1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C2.2 Chức năng và nhiệm vụ cụ thể

C2.2 Chức năng và nhiệm vụ cụ thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Cục Thuế, các tổ chức khác có liên

quan trên địa bàn tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế;

1.8. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cơng tác hỗ trợ, tun truyền về

chính sách, pháp luật thuế, công tác khen thưởng, tôn vinh đối với các tổ chức, cá

nhân ngoài ngành thuế và cơng tác cải cách hành chính thuế trên địa bàn; nghiên

cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế và

công tác tuyền truyền về thuế;

1.9. Quản lý, biên tập nội dung trang thông tin điện tử nội bộ ngành thuế tại Cục

Thuế; phối hợp với Tổng cục Thuế trong việc xây dựng nội dung trang Web trên

Internet của ngành thuế;

1.10. Tổng hợp đề nghị khen thưởng, tuyên dương và tôn vinh người nộp thuế thực

hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với Ngân sách Nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác

ngoài ngành thuế có thành tích xuất sắc trong việc tham gia công tác quản lý thuế;

1.11. Biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo cán bộ, công chức thuế thuộc lĩnh vực

được giao;

1.12. Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu và các văn bản

pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định;

1.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.

2.3 Thực trạng cơng tác lãnh đạo tại phòng

Thực tiễn cho thấy lãnh đạo Phòng nghiệp vụ tuyên truyền và hỗ trợ người

nộp thuế đã hội đủ những yếu tố về năng lực chun mơn, bản lĩnh chính tri và các

kỹ năng cần thiết. Điều đó được thể hiện qua kết quả hoạt động của đơn vị, cùng

với những thành tích mà đơn vị nhận được trong thời gian qua.9Trong công tác lãnh đạo, quản lý cấp phòng tuy đạt được những thành quả

nhất định. Song, trong hoạt động thực tiễn của đơn vị vẫn gặp phải một số mặt

thuận lợi, khí khăn nhất định.

* Về mặt thuận lợi:

- Được lãnh đạo Cục quan tâm và xác định rõ vai trò, trách nhiệm chun

mơn, nhiệm vụ chính trị của phòng đối với ngành thuế tỉnh.

- Đội ngũ cán bộ cơng chức có trình dộ đồng đều, phần lớn còn rất trẻ và đã

đạt trình độ Đại học trở lên, có tinh thần đồn kết và ln phấn đấu hồnh thành tốt

nhiệm vụ.

- Được trang bị đầy đủ máy móc, thiêt bị phục vụ cho công tác chuyên môn,

đáp ứng được nhu cầu hoạt động của đơn vị.

- Cơ quan thường xuyên chăm lo đời sống cho cán bộ cơng chức, hàng năm

đều có tổ chức khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị kịp

thời.

- Trụ sở cơ quan có bố trí nhà cơng vụ phục vụ cho các cán bộ cơng chức xa

nhà.

* Về mặt khó khăn:

- Đội ngũ cán bộ công chức tuy đã được đào tạo trình độ cơ bản nhưng phần

lớn còn rất trê nên chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đơi khi xử lý cơng việc

còn lúng túng.

- Biên chế hiện nay của Phòng chỉ có 5 người, trong đó khối lượng công việc

rất lớn, điều này đã tạo áp lực rất lớn cho người lãnh đạo khi phân công, giao việc.10- Kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng trong giao tiếp, xử lý cơng việc vẫn còn hạn

chế do cơng tác ln chuyển cán bộ thường xuyên. Một số cán bộ bố trí chưa đúng

chuyên ngành và nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.III. Một số giải pháp về phong cách lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác

quản lý

Lãnh đạo là quá trình tác động gây ảnh hưởng đến người khác làm cho nhân viên

tự nguyện và nhiệt tình phấn đấu để đạt được các mục tiêu của tổ chức. Vì lãnh đạo

hiệu quả được xem là hết sức quan trọng đối với việc thành đạt mục tiêu của tổ

chức. Do vậy, để nâng cao hiệu quả trong quản lý, đòi hỏi người lãnh đạo cần áp

dụng một số nhân tố về phong cách lãnh đạo như sau:

3.1 Nhân tố tạo khả năng được ưa thích đưa ra nhiều thông tin tr ọng

yếu, lời khuyên- Thiếu thân thiện là một điểm không tốt. Mỗi lần bạn không thân thiện với

ai đó, bạn đã trải qua một thất bại trong việc kiểm sốt bản thân. Do đó, dù ở

cương vị nào đi chăng nữa chúng ta phải đối xử thân thiện với mọi người.

- Quản lý con người, chứ không phải quản lý đồ vật và thư điện tử. Hãy ghi

nhớ rằng các kênh thông tin kỹ thuật số, thư điện tử, là những hình thức khơng

thiện cảm nhất trong giao tiếp. Các hình thức này đưa ra ít gợi ý nhất, giao tiếp ít

cảm xúc nhất và tạo ra chất lượng các mối liên hệ kém nhât.113.2 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo- Điều tra cơ bản đội ngũ cán bộ lãnh đạo đẻ xác định rõ những mặt hạn chế

và yếu kém. Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích trình độ và nhu cầu đào tạo, bồi

dưỡng để có chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tính đặc thù của đội ngũ

cán bộ lãnh đạo. Cải tiến nội dung đào tạo, bồi dưỡng.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo theo cấp bậc, chức vụ. Mở

rộng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng và áp dụng các phương thức đào tạo, bồi dưỡng

linh hoạt như: hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ. Mặt khác, cần tiến hành luân chuyển

cán bộ.

3.3 Một số giải pháp khác- Tổ chức lại bộ máy, mạnh dan cắt bỏ các bộ phận kem hiệu quả, cho kiêm

nhiệm để nâng cao đời sống cho nhân viên.

- Xây dựng phong cách làm việc dân chủ tập thể, thống nhất giữa nhận thức

và hoạt động thực tiễn, lời nói phải đi đơi với việc làm. Hãy nhìn những việc người

thực hiện làm chứ khơng nên nghe những điều người đó nói.

- Trí tuệ cảm xúc được chứng minh là có liên hệ mật thiết với thành tích

cơng việc ở tất cả các cấp độ. Nhưng nó trở nên đặc biệt quan trọng liên qua đến

những cơng việc đòi hỏi mức độ tương tác với xã hội cao. Nhà lãnh đạo tài ba thể

hiện trí tuệ cảm xúc của họ thơng qua 5 thành tố chính: tự nhận thức, tự động viên,

đồng cảm và kỹ năng xã hội. Do vậy, chọn người lãnh đạo giống như chọn nhạc

trưởng, khúc nhạc hay là nhờ sự chỉ đạo của nhạc trưởng.

- Làm gì cũng phải tận tụy, say mê, trăn trở với cơng việc thì người lãnh đạo

mới có sự tìm tòi, mới đề xuất được những ý kiến hay, mới có một phương án tốt

đặt chất lượng và hiệu quả cao. Sự đem lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống của

nhân dân khi thống nhất giữa tính trung thực và việc làm của người cán bộ lãnh

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C2.2 Chức năng và nhiệm vụ cụ thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×