơn)

M D Cdc

r

^pelc T^psl

fd = ^ + F p e > c - ^ - y k I c ■Yki

A

^eq

^eqĩ

-eq

"

F

Ap sl;eq;

yu;-M DCd^;

■eq,0

11.376•ykl;f.=22.304

23.783

19.917266"M PaKT,,,(,.="Đạt"ifmaxơj)< 0.6

K T ,s,= "Đạt""Khơng đạt”0'therwise5.8 .1 .5 . K iểm tra độ vồng, độ võng dầm

Xét tại mật cắt giữa nhịp (có độ võng lớn nhất)

Q u y ước: Độ võng xuống mang dấu dưcfng, vồng lên m an g dấu âm

M ô m e n quán tính cúa mặt cắt ngun đốỉ với trọng tám (khơng xét cốt thép):

Tại inặl cắt giữa nliỊp:

+ Đối với dầm S u p e r T chưa liên hợp;

+ Đối với dầm liên hợp:= 2.482 X 10" mm'*

ỉg'= I|h biIg = 4.333 X 10" mm"5.8.1.5.1. Đ ó v Ồ n g d o D Ư L

Đ ộ vồng do D Ư L có thể xác định theo cơng thức sau:

-F„.-L'

-109.607 m m5 .8 .ỉ .5.2. Đ ộ võn^ do trọỉĩịĩ lượn^ dám

f

._ 5 D C ,,.g .L ;

^' DCi •

3 ^8 4 - *^alam

E,,. -I,

^(.14

5 .8 .ỉ .5.3. Đ ộ vong do hán m ặt cáu dám ngang, ván khuôn, vách ngăn

,

5-(DC^„^ + D C ,„ + D C , ^ + D C . „ ) ^ g . L ;

N.IX2 •

' ■

^fv,Dc-: = 29.907 m m5 .8 .1 .5 .4 . Đ ộ võng do gờ chắn, lan can

,_ 5 {D C ,.).g.LÍ,

DC3DC33840 m m (tính cho dầm giữa)5 .8 .1 .5 5. Đ ộ VÕHỊỊ do lớp phủ và trang bi trên cầufv.Dw3 8 4 -E, xlam= 6.843 m mg5.8. J .5.6. Độ VỒỈĨÍỊ của dầm saiỉ khi căng cáp DƯL

fv Tc - fv |,s + fv DCIfv Tc = -62.316 m m (Vồng lên)2675.8.1.5.7. Đ ộ võng của dầm khi khai thác dưới tác dụng các tải trọng thường xuyên

^ V . I T T X •“

fv T T T Xfv .p s +f v .D C I + f v .D C 2 +^ V .D C Sfv .D W= -25.566 m m (vồng lên)5.8.1.5.8. Đ ộ võng của dầm khi khai thác dưới tác dụng các hoạt tải tải trọng thường xuyên

Đ iều kiện kiểm toán:

L,

f v .L L -800f<N .L L v P L -1000trong đó:

Lj( - chiều dài nhịp tính tốn,

ll= 37.6 mlófn nhất tại giữa nhịp do xeLấy bằng trị số lớn hơn của: Kết quả tính của xe tải thiết kế đcm; 25% cùa xe tải thiết kế

cùng tải trọng làn

ll vPL■ độlớn nhất tại giữa nhịp do xe và người điHệ số phân bố độ võng có thể lấy bằng số làn/số dầm , vì tất cả các làn thiết k ế đều

chất tải và tất cả các dầ m đỡ đều giả thiết võng n hư nhau.

D f :=“n,..

lanD f = 0.4Nb = 5Nnian = 2T ín h độ võng do xe tải đơn:

p, ; = D f . l 4 5 kNp , = 5 . 8 X lO ^ NP3:= D f.35kNP 3 = 1 . 4 x l O ‘’NBố trí xe tại vị trí bất lợi nhất như hình vẽ

4.3m4.3m

xe tải thiết kếp ,t

p, Ỷ

Ư2C1

C2 = Ụ 2ỉ---------- ----1H ình 5. 28 : xếp xe xác định đ ộ võng

Khoảng cách từ trục xe đến gối:

C 2 := ^

p, - c l

f v .i26848(3-LÍ, - 4 - c l ^c 3 : = - ^ + 4.3m2fy I = 3.729 m mTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

"Không đạt" otherwise min(ơljb, ơl,j, ơ2,b, ơ2jd, ơ3;b, ơ3,d) = -2.551 MPa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×