1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Khảo nghiệm máy gập lưới tự động.

5 Khảo nghiệm máy gập lưới tự động.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 2: Cấp nguồn cho máy, hiệu chỉnh các thông số, số lượng bước gập trên 1

sản phẩm, độ dài 1 bước gập.

Bước 3: Sau khi đã hiệu chỉnh, ấn Start để tiến hành chạy máy, thu sản phẩm và

kiểm tra lại các thông số trên sản phẩm.

Khảo nghiệm độ dài 1 lần gập.

Bảng 4.3: Khảo nghiệm thông số độ dài bước gập.

Chiều dài

Lần gập

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 5

Lần 6

Lần 7

Lần 8

Lần 9

Lần 10

Trung bình40(mm

)80(mm

)120(mm

)39,4

41,7

40,2

39,4

40,7

39,6

40,8

39,6

40,4

38,7

40,0579,2

81,7

80,7

81,1

79,3

80,4

79,7

79,4

80,5

79,6

80,16120,5

121,5

119,6

120,4

120,6

121,5

119,6

119,1

121,8

119,7

120,4347Biể u đồ khảo nghiệm chiều dài 1 l ần gập

140

120

100

80

60

40

20

0

Lần 1Lần 2Lần 3Lần 4

40mmLần 5Lần 6

80mmLần 7Lần 8Lần 9Lần 10120mmHình 4.22: Biểu đồ khảo nghiệm chiều dài 1 lần gập.

Kết luận: Từ số liệu thực nghiệm ở (Bảng 4.3) và (Hình 4.22) cho thấy có sự sai

lệch của chiều dài 1 bước gập so với độ dài đã cài đặt:

Với độ dài là 40mm thì sai lệch là: 40,05 ± 0,77 (mm).

Với độ dài là 80mm thì sai lệch là: 80,16 ± 0,72 (mm).

Với độ dài là 120mm thì sai lệch là: 120,43 ± 0,86 (mm).

Bảng 4.4: Số liệu khảo nghiệm độ cao bước gập của sản phẩm.

Cạnh

Lần khảo nghiệmChiều dài

Chiều dài

cạnh A (mm) cạnh B (mm)

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 5

Lần 6

Lần 7

Lần 8

Lần 9

Lần 1013,9

14

13,2

13,1

14,5

14,1

13,9

14,7

13,5

14,214,2

13,7

13,1

13,2

14,3

13,3

13,6

14,1

13,8

14,3Trung bình13,9113,764815

14.5

14

13.5

Chiều dài cạnh A (mm)

Chiều dài cạnh B (mm)13

12.5

12

n

Lầ1n

Lầ2n

Lầ3n

Lầ4n

Lầ5n

Lầ6n

Lầ7n

Lầ89 10

n

Lầ Lầ nHình 4.23: Biểuđồ khảo nghiệm độ cao bước gập của sản phẩm.

Kết luận: Từ số liệu thực nghiệm có được ở (Bảng 4.4) và (Hình 2.23) cho thấy

có sự sai lệch về độ cao bước gập trong các lần gập.

Sai lệch ở cạnh gập A: 13,91 ± 0,52 (mm).

Sai lệch ở cạnh gập B: 13,76 ± 0,45 (mm).CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và vận hành thiết bị máy gập lưới tự

động, đề tài đã thực hiện được một số kết quả:

Đã hoàn tất việc thiết kế, chế tạo thử nghiệm mạch điều khiển tự động máy gập

lưới tự động.

Thiết lập giải thuật điều khiển tự động cho máy gập lưới tự động.

Thiết bị có khả năng tự động vận hành theo thông số đã được cài đặt.

Thiết kế cơ cấu đơn giản phù hợp với khả năng chế tạo ở các xưởng cơ khí Việt

Nam.

Làm chủ được công nghệ điều khiển, vận hành máy gập lưới tự động.

Các thông số sản phẩm sau khi khảo nghiệm:

49Sai lệch ở cạnh gập A: 13,91 ± 0,52 (mm).

Sai lệch ở cạnh gập B: 13,76 ± 0,45 (mm).

Chiều dài 1 lần gập:

Với độ dài là 40mm thì sai lệch là: 40,05 ± 0,77 (mm).

Với độ dài là 80mm thì sai lệch là: 80,16 ± 0,72 (mm).

Với độ dài là 120mm thì sai lệch là: 120,43 ± 0,86 (mm).

KIẾN NGHỊ

Máy gập lưới tự động cần tiếp tục tiến hành khảo nghiệm đánh giá khả năng hoạt

động thêm.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1]. Nguyễn Ngọc Cẩn, Kỹ thuật điều khiển tự động, Nhà xuất bản Đại học Quốc

gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2001.

[2]. Nguyễn Ngọc Điệp, Giáo trình Hệ Thống Khí Nén – Thủy Lực, Trường Đại

Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 2007.

[3]. GS.TS Nguyễn Trọng Hiệp và Nguyễn Văn Lẫm, Thiết kế chi tiết máy, Nhà

xuất bản Giáo dục 2003.

[4]. Nguyễn Minh Hương, Giáo trình khí cụ điện, Nhà xuất bản Hà Nội, 2007.

[5]. Trần Hữu Quế, Vẽ kỹ thuật cơ khí, Nhà xuất bản giáo dục 2002.

[6]. Dương Minh Trí, Linh kiện điện tử, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật,

2004.

[7]. ThS. Đỗ Hữu Toàn, Sức bền vật liệu, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí

Minh, 1995.

Tiếng nước ngoài

[8]. Theo Michael Margolis, Arduino Cookbook, in tại Mỹ, 2011.50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Khảo nghiệm máy gập lưới tự động.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×