1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
lcd.print("xe 3 : ");

lcd.print("xe 3 : ");

Tải bản đầy đủ - 0trang

xe3=xe3-3;

}

else if((xe1==0)&&(xe2!=0)&&(xe3!=0))

{

xe1=xe1-0;

xe2=xe2-3;

xe3=xe3-3;

}

else if((xe1!=0)&&(xe2==0)&&(xe3!=0))

{

xe1=xe1-3;

xe2=xe2-0;

xe3=xe3-3;

}

else if((xe1!=0)&&(xe2!=0)&&(xe3==0))

{

xe1=xe1-3;

xe2=xe2-3;

xe3=xe3-0;

}

else if((xe1==0)&&(xe2==0)&&(xe3!=0))

{

xe1=xe1-0;

xe2=xe2-0;

xe3=xe3-3;

}

else if((xe1==0)&&(xe2!=0)&&(xe3==0))

{

xe1=xe1-0;

xe2=xe2-3;

xe3=xe3-0;

}

else if((xe1!=0)&&(xe2==0)&&(xe3==0))

{

xe1=xe1-3;

xe2=xe2-0;

xe3=xe3-0;

}

else if((xe1==0)&&(xe2==0)&&(xe3==0))

{

xe1=xe1-0;8xe2=xe2-0;

xe3=xe3-0;

}

}9Code check trạng thái sim:

#include "SIM900.h"

#include

#include "sms.h"

SMSGSM sms;

int numdata;

boolean started=false; //trạng thái modul sim

char smstext[160];// nội dung tin nhắn

char number[20]; // số điện thoại format theo định dạng quốc tế

void setup(){

Serial.begin(9600);

Serial.println("Gui va nhan tin nhan");

if (gsm.begin(2400)){

Serial.println("\nstatus=READY");

started=true;

} else

Serial.println("\nstatus=IDLE");

if(started){

sms.SendSMS("+84988827217", "modul sim san sang"); //đổi lại số của bạn

nhé :D

}

}

void loop() {}10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

lcd.print("xe 3 : ");

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×