1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Hướng phát triển của đồ án.

2 Hướng phát triển của đồ án.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình “Nhập mơn xử lý ảnh” Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS NguyễnQuang Hoan, Năm 2006.

2. Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects, Daniel LélisBaggio, 2012.

3. OpenCV 2 Computer Vision Application Programming Cookbook, RobertLaganière, 2011

4. Website linh kiện điện tử http://www.htpro.vn

5. Luận văn tốt nghiệp “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mơ hình đếm cá giống tựđộng” Bùi Đắc Phương và Lê Trọng Tấn Phát, 201048PHỤ LỤC

Code xử lý ảnh

importnumpy as np

import cv

import cv2

import time

import os

import RPi.GPIO as GPIO

import time

import sys

sys.path.append('/home/pi/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code/Adafruit_CharLCD')

from Adafruit_CharLCD import Adafruit_CharLCD

lcd=Adafruit_CharLCD(pin_rs=9,pin_e=11,pins_db=[25,8,7,12])

Display

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

lcd.begin(16,2)

lcd.clear()

soca = 0

i =0

timel = 0

setup_soca = 0

socacandem = 0

start = time.time()

avg = 0

49# instantiate LCDkq = 0

# khai bao bien tang giam so luong can dem

tang = 0

giam = 0

setuptime = 0

trunggian = 1

# khai bao cac bien dung loai 2 gt max min

gt1 = 0

gt2 = 0

gt3 = 0

gt4 = 0

gt5 = 0

gtmax = 0

gtmin = 0GPIO.setup(21,GPIO.IN,pull_up_down = GPIO.PUD_UP)

lcd.setCursor(0,0)

lcd.message('WELLCOME')time.sleep(2)lcd.setCursor(0,0)

lcd.message("May dem ca giong")

time.sleep(2)

lcd.setCursor(0,0)

lcd.message("Nhap so luong ca")

time.sleep(2)

50# setup pin mode out

GPIO.setup(5, GPIO.OUT) #dong co quay thuan

GPIO.setup(6, GPIO.OUT) # dong co quay nguoc

def settang():

global setup_soca

globaltrunggian

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(26,GPIO.IN,pull_up_down = GPIO.PUD_UP)

input_state = GPIO.input(26)

if input_state == False:

lcd.clear()

print('tang')

if trunggian == 1:

setup_soca = setup_soca + 1

elif trunggian == 2:

setup_soca = setup_soca + 10

elif trunggian == 3:

setup_soca = setup_soca + 20

lcd.message('so ca nhap:')

s = str(setup_soca)

lcd.setCursor(13,0)

lcd.message(s)defsetgiam():

global setup_soca

global trunggian

51GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(19,GPIO.IN,pull_up_down = GPIO.PUD_UP) # buton setup decrease

input_state = GPIO.input(19)

if input_state == False:

lcd.clear()

print ('giam')

if trunggian == 1:

setup_soca = setup_soca - 1

elif trunggian == 2:

setup_soca = setup_soca - 10

elif trunggian == 3:

setup_soca = setup_soca - 20

lcd.message('so ca nhap')

s = str(setup_soca)

lcd.setCursor(13, 0)

lcd.message(s)

'''--------------------------------------------------chuong trinh dem ca voi so lan lap lai la 5 lan

-------------------------------------------------'''

def demca():

global soca

global i

global OrgImg

global avg

global gt1

global gt2

52global gt3

global gt4

global gt5

global gtmax

global gtmin

lap = 0

lap1 = 0

avg = 0

cam = cv2.VideoCapture(0)#cv2.imwrite("anhchup5.jpg", cam)while (lap <5):lap = lap + 1

soca = 0

avg =0

err,img = cam.read()

#cv2.imshow("anhgoc", img)

k = cv2.waitKey(10) & 0xff

# Load an color image. 2nd arg: 1 = color, 0 = grayscale, -1 = unchanged)

#OrgImg = cv2.imread("anhca2.jpg",1)

OrgImg = img53cv2.imwrite("anhchupca.jpg",OrgImg)

#cv2.imshow('anhmau',OrgImg)

BinImg = cv2.cvtColor(OrgImg, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# BinImg = cv2.Canny(blur)

ret, BinImg = cv2.threshold(~BinImg, 155, 255, cv2.THRESH_BINARY)

OrgImg = cv2.medianBlur(OrgImg, 3)

cv2.imwrite("anhnhiphan.jpg",BinImg)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT,(1,1))

kernel2 = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT,(2,2))# co anh

BinImg = cv2.erode(BinImg,kernel)

#gian anh

BinImg = cv2.dilate(BinImg,kernel2)

cv2.imwrite("anhxuli.jpg",BinImg)

contours, hierarchy = cv2.findContours(BinImg, cv2.RETR_EXTERNAL,

cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)cv2.drawContours(OrgImg,contours,-1,(0,255,0),1)

cv2.imwrite("drawcontour.jpg",OrgImg)

#cv2.imshow("anh",OrgImg)

print "tong so phan tu cnt ",(len(contours))

h=0#for i in contours:

54for i in range (0, len(contours)):

#for i in contours:

area = cv2.contourArea(contours[i])

h = h+1

unicocnt = contours[i]

print "phan tu thu",h

# tim chu viperimeter = cv2.arcLength(unicocnt, True)

hull = cv2.convexHull(unicocnt)

hullperimeter = cv2.arcLength(hull,True)

if area >15 and area <= 90:

soca = soca + 1

elif area>90and area<=170:

soca = soca + area/90

elif area>170 and area<= 350:

soca = soca + area/100

elif area >350 and area <= 700:

soca = soca + area / 100

elif area >700 and area <= 1300 :

soca = soca + area/100

elif area >1300 and area <= 2000:

soca = soca + area/90

elif area>2000 and area<=4000:

soca = soca + area/120

elif area >4000and area <= 6000 :

soca = soca + area/130

elif area >6000and area <= 8000:

55soca = soca + area/140

elif area >8000:

soca = soca +area/ 120

print area

#print perimeter

# print hullperimeter

print "so ca ",soca

if lap == 1:

gt1 = soca

if lap == 2:

gt2 = soca

if lap == 3:

gt3 = soca

if lap == 4:

gt4 = soca

if lap == 5:

gt5 = socalist1 = [gt1,gt2,gt3,gt4,gt5]

gtmax = max(list1)

gtmin = min(list1)

avg = gt1 + gt2 + gt3 + gt4 + gt5 - gtmax - gtminprint" gia tri trung binh", avg

print " Cac gia tri", gt1,gt2,gt3,gt4,gt5

print " gia tri min", gtmin

56print " gia tri max", gtmax

print "so ca cuoi cung ",avg//3

print "so lan lap", lap

cam.release()def demca1():

global soca

global i

global OrgImg

global avg

global gt1

global gt2

global gt3

global gt4

global gt5

global gtmax

global gtmin

lap = 0

lap1 = 0

avg = 0

cam = cv2.VideoCapture(0)#cv2.imwrite("anhchup5.jpg", cam)while (lap <1):

57lap = lap + 1

soca = 0

avg =0

err,img = cam.read()

#cv2.imshow("anhgoc", img)

k = cv2.waitKey(10) &0xff

# Load an color image. 2nd arg: 1 = color, 0 = grayscale, -1 = unchanged)

#OrgImg = cv2.imread("anhca2.jpg",1)

OrgImg = imgcv2.imwrite("anhchupca.jpg",OrgImg)

#cv2.imshow('anhmau',OrgImg)

BinImg = cv2.cvtColor(OrgImg, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# BinImg = cv2.Canny(blur

ret, BinImg = cv2.threshold(~BinImg, 155, 255, cv2.THRESH_BINARY)

OrgImg = cv2.medianBlur(OrgImg, 3)

cv2.imwrite("anhnhiphan.jpg",BinImg)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT,(1,1))

kernel2 = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT,(2,2))# co anh

BinImg = cv2.erode(BinImg,kernel)

#gian anh

BinImg = cv2.dilate(BinImg,kernel2)

58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Hướng phát triển của đồ án.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×