1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHUỖI HÔ HẤP TẾ BÀO

CHUỖI HÔ HẤP TẾ BÀO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số hệ thống oxh-khử đặc biệt

a) Glutathion

Tripeptid (γ Glu-Cys-Gly)

G-SH

2H

G - SH

SHDạng

G - SH

SH

khửG-S

l

G-S bảo vệ 1 số enzym (chứa nhóm –SH, như CoA)) khỏi tác động oxh.Dạng

oxhb) Vit C (a.L.Ascorbic)Dạng

khửCH2OH

l

H - C – OH

l

C–H

l

0 C – OH

l

C – OH

l

C=O- 2H

+ 2HCH2OH

l

H - C - OH

l

C–H

l

0 C=O

l

C=O

l

C=ODạng

oxhKẾT LUẬN

Thực chất, chuỗi hơ hấp tế bào là q trình oxy hóa khử xảy ra trong điều kiện sinh

học, năng lượng (Q) được giải phóng từ từ và được tích trữ trong các liên kết giàu

năng lượng (~) nhờ phản ứng phosphoryl hóa (thu năng lượng) ADP thành ATP.5. Chu trình Krebs

5.1 Đại cương

- CT Tricarboxylic

- CT Citric

- Quá trình “đốt cháy” oxh mạch 2C (Act~SCoA) giải phóng 2pt CO 2, 4 cặp nguyên tử H (tạo thành H2O)

và năng lượng.C2

2HC4H2O

C6

C6H2O2H2H

ATPC4C5C4

2HCO2CO22. Năng lượng giải phóng của chu trình Krebs

Kết quả của sự oxy hóa hồn tồn gốc acetyl:

- Hai phản ứng khử carboxyl loại C dưới dạng CO2

- Bốn phản ứng oxy hóa cung cấp 4 cặp hydro

- Bốn cặp hydro này được chuyển đến Oxy trong

chuỗi HHTB tạo thành H2 O và năng lượng.

Năng lượng tích trữ được của chu trình Krebs:

- Gđ 3:1NADHH+ đi vào chuỗi HHTB

3 ATP

- Gđ 4: 1NADHH+ đi vào chuỗi HHTB

3 ATP

- Gđ 6: 1 FADH2 đi vào chuỗi HHTB

2 ATP

- Gđ 8: 1 NADHH+ đi vào chuỗi HHTB

3 ATP

-Gđ 5: 1 GTP

1 ATP

Tổng cộng: 12 ATPVị trí, vai trò củaK-Là giai đoạn 3, giai đoạn thối hóa cuối cùng chung của các

chất

Ý nghĩa năng lượng: tạo năng: 1 gốc acetyl  2 CO2, 12 ATP-Ý nghĩa tổng hợp: tiền chất tổng hợp nhiều chất khác-ASPNH2OA

α GSucCoA

Hem

Thể cetongluNH2Điều hồ chu trình acid

citric

 Lượng Act-CoA và OA trong ti thể

 Nhu cầu tế bào đối với ATPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHUỖI HÔ HẤP TẾ BÀO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×