1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đề nghị và hướng phát triển đề tài.

2 Đề nghị và hướng phát triển đề tài.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Có thể tích hợp các dữ liệu của tất cả các trạm về một tổng đài chung duy nhất

để người dùng dễ nhớ khi tra cứu và đồng bộ hóa dữ liệu.

- Có thể tích hợp thêm hệ thống GPS để xác định chính xác vị trí của xe buýt.

- Kết hợp thêm nhiều tuyến buýt mở rộng thành một hệ thống xe buýt công cộng

của cả một tỉnh hoặc thành phố.55TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình : Lí thuyết và Anten, GS.TSKH Phan Anh, NXB Khoa học và Kĩ thuật

2007

2. Giáo trình : Cơng nghệ nhận dạng bằng sóng vơ tuyến, Nguyễn Văn Hiệp, NXB

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

3. Bài giảng : Cơng nghệ nhận dạng vô tuyến RFID, Th.S Nguyễn Văn Hiệp, Đại

học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

4. Bài giảng : Kĩ thuật đo lường và cảm biến, Th.S Trần Thị Kim Ngà, Đại học

Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.

5. Bài giảng : Cơ sở thiết kế hệ thống Cơ điện tử, Th.S Nguyễn Tấn Phúc, Đại học

Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

6. Cộng đồng Arduino Việt Nam : Http//www Arduino.vn

7. Applications & Practice RFID, Online Magazine IEEE. Vol.45. No.9. September

2007.

8. Arduino RFID Library for MFRC522 : http//www. github.com/miguelbalboa/rfid1PHỤ LỤC

Một số Code dùng trong đề tài:

Code gửi tin nhắn SMS:

#include

#include

#define SS_PIN 10

#define RST_PIN 9

#include "SIM900.h"

#include 0

#include "sms.h"

SMSGSM sms;

RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN);

int numdata;

boolean started=false; //trạng thái modul sim

char smstext[160];// nội dung tin nhắn

char number[20]; // số điện thoại format theo định dạng quốc tế

unsigned int mathe[5]; // Mảng đọc mã card

unsigned int i, j;

int backup;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

SPI.begin();

rfid.init();

Serial.println("Gui va nhan tin nhan");

if (gsm.begin(2400)){

Serial.println("\nstatus=READY");

started=true;

} else

Serial.println("\nstatus=IDLE");

if(started){

sms.SendSMS("+84988827217", "tram phat san sang");

nhé :D

}

}

void loop()2//đổi lại số của bạn{

if (rfid.isCard()) {

if (rfid.readCardSerial()) // Nếu có thẻ

{

for (i = 0; i < 5; i++) {

mathe[i] = rfid.serNum[i]; //Lưu mã thẻ đọc được vào mảng

reading_card

}

}

}

if((mathe[1]==33)&&(backup!=33))

{

sms.SendSMS("+841626579188", "a");

delay(20);

sms.SendSMS("+841673219762", "a");

delay(20);

}

else if((mathe[1]==197)&&(backup!=197))

{

sms.SendSMS("+841626579188", "b");

delay(20);

sms.SendSMS("+841673219762", "b");

delay(20);

}

else if((mathe[1]==239)&&backup!=239)

{

sms.SendSMS("+841626579188", "c");

delay(20);

sms.SendSMS("+841673219762", "c");

delay(20);

}

backup=mathe[1];

}3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đề nghị và hướng phát triển đề tài.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×