1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 10: Hình ảnh khảo nghiệm đo đạc độ mấp mô mặt đồng.

PHỤ LỤC 10: Hình ảnh khảo nghiệm đo đạc độ mấp mô mặt đồng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình PL 3: Khung xe robot.90Hình PL 4: Bộ phận cân bằng sau khi thi cơng.Hình PL 5: Khảo nghiệm mơ phỏng độ mấp mơ mặt đồng.91Hình PL 6: Mơ hình robot di chuyển đến điềm cần đo.92Hình PL 7: Hình ảnh mơ hình robot mơ phỏng độ mấp mơ mặt đồng.93Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 10: Hình ảnh khảo nghiệm đo đạc độ mấp mô mặt đồng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×