1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG TRÌNH CODE CHO BÀI LUẬN VĂN

CHƯƠNG TRÌNH CODE CHO BÀI LUẬN VĂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

pinMode(MUA,INPUT);

myservo2.attach(13);

myservo1.attach(12);

}

void loop()

{

nhietdo=analogRead(chanlaynhiet);

nhietdo=(nhietdo*5.0*1000.0/1024.0)/10;

Serial.println(nhietdo);

delay(500);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Temperature ");

lcd.print(nhietdo);

lcd.print("oC");

if (digitalRead(PIR) == 0 & digitalRead(MUA) == 1)

{

Serial.println("NO RAIN & NO MOTION");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.println("NO PIR ; NO RAIN");

myservo2.write(158);

myservo1.write(100);

}

if (digitalRead(PIR) == 1 & digitalRead(MUA) == 0)

{

Serial.println("MOTION & RAINING");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.println(" PIR ; RAINING ");

myservo2.write(70);

myservo1.write(150);

58}

if (digitalRead(PIR) == 1 & digitalRead(MUA) == 1)

{

Serial.println("MOTION & NO RAIN");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.println(" PIR ; NO RAIN ");

myservo2.write(70);

myservo1.write(100);

}

if (digitalRead(PIR) == 0 & digitalRead(MUA) == 0)

{

Serial.println("NO MOTION & RAINING");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.println(" NO PIR; RAINING");

myservo2.write(158);

myservo1.write(150);

}

pos=sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD);

if((int)pos>0&&(int)pos<=20)

{

message[0]='\0';

delay(100);

sms.GetSMS((int)pos,number,message,180);

p=strstr(message,"aTEST");

if(p)

{

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 1 & ((10 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 21)))

{

59sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA VA CO CHUYEN DONG NHIET;

Nhiet do: 20 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 0 & ((19 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 21)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA; Nhiet do: 20 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 1 & ((19 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 21)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "CO CHUYEN DONG NHIET; Nhiet do: 20 do

C");

}

if(digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 0 & ((19 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 21)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "KHONG CO GI; Nhiet do: 20 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 1 & ((21 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 23)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA VA CO CHUYEN DONG NHIET;

Nhiet do: 22 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 0 & ((21 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 23)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA; Nhiet do: 22 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 1 & ((21 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 23)))

60{

sms.SendSMS("0943129567", "CO CHUYEN DONG NHIET; Nhiet do: 22 do

C");

}

if(digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 0 & ((21 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 23)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "KHONG CO GI; Nhiet do: 22 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 1 & ((23 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 25)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA VA CO CHUYEN DONG NHIET;

Nhiet do: 24 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 0 & ((23 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 25)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA; Nhiet do: 24 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 1 & ((23 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 25)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "CO CHUYEN DONG NHIET; Nhiet do: 24 do

C");

}

if(digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 0 & ((23 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 25)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "KHONG CO GI; Nhiet do: 24 do C");

}

61if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 1 & ((25 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 27)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA VA CO CHUYEN DONG NHIET;

Nhiet do: 26 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 0 & ((25 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 27)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA; Nhiet do: 26 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 1 & ((25 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 27)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "CO CHUYEN DONG NHIET; Nhiet do: 26 do

C");

}

if(digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 0 & ((25 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 27)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "KHONG CO GI; Nhiet do: 26 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 1 & ((27 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 29)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA VA CO CHUYEN DONG NHIET;

Nhiet do: 28 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 0 & ((27 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 29)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA; Nhiet do: 28 do C");

62}

if (digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 1 & ((27 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 29)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "CO CHUYEN DONG NHIET; Nhiet do: 28 do

C");

}

if(digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 0 & ((27 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 29)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "KHONG CO GI; Nhiet do: 28 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 1 & ((29 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 31)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA VA CO CHUYEN DONG NHIET;

Nhiet do: 30 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 0 & ((29 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 31)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA; Nhiet do: 30 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 1 & ((29 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 31)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "CO CHUYEN DONG NHIET; Nhiet do: 30 do

C");

}

if(digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 0 & ((29 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 31)))

{

63sms.SendSMS("0943129567", "KHONG CO GI; Nhiet do: 30 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 1 & ((31 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 33)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA VA CO CHUYEN DONG NHIET;

Nhiet do: 32 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 0 & ((31 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 33)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA; Nhiet do: 32 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 1 & ((31 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 33)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "CO CHUYEN DONG NHIET; Nhiet do: 32 do

C");

}

if(digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 0 & ((31 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 33)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "KHONG CO GI; Nhiet do: 32 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 1 & ((33 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 35)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA VA CO CHUYEN DONG NHIET;

Nhiet do: 34 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 0 & ((33 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 35)))

64{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA; Nhiet do: 34 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 1 & ((33 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 35)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "CO CHUYEN DONG NHIET; Nhiet do: 34 do

C");

}

if(digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 0 & ((33 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 35)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "KHONG CO GI; Nhiet do: 34 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 1 & ((35 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 37)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA VA CO CHUYEN DONG NHIET;

Nhiet do: 36 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 0 & ((35 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 37)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA; Nhiet do: 36 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 1 & ((35 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 37)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "CO CHUYEN DONG NHIET; Nhiet do: 36 do

C");

}

65if(digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 0 & ((35 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 37)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "KHONG CO GI; Nhiet do: 36 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 1 & ((37 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 39)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA VA CO CHUYEN DONG NHIET;

Nhiet do: 38 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 0 & ((37 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 39)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA; Nhiet do: 40 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 1 & ((37 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 39)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "CO CHUYEN DONG NHIET; Nhiet do: 38do

C");

}

if(digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 0 & ((37 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 39)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "KHONG CO GI; Nhiet do: 38 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 1 & ((39 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 41)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA VA CO CHUYEN DONG NHIET;

Nhiet do: 40 do C");

66}

if (digitalRead(MUA) == 0 & digitalRead(PIR) == 0 & ((39 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 41)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "TROI MUA; Nhiet do: 40 do C");

}

if (digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 1 & ((39 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 41)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "CO CHUYEN DONG NHIET; Nhiet do: 40do

C");

}

if(digitalRead(MUA) == 1 & digitalRead(PIR) == 0 & ((39 <= nhietdo) &&

(nhietdo < 41)))

{

sms.SendSMS("0943129567", "KHONG CO GI; Nhiet do: 40 do C");

}

sms.DeleteSMS((int)pos);

}

}

delay(200);

}67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG TRÌNH CODE CHO BÀI LUẬN VĂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×