1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Khảo nghiệm máy cấp nắp chai tự động

6 Khảo nghiệm máy cấp nắp chai tự động

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 4.3: Khảo nghiệm số nắp máy đếm được trong 1 phút.

Số lầnLần 1Lần 2Lần 3Lần 4Lần 5Số nắp

21

22

19

20

20

Dựa vào kết quả khảo nghiệm cho thấy số nắp trung bình mà máy đếm được

trong 1 phút là: (21 + 22 + 19 + 20 +20)/5 20 nắp.

Qua 2 thông số cho thấy kết quả khảo nghiệm giữa 2 thông số khá tương đồng

nhau và qua đây ta tính được khoảng thời gian trung bình máy đếm được 1 nắp là:

t = 61.8/20 = 3.09 giây.63Hình 2.29 Mạch điều khiển thiết bị cấp nắp chai tự động được lắp ráp.64Hình 2.30 Thiết bị cấp nắp chai tự động sau khi chế tạo và lắp đặt.65Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết luận.

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo và vận hành máy cấp nắp chai tự

động, đề tài đã thực hiện được một số kết quả:

Hoàn tất việc thiết kế, chế tạo thử nghiệm phần cơ khí máy cấp nắp chai tự

động và mạch điều khiển máy.

Thiết lập giải thuật điều khiển tự động cho máy.

Vận hành khảo nghiệm sơ bộ máy cho thấy máy đếm được 20 nắp/phút.

Thiết bị có khả năng vận hành theo thơng số đã cài đặt.

Kết cấu đơn giản, dễ chế tạo tại các xưởng cơ khí trong nước.

Sau khi khảo nghiệm máy, dựa vào các thông số vừa khảo nghiệm được cho

thấy khoảng thời gian trung bình máy đếm 1 nắp là 3.09 giây.

5.2 Kiến nghị

Do hạn chế về thời gian và kinh phí nên thiết bị chỉ dừng lại ở mức độ mơ hình

thiết bị cấp nắp chai tự động. Vì thế nên mơ hình máy chỉ mang tính chất khảo

nghiệm, vận hành, phương thức điều khiển và đánh giá. Vì vậy, cần chế tạo sản phẩm

hồn chỉnh với quy mơ lớn hơn và sử dụng công nghệ chế tạo hiện đại để máy có thể

đạt được hiệu quả cũng như năng suất làm việc. Ngồi ra, có thể phát triến máy theo

hướng kết hợp với dây chuyền đóng nắp chai tự động và đóng gói bao bì tự động để

tạo thành một dây chuyền hoàn chỉnh.66TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Nguyễn Ngọc Cẩn, Kỹ thuật điều khiển tự động, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia

[2] GS.TS Nguyễn Trọng Hiệp và Nguyễn Văn Lẫm, Thiết kế chi tiết máy, Nhà xuất

bản Giáo dục 2003.

[3] Phan Quốc Phơ, Giáo Trình Cảm Biến, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

[4] Trần Hữu Quế, Vẽ kỹ thuật cơ khí, Nhà xuất bản giáo dục 2002.

[5] Vương Thành Tiên, Bài giảng nguyên lý máy, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ

Chí Minh.

[6] Dương Minh Trí, Linh kiện điện tử, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2004.

Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tiếng nước ngoài

[7] Theo Michael Margolis (2011), Arduino Cookbook.67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Khảo nghiệm máy cấp nắp chai tự động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×