1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Khảo nghiệm khả năng đếm vít của thiết bị đếm vít tự động.

6 Khảo nghiệm khả năng đếm vít của thiết bị đếm vít tự động.

Tải bản đầy đủ - 0trang

bấm giờ để khảo nghiệm thời gian đếm của thiết bị. Khảo nghiệm 10 lần, kết quả khảo

nghiệm được thể hiện trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2: Bảng khảo nghiệm khả năng đếm vít của thiết bị đếm vít tự động.

Số lần

Thời gian1

332

363

411234

355

456

297

398

429

3510

40910(s)

50

45

40T hời gian (s)35

30

25

20

15

10

5

0456số lần78

Thời gian (s)Hình 4.21: Biểu đồ thể hiện khả năng đếm vít của thiết bị.

Dựa vào kết quả khảo nghiệm cho thấy thời gian đếm được 5 con vít của thiết bị

đếm vít tự động có sự chênh lệch do còn phụ thuộc vào khả năng điền vít vào các rãnh

trên đĩa.Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ5.1 Kết luận.

Sau một quá trình nghiên cứu và thực hiện của nhóm cùng với sự hướng dẫn

nhiệt tình của giảng viên hướng dẫn. Đề tài đã đạt được một số kết quả:

Đã hoàn thành việc thiết kế thiết bị đếm vít tự động.

Chế tạo khảo nghiệm thiết bị đếm vít tự động.

47Thiết kế mạch điều khiển thiết bị đếm vít tự động.

Thiết kế mạch cơng suất điều khiển động cơ DC

Thiết kế mạch nguồn.

Thiết lập giải thuật điều khiển thiết bị đếm vít tự động.

Khảo nghiệm sơ bộ thiết bị đếm vít tự động.

Kết luận: Tùy vào số lượng vít mỗi túi mà thời gian đếm khác nhau. Với số

lượng vít mỗi túi là 5 con vít thì năng suất thiết bị khoảng 70-80 túi/giờ.

5.2 Đề nghị.

Do thời gian ngắn và kinh phí có hạn nên thiết bị đếm vít tự động chỉ là mơ hình

mang tính chất khảo nghiệm vận hành tự động nên có một số sai sót dẫn đến sai số so

với tính tốn thiết kế ban đầu. Vì vậy cần chế tạo một sản phẩm hồn chỉnh với quy

mơ lớn với mơ hình hiện tại để tăng công suất cũng như năng suất của máy đồng thời

kết hợp thêm bộ phận đóng gói tạo thành một dây chuyền từ cấp đếm vít đến đóng gói

sản phẩm.48TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

[1]. Nguyễn Ngọc Cẩn, Kỹ thuật điều khiển tự động, Nhà xuất bản Đại học Quốc

gia Thành Phố Hồ Chí Minh

[2] PGS. TS. Trịnh Chất – TS. Lê Văn Uyển, Tính tốn thiết kế hệ thống dẫn

động cơ khí, tập 1, NXB Giáo dục –2002.

[3] Trần Văn Giản, Khai triển hình gò, NXB cơng nhân kỹ thuật – 1976.

[4] Nguyễn Trọng Hiệp - Nguyễn Văn Lẫm, Thiết kế chi tiết máy, NXB Giáo

dục – 2003.

[5] Phàn Văn Hun – Hồ Văn Bác, Khai triển hình gò,NXB Hải phòng - 2004

[6] Phan Quốc Phơ - Nguyễn Đức Chính, Giáo trình cảm biến, NXB Khoa học

và kỹ thuật – 2000.

[7] Vương Thành Tiên, Bài giảng nguyên lý máy, ĐHNL.

[8] Dương Minh Trí, Linh kiện điện tử, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2004.

TIẾNG NƯỚC NGOÀI

[9] Michael Margolis (2011), Arduino Cookbook.49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Khảo nghiệm khả năng đếm vít của thiết bị đếm vít tự động.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×