1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Giao tiếp với người dùng qua tin nhắn SMS

6 Giao tiếp với người dùng qua tin nhắn SMS

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4. 11 Sơ đồ qua trình tương tác với người dùng dịch vụ bằng SMSHình 4. 12 Người dùng tương tác với hệ thống qua SMS

4.7 Khảo nghiệm

Sau khi hồn thành mơ hình tơi tiến hành khảo nghiệm với những nội dung sau:

-Thực hiện khảo nghiệm lặp lại cho mơ hình xe bt đi qua trạm phát 10 lần.

-Giám sát thời gian truyền nhận dữ liệu giữa trạm phát và các trạm xe buýt và

thời gian hiển thị trên LCD đặt tại mỗi trạm ghi vào bảng. với lưu ý là thời gian dự kiến đi

từ trạm phát tới trạm I là 60s và thời gian dự kiến đi từ trạm I tới trạm II là 60s

-Vẽ biểu đồ so sánh và thể hiện mức sai số trong quá trình truyền nhận

-Nhận xét

Sau đây là kết quả khảo nghiệm:

Lần thứ 1:

Trước khi có mơ hình xe bt đi qua trạm phát thời gian hiển thị trên LCD là:

-Tại trạm I: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s

-Tại trạm II: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s42Khi có mơ hình xe bt 1, 2 và 3 lần lượt đi qua trạm, xe buýt 1 cách xe buýt 2

30s, xe buýt 2 cách xe buýt 3 10sThời gian hiển thị trên LCD tại lúc khảo sát:

-Tại trạm I : Xe1 18s, Xe2 48s, Xe3 58s

-Tại trạm I : Xe1 78s, Xe2 108s, Xe3 118s

Lần thứ 2

Trước khi có mơ hình xe bt đi qua trạm phát thời gian hiển thị trên LCD là:

-Tại trạm I: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s

-Tại trạm II: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s43Khi cho cả 3 mô hình xe buýt đi qua trạm phát lần lượt cách nhau 22s và 15s tại

thời điểm khảo sát thời gian hiển thị trên LCD lần lượt là:

-Tại trạm I: Xe1 18s, Xe2 40s, Xe3 55s

-Tại trạm II: Xe1 80s, Xe2 102s, Xe3 117sLần thứ 3

Trước khi có mơ hình xe buýt đi qua trạm phát thời gian hiển thị trên LCD là:

-Tại trạm I: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s

-Tại trạm II: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s44Sau khi cho mơ hình xe bt 1, 2 và 3 đi qua trạm phát với thời gian xe buýt 2 cách

xe buýt 1 là 18s và xe buýt 3 cách xe buýt 2 là 12s, tại lúc khảo sát thời gian hiển thị trên

LCD tại các trạm như sau:

Tram I: Xe1 12s, Xe2 30s, Xe3 42s

Trạm II: Xe1 74s, Xe2 92s, Xe3 104sLần thứ 4:

Trước khi có mơ hình xe bt đi qua trạm phát thời gian hiển thị trên LCD là:

-Tại trạm I: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s

-Tại trạm II: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s45Sau khi cho mơ hình xe buýt 1, 2 và 3 đi qua trạm phát với thời gian xe buýt 2

cách xe buýt 1 là 15s và xe buýt 3 cách xe buýt 2 là 7s, tại lúc khảo sát thời gian hiển thị

trên LCD tại các trạm như sau:

-Tram I: Xe1 36s, Xe2 51s, Xe3 58s

-Trạm II: Xe1 97s, Xe2 112s, Xe3 119sLần thứ 5:

Trước khi có mơ hình xe bt đi qua trạm phát thời gian hiển thị trên LCD lần

lượt là:

-Tại trạm I: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s

-Tại trạm II: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s46Sau khi cho mơ hình xe buýt 1, 2 và 3 đi qua trạm phát với thời gian xe buýt 2

cách xe buýt 1 là 30s và xe buýt 3 cách xe buýt 2 là 9s, tại lúc khảo sát thời gian hiển thị

trên LCD tại các trạm như sau:

Tram I: Xe1 15s, Xe2 45s, Xe3 54s

Trạm II: Xe1 77s, Xe2 107s, Xe3 116sLần thứ 6:

Trước khi có mơ hình xe bt đi qua trạm phát thời gian hiển thị trên LCD lần

lượt là:

-Tại trạm I: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s

-Tại trạm II: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s47Sau khi cho mơ hình xe bt 1, 2 và 3 đi qua trạm phát với thời gian xe buýt 2

cách xe buýt 1 là 30s và xe buýt 3 cách xe buýt 2 là 6s, tại lúc khảo sát thời gian hiển thị

trên LCD tại các trạm như sau:

-Tram I: Xe1 21s, Xe2 51s, Xe3 57s

-Trạm II: Xe1 81s, Xe2 111s, Xe3 117sLần thứ 7

Trước khi có mơ hình xe bt đi qua trạm phát thời gian hiển thị trên LCD lần

lượt là:

-Tại trạm I: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s

-Tại trạm II: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s48Sau khi cho mơ hình xe bt 1, 2 và 3 đi qua trạm phát với thời gian xe buýt 2

cách xe buýt 1 là 27s và xe buýt 3 cách xe buýt 2 là 9s, tại lúc khảo sát thời gian hiển thị

trên LCD tại các trạm như sau:

-Tram I: Xe1 9s, Xe2 36s, Xe3 45s

-Trạm II: Xe1 72s, Xe2 99s, Xe3 109sLần thứ 8

Trước khi có mơ hình xe bt đi qua trạm phát thời gian hiển thị trên LCD lần

lượt là:

-Tại trạm I: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s

-Tại trạm II: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s49Sau khi cho mơ hình xe bt 1, 2 và 3 đi qua trạm phát với thời gian xe buýt 2

cách xe buýt 1 là 18s và xe buýt 3 cách xe buýt 2 là 12s, tại lúc khảo sát thời gian hiển thị

trên LCD tại các trạm như sau:

-Tram I: Xe1 0s, Xe2 18s, Xe3 30s

-Trạm II: Xe1 60s, Xe2 78s, Xe3 90sLần thứ 9:

Trước khi có mơ hình xe buýt đi qua trạm phát thời gian hiển thị trên LCD lần

lượt là:

-Tại trạm I: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s

-Tại trạm II: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s50Sau khi cho mơ hình xe bt 1, 2 và 3 đi qua trạm phát với thời gian xe buýt 2

cách xe buýt 1 là 18s và xe buýt 3 cách xe buýt 2 là 3s, tại lúc khảo sát thời gian hiển thị

trên LCD tại các trạm như sau:

-Tram I: Xe1 36s, Xe2 54s, Xe3 57s

-Trạm II: Xe1 99s, Xe2 117s, Xe3 120sLần thứ 10:

Trước khi có mơ hình xe buýt đi qua trạm phát thời gian hiển thị trên LCD lần

lượt là:

-Tại trạm I: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s

-Tại trạm II: Xe1 0s, Xe2 0s, Xe3 0s51Sau khi cho mơ hình xe bt 1, 2 và 3 đi qua trạm phát với thời gian xe buýt 2

cách xe buýt 1 là 30s và xe buýt 3 cách xe buýt 2 là 12s, tại lúc khảo sát thời gian hiển thị

trên LCD tại các trạm như sau:

-Tram I: Xe1 6s, Xe2 36s, Xe3 48s

-Trạm II: Xe1 66s, Xe2 96s, Xe3 108sSau khi tiến hành khảo nghiệm với mô hình thực tế. Tơi lập bảng so sánh về sự

chênh lệch thời gian xe buýt di chuyển giữa trạm I và trạm II sẽ hiển thị lên LCD theo lý

thuyết ( tự đặt theo tính tốn) và theo hiển thị thực tế khi có mơ hình xe bt đi qua.52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Giao tiếp với người dùng qua tin nhắn SMS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×