1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
10,TÍNH DUYỆT BẢN MẶT CẦư VÀ DẦM ngang

10,TÍNH DUYỆT BẢN MẶT CẦư VÀ DẦM ngang

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀ I LIỆ U T H A M K H Ả O1. Ticii ( lìuáiì ĩlìiéì k ế c ủ ii 2 2 T C N 272-05. Bộ Giao thõne vận lái.

2.PCiS.TS. Nĩỉuvềii Viẽ't Truníi, TS. Hồno Hà. Cẩu hê lỏiìịị cất thép nhịp iịicÌH đ(fiì.

N X B G i a o thòng vàn tai. 2003.3.PCiS/rS. Níiuyễn Viết l'runíz. Tlìic! kc càu l)é !ơììí> CƠI llìép hiệìi (lại tlìco T iêu clìiiẩii

á4.CI. NXB Giao ihỏng \ ậ n tái. 2000.PCiS. rs. Nguyễn Viét Truníz, rs. Hồna Mà. TliS, Đào Duy Lâm. Cúc vi dụ tính tốn

Cíìii hc ỉơny, co) rlicp ihco licii clitíấii niớỉ 2 2 T C N 272-0!. NXB Xâv dựiig. 2004.3.PSCi.TS. Níiuyẻn Vicì T runs. ThS. Vũ V ăn Tốn, KS. Trần Thu Hàna. Tính íốn kỹ

iliiiại .\áy ilựnỵ ìrcn M aỉlìC íul. N X B Xây dựno. 2004.6.Nhóm sinh \ lên NCKH lứp C T G I T P 44 \'à GTCC 42. Xây ílựnịi Chiùỉníị írìiìh líiilt

loiiii iliicì kc ílíini l>e loiìiị cút tlicp chí IÌ'IIÍỊ liíc llieo 2 2 T C N 272-01 hầníị plìầii iììciìi

M ailii CI(L Hỏi imhị NC KH s v Đại học Cìiao thồne vậl lai, tháng 5/2005.7.C o i n r c i c B r i d í Ị c Dcsi<^ii H a n d l)(>ok.Viện Bê tòng Mv(S. l.tHid Rc^i.siiincc’ lùicioi' D csi^ii. Amcr ican Association of Slatc High\\av and

[ lanspoitati^)!! OlTicials. A / \ S U T ( ) , Washin<4tc)ii, D.C., 1996.9.AS'I'.V1. A nn n a l Book (>f A S Í'M S la n d a n ls.Amcrican Sociely ior Testing andMalci-ials, Philadclphia, 1996.283M ỤC LỤCLời n ó i đ ầ u3C h ư ơn g 1. T rình tự thiết kê cầu dầm giản đơn dự ứng lực

1.1. Triết lý thiết k ế tổng quát51.2. Trình tự thiết k ế kết cấu nhịp dầm giản đơn dự ứng lực71.3. Sơ đồ tính tốn thiết k ế34C h ư ơn g 2. Thiết kê bản mặt cầu và dầm ngang

2.1. Thiết k ế bản mặt cầu442.2. Tính tốn dầm ngang70C h ư ơn g 3. Ví dụ tính tốn thiết kê dầm chữ I bẽ tỏng cốt thép dự ứng lực

nhịp giản đơn

3.1. Số liệu thiết k ế803.2. Thiết k ế cấu tạo813.3. Tính tốn đặc trưng hình học dầm I, hệ số phân bố tải trọng833.4. Xác định nội lực tại các mặt cắt đặc trưng923.5. Tính tốn và bố trí cốt thép1133.6. Đặc trưng hình học của các mặt cắt dầm1173.7. Tính tốn các mất mát dự ứng suất1223.8. Tính duyệt theo m ơ m e n1273.9. Tính duyệt theo lực cắt và xoắn1423.10. Tính duyệt bản mặt cầu và dầm ngang1493.11. Thiết k ế một số nội dung khác] 49C hương 4. Ví dụ tính tốn dầm cầu bê tơng cốt thép dự ứng lực

m ạ t c á t c h ữ T láp g h é p

4.1. Các loại vật liệu1504.2. Bố trí chung mật cắt ngang cầu15 14.3. Tính tốn bản mặt cầu1534.4. Tính tốn nội lực dầm chủ do tĩnh lai1692844.5. Nội lực dầm chủ do hoạt tải1764.6. Các đặc trưng vật liệu cho d ầm chủ1864.7. Chọn và bố trí cáp dự ứng lực1874.8. Tính tốn các mấl mát ứng suất1914.9. Kiếm toán theo trạng thái giới hạn cường độ 11934.10. Kiểm toán d ầm theo trạng thái giới hạn sử dụng2004.11. Tính độ võng cầu2034.12. Tính tốn dầm ngang (tham khảo)205Chương 5. Ví dụ tính tốn thiết k ế dầm S uper T bêtơng cốt thép dự ứng lực

5.1. Số liệu thiết k ế2115.2. Thiết k ế cấu tạo2125.3. T ín h tốn đặc trưng hình học d ầ m Su pe r T, hệ số p hân b ố tải tr ọn g2145.4. Xác định nội lực tại các mặt cắt đặc trưng2235.5. Tính tốn và bố trí cốt thép2455.6. Đặc trưng hình học của các mặt cắt dầm2505.7. Tính tốn các mất mát dự ứng suất2565.8. Tính duyệt theo m ơ m e n2605.9. Tính duyệt theo lực cắt và xoắn2755.10. Tính duyệt bản mặt cầu và dầ m ngang282.s. 11. Thiếl kế một sò nội dung khác282T à i liệu t h a m k h ả o283285Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

10,TÍNH DUYỆT BẢN MẶT CẦư VÀ DẦM ngang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×