1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chế độ về an toàn, VSLĐ đối với NLĐ

Các chế độ về an toàn, VSLĐ đối với NLĐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc mơi

trường lao động.

Điều 17. Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Đối tượng tại Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định thành các nhóm sau đây:

1. Nhóm 1: Người quản lý phụ trách cơng tác an tồn, vệ sinh lao động bao gồm:a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương

đương;b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an tồn, vệ sinh lao động.2. Nhóm 2: Người làm cơng tác an tồn, vệ sinh lao động bao gồm:a) Chun trách, bán chun trách về an tồn, vệ sinh lao động của cơ sở;b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.3. Nhóm 3: Người lao động làm cơng việc có u cầu nghiêm ngặt về an tồn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục cơng việc có u cầu nghiêm ngặt về an tồn, vệ

sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

4. Nhóm 4: Người lao động khơng thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao

động.

5. Nhóm 5: Người làm cơng tác y tế.

6. Nhóm 6: An tồn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 18. Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động9/20/19chuyenmon.crsvina@gmail.com18PHẦN IIKIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG9/20/19chuyenmon.crsvina@gmail.com19I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA CƠNG TÁC ATVSLĐ1.Mục đíchCơng tác AT – VSLĐ gắn liền với hoạt động của mỗi người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơng việc được giao.Mục đích của công tác AT – VSLĐ là thông qua các biện pháp về khoa học – công nghệ, tổ chức – hành chính, kinh tế - xã hội để

loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong quá trình sản xuất, tạo nên một điều kiện lao động đảm bảo an toàn và vệ

sinh. Như vậy sẽ:+ Ðảm bảo an toàn thân thể cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn, chấn thương hoặc tử vong

trong lao động.

+ Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động xấu gây ra.

+ Duy trì, phục hồi sức khoẻ và khả năng lao động cho người lao động.9/20/19chuyenmon.crsvina@gmail.com20I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA CƠNG TÁC ATVSLĐ2.Ý nghĩaAT – VSLĐ là một phạm trù của sản xuất, gắn liền với sản xuất nhằm bảo vệ yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất đó là

người lao động. Mặt khác, nhờ chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người lao động, mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ mà cơng

tác AT – VSLĐ mang ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội – nhân văn to lớn.

2.1. Ý nghĩa chính trị

AT – VSLĐ là một chính sách kinh tế - xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta. Nhiều chính sách , chế độ Bảo hộ lao động được ban

hành trên cơ sở Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng NLĐ là vốn quí, là lực lượng cần được bảo vệ. Họ chính là những người hàng

ngày, hàng giờ tạo nên các sản phẩm cho xã hội, góp phần thực hiện tốt cơng cuộc CNH – HĐH nước nhà. Vì thế cơng tác AT – VSLĐ

thể hiện tính ưu việt của chệ độ Xã hội chủ nghĩa Việt nam9/20/19chuyenmon.crsvina@gmail.com21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chế độ về an toàn, VSLĐ đối với NLĐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×