1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số giải pháp khác

3 Một số giải pháp khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

đạo. Phải có chính kiến của riêng mình, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu

tranh.

- Làm tốt công tác cán bộ, bố trí sử dụng can bộ đúng chun mơn, nghiệp

vụ, khơng chen tình cảm riêng tư vào trong công tác cán bộ, bỏ co chế con ông

cháu cha thiếu năng lực. Có chính sách, chế độ thu hút nguồn nhân tài.

- Thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức chính trị. Như Chủ tịch Hồ

Chí Minh vĩ đại nói rằng: “ Cũng như sơng thì có nguồn mói có nước, khơng có

nguồn thì sơng cạn. Cây phải có gốc, khơng có gốc thì cây héo. Người cách mạng

phải có đạo đức, khơng có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng khơng lãnh đạo

được nhận dân”.

- Bản thân người lãnh đạo phải không ngừng đổi mới phong cách, lề lối làm

việc có khoa học, hợp lý, nhằm nâng cao tính năng động, tính sáng tạo đa dạng và

phong phú. Làm việc có hiệu quả, chất lượng, thiết thực với chức năng cơng việc

của mình đảm nhiệm, theo dõi, quản lý ở từng cơ quan, đơn vị.

- Người lãnh đạo cần chú ý quan tâm đến tính quy hoạch, tính kế thừa nhằm

tạo ra nguồn nhân lực về lâu dài nên chú ý đến chính sách khuyến khích, hỗ trợ

trong cơng tác đào tạo. Người lãnh đạo muốn đứng vững phải có tâm và đủ tầm.

- Người lãnh đạo phải ln cải thiện thành tích của mình mỗi năm. Nếu

người lãnh đạo muốn làm việc hiệu quả và là người được kính trọng thì phải là một

người biết học tập suốt đời để xứng đáng với vị trí của mình.13PHẦN KẾT LUẬN

Trong giai đoạn hiện nay, người lãnh đạo quản lý phải có tầm nhìn xa, trơng

rộng, có quan điểm đúng đắn hướng tới sự sáng tạo, năng động, chất lượng, hiệu

quả, xây dựng cuộc sống và môi trường xã hội trong sáng, lành mạnh trên nền tảng

thế giới quan khoa học. Loại trừ tu tưởng cục bộ, địa phương, bè phái, thực dụng,

hẹp hòi, ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, đặc quyền, đặc lợi.

Con đường hiệu quả nhất giúp người lãnh đạo quản lý hồn thiện nhân cách

là tự mình nhận thức và tự bồi dưỡng, trang bị cho mình những tri thức khoa học,

ký năng lãnh đạo quản lý và tự rèn luyện những phẩm chất nhân cách của mình.

Việc áp dụng các nhân tố trong phong cách lãnh đạo là một vấn đề mới và quan

trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với người lãnh đạo quản lý. Mỗi người

lãnh đạo, quản lý đều phải quan tâm và có nhiệm vụ nghiên cứu vận dụng sáng tạo

và bổ sung hoàn chỉnh thường xuyên phương pháp và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý

trong tất cả các lĩnh vực, phải hiểu đặc điểm tâm lý của từng nhân viên.

Phong cách lãnh đạo liên quan đến uy tín của người lãnh đạo, quản lý. Lựa

chọn được phong cách quản lý đúng là rất quan trọng đối với người lãnh đạo, nó

ảnh hưởng ngay đến uy tín của họ. Phong cách lãnh đạo là điều kiện, phương tiện

quan trọng để đem lại hiệu quả công việc. Điều quan trọng đối với người lãnh đạo

là lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với công việc hiện tại, với từng đối

tượng, với từng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn lịch sử. Do đó, phong

cách lãnh đạo đóng vai trò quan trọng đến hiệu quả quản lý của cơ quan.14TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính Bộ Tài chính. Tài liệu Đào tạo, bồi

dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

2. Lê Văn Tập, 2011. Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo. Nhà xuất bản Lao

động.

3. Trường Đào tạo, bồi dưỡng công chức Bộ Nội vụ, 2011. Tài liệu Bồi

dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý đối với Lãnh đạo cấp phòng, Phó Lãnh đạo cấp

phòng ngành nội vụ.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số giải pháp khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×