1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Hướng phát triển của đề tài

2 Hướng phát triển của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Tấn PhúcDiễn đàn: http://arduino.cc

http://arduino.vn

http://www.microchip.com/

http://www.datasheet4u.net/88Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Tấn PhúcPHỤ LỤC

CODE CHƯƠNG TRÌNH

#include

#include

#include

SoftwareSerial mySerial(12, 13);

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);

LiquidCrystal lcd(16, 15, 14, 2, 3, 4);

int chieu1 = 5;

int chay1 =6;

int chieu2 = 7;

int chay2 =8;

int chieu3 = 9;

int chay3 =10;

void setup() {

lcd.begin(20, 4);

lcd.clear();

Serial.begin(9600);

Serial.println("Moi ban chon 2 luu chon va bam vao 2 nut nhan");

finger.begin(57600);

for( int chan=43;chan<49;chan++) {

pinMode(chan,INPUT);}

pinMode(39,INPUT_PULLUP);

pinMode(41,INPUT_PULLUP);

pinMode(chieu1,OUTPUT);

pinMode(chay1,OUTPUT);

pinMode(chieu2,OUTPUT);

pinMode(chay2,OUTPUT);

pinMode(chieu3,OUTPUT);

PL89Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Tấn PhúcpinMode(chay3,OUTPUT);

pinMode(11,OUTPUT);

pinMode(40,OUTPUT);

pinMode(38,OUTPUT);

pinMode(37,OUTPUT);

dongcobuoc1(0);

dongcobuoc2(0);

dongcobuoc3(0);

int ct1=LOW;

int ct2=LOW;

int ct3=LOW;

int ct4=LOW;

int ct5=LOW;

int ct6=LOW;

htbandau();

digitalWrite(40,LOW);

digitalWrite(38,LOW);

digitalWrite(37,LOW);

if (finger.verifyPassword()) {

} else {

while (1);}}

void loop() {

int ct1=digitalRead(48);

int ct2=digitalRead(47);

int ct3=digitalRead(46);

int ct4=digitalRead(45);

int ct5=digitalRead(44);

int ct6=digitalRead(43);

int ctgui=digitalRead(41);

int ctnhan=digitalRead(39);

PL90Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Tấn Phúcif (ctgui==LOW){

digitalWrite(37,HIGH);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("CHE DO GUI HANG DANG");

lcd.setCursor(3, 2);

lcd.print("HOAT DONG");

if (ct1==HIGH){

if (ct2==HIGH){

if(ct3==HIGH){

if (ct4==HIGH){

if(ct5==HIGH){

if(ct6==HIGH){

lcd.clear();

lcd.setCursor(3, 0);

lcd.print("HE THONG DAY");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("QUY KHACH THONG CAM");

lcd.setCursor(4, 2);

lcd.print("HEN LAN SAU);}

else{luuvantay(6);}}

else{luuvantay(5);}}

else{luuvantay(4);}}

else{luuvantay(3);}}

else{luuvantay(2);}}

else{luuvantay(1);}}

if (ctnhan==LOW){

digitalWrite(38,HIGH);

lcd.clear();

lcd.setCursor(1, 1)

PL91Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Tấn Phúclcd.print("CHE DO NHAN HANG");

lcd.setCursor(1, 2);

lcd.print("DANG HOAT DONG");

kiemtravantay();

int i=0;

do {if(i<=20)

digitalWrite(40,HIGH);

else digitalWrite(40,LOW);

i=i+1;}

while(ctnhan==LOW); }

}PL92Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Hướng phát triển của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×